Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 83 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-83 |
Press

Sout?? Databázový produkt roku 2004

Tisková zpráva - Press - 13. 12. 2004 - 8037 přečtení

Databázový sv?t vyhlásil výsledky 4. ro?níku sout??e Databázový produkt roku.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Adventní internetová aukce p?inesla p?es 155 tisíc korun

Tisková zpráva - Press - 13. 12. 2004 - 7525 přečtení

Adventní internetová aukce po?ádaná spole?ností Explorer a. s. ve prosp?ch Linky Bezpe?í p?inesla za ?trnáct dní svého trvání ?ástku K? 155 460,-. Získané finan?ní prost?edky budou pou?ity na financování jejího provozu.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Explorer spustil Adventní internetovou aukci pro Linku Bezpe?í

Tisková zpráva - Press - 27. 11. 2004 - 7606 přečtení

V pond?lí 22. listopadu 2004 byla spu?t?na Adventní internetová aukce ve prosp?ch Linky Bezpe?í, kterou technicky zaji?ťuje spole?nost Explorer. Ve?keré finan?ní prost?edky získané z prodeje budou p?edány Lince bezpe?í a pou?ity na financování jejího provozu.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Konference Databázový sv?t 2004

Tisková zpráva - Press - 18. 11. 2004 - 7362 přečtení

Druhý ro?ník odborné konference o databázových technologiích se bude konat druhého prosince. Tématem Databázového sv?ta 2004 je vysoká dostupnost a provoz v re?imu 24^7^365. B?hem jednoho dne vás ?eká zajímavý program zahrnující jak teoretické, tak i praktické informace z oblasti mající klí?ový vliv na úsp?ch provozu libovolné databázové aplikace. Na záv?r konference bude navíc vylosována ?ada hodnotných cen.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

LinuxExpo 2005 p?iná?í významné zm?ny

Tisková zpráva - Press - 12. 11. 2004 - 6567 přečtení

Na ja?e p?í?tího roku se bude op?t konat veletrh LinuxExpo, zam??ený na informa?ní technologie, p?edev?ím pak Linux, open source a související oblasti. Akce z?stává sice ve svém sm??ování v?rna své n?kolikaleté tradici, p?esto p?iná?í tento ro?ník n?kolik významných zm?n.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

IP Telephony Workshop

Tisková zpráva - Press - 22. 10. 2004 - 7738 přečtení

Nejv?t?í p?ehlídka IP telefonie v ?R.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Databázový sv?t oznámil nominace pro Databázový produkt roku

Tisková zpráva - Press - 20. 10. 2004 - 7036 přečtení

O desítku nominací na presti?ní ?eské ceny se pod?lilo dev?t firem

Celá zpráva... | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Databázový sv?t pod novou st?echou

Tisková zpráva - Press - 07. 06. 2004 - 6595 přečtení

Vydavatelství AVRE Publishing p?ebírá informa?ní portál Databázový sv?t - www.dbsvet.cz.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

BIST 2004 ? NEJV?T?Í KONFERENCE O BEZPE?NOSTI IT

Tisková zpráva - Press - 17. 05. 2004 - 9547 přečtení

Konferen?ní dny zakon?í pohled na hrozbu budoucnosti ? haking.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Upgrade software po vstupu do EU za polovi?ní cenu

Tisková zpráva - Press - 05. 05. 2004 - 10864 přečtení

Spole?nost ACOMWARE s.r.o., dodavatel IT ?e?ení pro st?ední a men?í firmy, nabízí upgrade legislativních zm?n IS Altus VARIO po vstupu ?eské republiky do EU za velmi zvýhodn?nou cenu. Do konce kv?tna 2004 si mohou i u?ivatelé konkuren?ních informa?ních a ekonomických systém?, kte?í mají potí?e se zavedenými zm?nami, po?ídit upgrade za polovi?ní cenu.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Výhody propojení ES a internetového obchodování pro st?ední firmy

Promotion článek - Press - 15. 04. 2004 - 7752 přečtení

Sou?asným trendem a zárove? konkuren?ní výhodou je provozovat ekonomický systém a systém internetového obchodování.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

STROM telecom se tradi?n? ú?astní veletrhu CeBIT 2004

Tisková zpráva - Press - 16. 03. 2004 - 7119 přečtení

Praha, 12.03. - spole?nost STROM telecom se i letos tradi?n? zú?astní nejv?t?ího evropského veletrhu telekomunika?ních a informa?ních technologií CeBIT 2004, který se koná v Hannoveru (N?mecko) od 18. do 24. b?ezna 2004.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Certifikace a dodávka spojovacích systém? MEDIO do New Yorku

Tisková zpráva - Press - 04. 03. 2004 - 6586 přečtení

New York, USA 01.03.2004 ? Spole?nost STROM telecom dodala první tranzitní úst?ednu do New Yorku. Tranzitní úst?edna je sou?ástí rodiny ?e?ení MEDIO a získala certifikát (ANSI&ETSI) pro SS#7 signaliza?ní systém, certifikát za úsp??né výsledky testování a UL certifikát pro digitální spojovací platformu MEDIO od FCC (Federal Communication Commission).

Celá zpráva... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Game Developers Session 2004

Tisková zpráva - Press - 12. 02. 2004 - 6899 přečtení

Brno, 12. února 2004 ? provozovatelé serveru ?eskéHry.cz si vám dovolují oznámit, ?e ve dnech 5. - 7. b?ezna 2004 prob?hne druhý ro?ník akce nazvané Game Developers Session.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Press

Dobro?inná internetová aukce p?inesla p?es 20 tisíc korun

Tisková zpráva - Press - 10. 11. 2003 - 6582 přečtení

Internetová aukce po?ádaná spole?ností Explorer a. s. ve spolupráci s auk?ním serverem Vatera p?inesla za týden svého trvání ?ástku K? 20.083,-. Výt??ek aukce poputuje na ú?et Nadace Na?e dít? u p?íle?itosti jejích 10. narozenin, které nadace oslavila 1. ?íjna 2003.

Celá zpráva... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-83 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.