Den proti spamu 7. listopad 2007

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 03. 11. 2007

Blog Canik.cz ve spolupráci s ?eským antispamovým portálem Spamy.cz iniciuje ve st?edu 7. listopadu 2007 první ?eský Den proti spamu.

Den proti spamu - s podtitulem Pod?kuj svému spammerovi! - má upozornit na alarmující stav v oblasti elektronické komunikace. Byl-li vám v posledním roce zaslán ?eský spam (tj. nevy?ádaná zpráva), m??ete v rámci této iniciativy spojit své síly s dal?ími a (1) osobn? oslovit svého ?eského spammera a (2) zapojit se do ve?ejné diskuze na toto téma.

Spole?nost Commtouch ve své aktuální zpráv? Email Threats Trend Report uvádí, ?e 95% v?ech e-mail? dnes tvo?í spamy. Podobné výsledky p?edkládá i spole?nost Postini, která toto ?íslo odhaduje na 87%. Není pochyb o tom, ?e spam a to, co s sebou p?iná?í, jsou v sou?asnosti ji? nezanedbatelnou ?asovou a nákladovou polo?kou.

7. listopad - Den proti spamu

Den proti spamu p?edkládá jednoduchý koncept - 7. listopadu mohou v?ichni ti, kte?í za poslední rok obdr?eli od ?eského spammera nevy?ádanou po?tu, tento subjekt kontaktovat a ve v?í slu?nosti si s ním popovídat.

7. listopad, který byl p?ed sametovou revolucí za?átkem M?síce ?eskoslovensko-sov?tského p?átelství, je k tomu vhodným symbolickým datem. 7. listopad byl svátkem, který jsme milovali asi tak jako spam a jejich rozesilatele.

Cíle Dne proti spamu

Základní my?lenka Dne proti spamu by se dala voln? shrnout následovn?:

Touto akcí si nechceme na zasilatelích nevy?ádané po?ty vylívat zlost, nadávat jim, nebo si nevhodnou formou st??ovat, jak nás svými nevy?ádanými e-maily obt??ují. Naopak, chceme v tento den spammer?m ukázat, ?e za ka?dou anonymní e-mailovou adresou se skrývá konkrétní ?lov?k, kterému sice jejich spamy le?í v ?aludku, ale který je ochoten jim zavolat nebo se s nimi jinou formou spojit a sd?lit jim slu?ným zp?sobem to, co má na srdci.

7. listopadu tak m??eme svým spammer?m nabídnout setkání, pozvat je na limonádu, pivo nebo jim zavolat. V??íme, ?e v?t?ina z t?ch, kte?í se do akce zapojí, se budou chtít o svá nov? nabytá ?p?átelství? pod?lit také s Ú?adem pro ochranu osobních údaj?, a to osobn? nebo hromadn? prost?ednictvím webové stránky DenProtiSpamu.cz. Ur?it? i na ÚOOÚ existují lidé, kte?í se s na?imi spammery rádi blí?e seznámí.

Akcí Den proti spamu neaspirujeme na ?e?itele problematiky nevy?ádané po?ty. Spam je podstatn? hlub?ím a slo?it?j?ím problémem. Mezi základní cíle této iniciativy pat?í:
  1. Vyvolat ?ir?í a konstruktivní diskuzi o problematice spamu a antispamu. Medializovat problematiku spamu, diskutovat v tomto sm?ru o ?eské legislativ?, sd?lovat osobní zku?enosti, navrhovat rozumné mo?nosti ?e?ení apod.
  2. Ukázat, ?e (n?kterým) internetovým u?ivatel?m tento problém není lhostejný a jsou ochotni proto sami n?co ud?lat (zvednout telefon ?i nav?tívit firmu spammera a strávit tam pár minut nekonfliktního hovoru apod.).
  3. Výsledky této akce p?edlo?it médiím a Ú?adu pro ochranu osobních údaj? a prost?ednictvím nich také t?m, kte?í jsou schopni ud?lat n?co více.

Prostor pro komunikaci a zdroj informací

P?i p?íle?itosti Dne proti spamu byly spu?t?ny webové stránky DenProtiSpamu.cz, na kterých je mo?né dozv?d?t se více informací o pr?b?hu celé akce, mo?nostech zapojení a podpory, podmínkách ú?asti apod.

Tato akce není jen bezb?ehou recesí, i kdy? rozhodn? o zábavu nouze nebude. Coby iniciáto?i Dne proti spamu v??íme, ?e p?es svou recesistickou formu p?inese tato akce také sv?j prosp?ch. Mo?ná se dokonce do?káme toho, ?e ?e?tí spamme?i si své emaily p?í?t? odpustí. Své zá?itky, zku?enosti a pocity budou moci ú?astníci akce zaznamenat na fóru, které je speciáln? spu?t?no pro tuto p?íle?itost. Výsledky budou shrnuty do ucelené tiskové zprávy a p?edány médiím a Ú?adu pro ochranu osobních údaj?.Copyright supersvet.cz, 1998-2005