Malé velké drobnosti ? Hledej, ?mudlo, hledej

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 21. 12. 2007

GSM telefon je super v?c a musím se p?iznat, ?e si ji? nedoká?i sv?j ?ivot bez téhle malé mluvící a ob?as i vibrující krabi?ky v?bec p?edstavit. Je sice pravda, ?e ob?as je a? p?íli? dot?rný, ale celkové klady jednozna?n? p?evy?ují.

Nedávno jsem v?ak p?i dobíjení svého kreditu narazil na takové problémy, ?e jsem byl v jednu chvíli rozhodnut "celé tohle na?e báje?né partnerství rozcupovat na kousky" a vrátit se do prav?ku; tedy k pevné lince.

A co se vlastn? stalo?

Nic moc extra; zkrátka p?i zadávání dobíjecího kódu u mobilu fungujícího na kartu (kód jsem opisoval z Vodafone kupónu, který jsem o?istil tak d?kladn?, ?e jsem málem smazal i skrytý dobíjecí kód) jsem ?patn? p?e?etl poslední tém?? ne?itelnou ?íslici a bylo zad?láno na problém. Autoriza?ní mechanizmus si toho samoz?ejm? v?iml a s pomyslným úsm?vem mi oznámil, ?e jsem zadal ?patný dobíjecí kód.

Nev??ícn? jsem zavrt?l hlavou a zkusil zadat celý p?íkaz znovu, pro p?ípad, ?e bych se upsal. Reakce stejná, tak?e chyba byla opravdu v kódu respektive v mé interpretaci tohoto kódu. Lu?tím, lu?tím a zkou?ím dal?í variantu. Odpov?? stejná ? chyba, ale navíc mi p?ichází strohé oznámení o zablokování mo?nosti dobíjení mého telefonu s dov?tkem, ?e mám kontaktovat pro deblokaci operátora.

"Super!!!! To si snad d?laj ... píp, píp, píp ...," procedil jsem mezi zuby a jal se kontaktovat operátora. A tu p?i?el ?as na mé velké zklamání, na jeho? konci jsem málem fyzicky zlikvidoval sv?j mobil a kdybych m?l po ruce n?jakého zam?stnance Vodafonu, tak bych ublí?il mo?ná i jemu.

No, nebudu to natahovat. Dostat na telefon, ?ivého operátora je u Vodafounu takový malý zázrak. To bych asi spí?e potkal na ulici Billa. Po p?lhodin? a? hodin? marných pokus? jsem to vzdal a ?el na web, abych na?el n?jaký jiný zp?sob, jak to odblokovat. A tady m? ?ekala druhá rána.

Pokud se chcete stát novým spokojeným zákazníkem Vodafonu, tak to vám jejich web mohu v?ele doporu?it, ale b?da, pokud máte problém a hledáte ?e?ení. Tak neprostupnou d?ungli jsem u? dlouho nevid?l. A vyhledávání je, jak se ?íká, na dv? v?ci ? na nic a na ... ! V zoufalství jsem zkusil i "M?j Vodafone ú?et", ale ?ádné p?ekvapení se nekonalo. I zde web oplývá maximální stru?ností a informa?ní nep?ipraveností. Zkrátka v?ude se po?ítá jen s ideálním stavem a jakákoliv odchylka od vyty?ené cesty je nep?ijatelná. Alespo? tak to vidím já.

A p?esn? v tento moment jsem u? rezignoval. Byl jsem fyzicky i du?evn? úpln? vy?erpaný a ochotný p?istoupit i na "potupnou a zárove? stra?liv? zbyte?nou" osobní náv?t?vu n?kterého z úchvatných Vodafone zákaznických center, aby se nechal obla?it chytrostí a zku?eností místních profesionál?, kdy? jsem dostal spásný nápad.

Vyzkou?el jsem p?es automatickou hlasovou obsluhu nabít sv?j telefon jiným "platným" kódem a ono to zafungovalo. ? "Co??? Jsem zablokovaný a p?esto odblokovaný? Pro? tady celou dobu stresuji?" Neuv??itelné a p?esto tak reálné!

Prost? pod svícnem je nejv?t?í tma! A ?ijí moderní komunika?ní a informa?ní spole?nosti.

Na záv?r je?t? jedna malá perli?ka: Ve chvíli svého nejv?t?ího zoufalství jsem poprosil jedno dobrého kamaráda, aby se stavil ve Vodafone centru a zjistil p?esný, krok za krokem, postup na odblokování zablokovaného nabíjení telefonu. ? Hádejte s ?ím se vrátil? Zku?ený Vodafone pracovník mu ?ekl, a si to "naklikám" n?kde v hlasové samoobsluze. ? Tak to m? opravdu nenapadlo a v?bec jsem to tu hodinu nezkou?el.Copyright supersvet.cz, 1998-2005