Zveme vás na Databázový sv?t 2007

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 02. 11. 2007

Leto?ní ? v po?adí ji? pátý ? ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 29. listopadu 2007. Nosným tématem je Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Databázový sv?t 2007

Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í

29.11.2007, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín

Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz).

Cíl konference:
Konference je zam??ena na problematiku vyu?ití databázových technologií v praxi. Klade si za cíl seznámit ú?astníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi v celé ?iroké ?kále mo?ných vyu?ití s ohledem na d?le?itost správy dat a zpracování informací.

V rámci konference budou slavnostn? vyhlá?eny výsledky ji? sedmého ro?níku sout??e Databázový produkt roku 2007, která probíhá formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v ?íjnu a listopadu 2007.

Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Academia centrum
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
08:15 - 09:00Registrace
09:00 - 09:05Zahájení konference a úvodní slova
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
09:05 - 09:10P?ivítání ú?astník? konference
09:10 - 09:40Data nejsou informace a informace nejsou data
Zbyn?k Jankovský, Cleverlance Enterprise Solutions
09:45 - 10:15Jak to, ?e ta nová verze je pomalej?í?
Martin Schayna, ABRA Software
10:20 - 10:50Novinky Oracle Database 11g
David Krch, Oracle Czech
10:50 - 11:10P?estávka na kávu
11:10 - 11:40CodeGear a databázové aplikace
Borland Software
11:45 - 12:10Nová verze Informix Dynamic Server ve znamení rychlosti a spolehlivosti
Jan Musil, IBM
12:10 - 13:30Ob?d
13:30 - 14:00Cesta od dat k informacím
Erik Eckhardt, Oracle Czech
14:05 - 14:35Unifikovaná architektura ulo?ení dat databázového serveru Caché
?tefan Havlí?ek, InterSystems
14:40 - 15:10Integrace aplikací s vyu?itím komunika?ního serveru Vema
Jaroslav ?marda, Vema
15:15 - 15:45Databázové aplikace v roce 2012
Petr Ma?as, LCS International
15:45 - 16:05P?estávka na kávu
16:05 - 16:35BI novinky v SQL Server 2008
Michal Hroch, Microsoft
16:40 - 17:10Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í
Pavel Císa?
17:15 - 17:35Slavnostní vyhlá?ení výsledk? sout??e
Databázový produkt roku 2007
17:40 - 18:40Panelová diskuse na téma
"Zpracování nestrukturovaných dat"
moderuje Marek Kocan, Databázový sv?t
18:45 - 18:55Losování cen
18:55 - 19:00Záv?re?ná slova a zakon?ení konference
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
Na záv?r konference prob?hne slosování o hodnotné ceny po?adatel? a partner? konference. Podrobný popis programu bude v nejbli??ích dnech uvád?n v samostatných souvisejících ?láncích Program Databázového sv?ta 2007 xxx.

Jak vidíte, program bude pestrý a d?le?itou informací je i fakt, ?e také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to v?etn? ob?da a ob?erstvení. Podmínkou je pouze a jen registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registra?ním formulá?em, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2007reg@dbsvet.cz.



Copyright supersvet.cz, 1998-2005