Malé velké drobnosti - Snadné jako facka

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 20. 10. 2007

P?edem upozor?uji, ?e následující ?lánek je ur?en p?edev?ím k pobavení a nemá ?ádný hlub?í smysl. Pokud hledáte n?jakou hutn?j?í du?ení potravu, musíte jít bohu?el o n?jakou tu www stránku dál.

Zhruba p?ed m?sícem mi zavolal kamarád a polo?il mi jednoduchou otázku: "Zvládne? instalaci AP routeru?" Má odpov?? byla rychlá a jednozna?ná: "Snadné jako facka! ?ekni kdy a kde a je hotovo."

1. session

Uplynul asi týden a do?lo na realizaci mého slibu. AP router byl p?ipraven, funk?ní kabelové p?ipojení k Internetu také. Sta?ilo jen dorazit a v?e zprovoznit.

Otevírám distribu?ní krabici a vyndávám malou ?edo-modrou plastovou krabi?ku s výraznou ?ernou WiFi anténou vykukující ze zadní ?ásti p?ístroje. Oficiální název tohoto za?ízení zní Wireless broadband router Barricade SMCWBR14-G2 a jde o platformov? nezávislý multifunk?ní router, který v sob? kombinuje ?ty?portový 10/100 Mbps switch, WiFi b/g AP, plnohodnotný stavový SPI firewall a network management system. Zkrátka takové malé nízko-cenové za?ízení ideální pro domácí pou?ití.

V?e zapojeno, diody na ?elním panelu za?aly zu?iv? blikat. Je ?as na konfiguraci. Bleskov? pro?ítám p?ilo?ený "mini-manuál" (ten v?t?í a podrobn?j?í je na p?ilo?eném CD) a hledám základní informace o továrním nastavení ? jde mi p?edev?ím o p?ístupovou IP adresu k webovému administra?nímu rozhraní a p?ednastavený u?ivatelský ú?et.

Zadávám zji?t?né hodnoty a s mírným optimismem ?ekám na odezvu. V?e v po?ádku. Heslo i u?ivatelské jméno souhlasí. Na?ítá se základní administra?ní rozhraní, které nabízí ?adu konfigura?ních voleb. "Setup Wizard" p?eskakuji (- p?eci se nesní?ím k pou?ití "n?jakého" pomocníka) a rovnou p?istupuji k p?ímé manuální konfiguraci "Home Network Settings".

Zb??n? shlédnu "Status" (aktuální nastavení) a p?echázím na dal?í volbu "LAN settings" (nastavení lokální sít?). DHCP server je aktivní a nastaven p?esn? tak, jak pot?ebuji. Není co ?e?it, pokra?uji dále na volbu "WAN settings" (nastavení vn?j?í sít?). Router mi dává na výb?r z n?kolika dostupných mo?ností p?ipojení; volím tu nejvhodn?j?í "Dynamic IP Adress", kterou doprovází popisek: "IP adresa získána automaticky od poskytovatele p?ipojení." Je?t? potvrzuji p?ednastavené údaje na dal?í obrazovce a ji? myslím na poslední volbu ? "Wireless". Tohle bude asi to nejt???í (my?leno p?edev?ím ?asov?), proto?e tam chci nastavit i n?jakou tu ochranu. Mo?ná si ?íkáte pro?, v?dy hacknout se dá v podstat? v?e, ale já tvrdím, ?e je v?dy lep?í vyu?ít v?echny dostupné mo?nosti ochrany, ne? zalo?it dal?í ve?ejný WiFi p?ístupový bod.

WiFi nastaveno, ?ekám zda se notebook chytne. "JO!!!" Dioda vesele zablikala, signál ukazuje "plný kotel". Dokonce se poda?ilo zprovoznit i WPA2 zabezpe?ení, tak?e jsem pln? spokojen. Odpojuji síový kabel a chystám se vyu?ít plného pohodlí WiFi technologie.

Otevírám webový prohlí?e? a zadávám www.seznam.cz (- já vím, trochu fádní, ale co nad?láte). Prohlí?e? hledá, hledá ... a hledá a nic. Co se "sakra" d?je ...? Bleskurychle vyukávám IP adresu routeru a vstupuji do jeho webové administraci. Otevírám volbu "Status" a hledám problém. "Grrrr!" Polo?ka "INTERNET" hlásí problém ? nebylo dosa?eno korektního spojení. "Jak nebylo dosa?eno ..." Internet fr?í, to vím jist? (to jsem si ji? ov??il úpln? na za?átku p?ímým zapojením kabelu do notebooku), tak?e problém je jinde. "Ale kde?" WAN jsem nastavil správn?, to vím jist? ... nebo ne? Za?ínám pomalu pochybovat o svých p?edchozích krocích.

P?eci m? nezdolá n?jaká malá plastová krabi?ka. WiFi funguje, tak zbytek musí taky (- jasn?, moc to spolu nesouvisí, ale to nevadí). Za?al jsem prov??ovat v?echna nastavení, dokonce jsem pou?il i "instala?ního pomocníka", ale po?ád nic. A ?as letí a letí. Asi po hodin? "p?enastavování" jsem to vzdal a ?íkám: "Máme asi dv?, t?i mo?nosti. ? a) Bu? si spolu nerozumí kabelový modem a tenhle router a bude nutné po?ídit jiný typ, b) router je rozbitý a je nutné ho reklamovat a kone?n? za c) chyba je mezi ?idlí a klávesnicí a v tom p?ípad? nevím, co s tím d?lat."

Za?al jsem rychle p?emý?let, jak to celé rozlousknout. "Ááááá, u? to mám!" Znám ?lov?ka, který zná ?lov?ka a ten zná ?lov?ka ... ne, vá?n? - opravdu mám kamaráda, který má také kabelový Internet a tak to zkusím u n?j doma a uvidíme.

2. session

Usedám na ?idli p?ed notebook, v levé ruce mám ?edo-modrou plastovou krabi?ku a v pravé dr?ím síový kabel. V?e hbit? propojuji a v duchu p?emý?lím, co bych asi tak mohl ud?lat jinak, aby to op?t neskon?ilo fiaskem. Vyukávám IP adresu routeru a oficiáln? tak zahajuji druhé kolo souboje "?lov?k vs. stroj".

Tentokrát za?nu "pomocníkem". Nerad, ale pro? se namáhat, kdy? výsledek je nejistý. Klikám na volbu "Setup Wizard" a postupn? se prodírám zobrazovanými formulá?i (Wireless settings -> Internet settings -> atd.). Náhle si v?ímám drobné zm?ny. Po volb? zp?sobu p?ipojení k Internetu nep?ichází obt??ující reset routeru, ale pokra?uji dále. Pravda, dostávám se, z mého pohledu, na bezvýznamnou stránku, ale mo?ná je to dobré znamení. Pokra?uji dále a útrpn? o?ekávám první zku?ební na?tení n?jaké webové stránky.

Otevírám prohlí?e? a zadávám webovou adresu. Chvilka nap?tí ... a zase nic. "Tak tohle u? m? p?kn? ?tve," ?íkám si v duchu a p?emý?lím, co bych tak asi je?t? mohl zkusit, ne? to definitivn? vzdám. U? ani nevím pro?, otev?el jsem p?íkazovou ?ádku a vyzkou?el jsem p?íkaz PING s IP adresou routeru. OK, router má odezvu, tak jdeme dál. Zadávám "IP www.supersvet.cz" a ono to pro?lo. "Co?e? ... To by ale znamenalo, ?e net funguje!" P?emý?lím nahlas a plný euforie zadávám v prohlí?e?i www.supersvet.cz. Tak?ka ihned se mi na?ítá domovská stránka Super Sv?ta a tak si zhluboka oddychuji. "Jo, nejsme úpln? blbej!"

3. session

Cestou na p?vodní "boji?t?" p?emý?lím, zda je problém v kabelovém modemu nebo v n??em jiném. "A ejhle," znenadání jsem byl osvícen. Jasn?, u? to mám; tedy alespo? v to doufám. Problém je asi ve WiFi. Tedy ne v samotném WiFi ale v zp?sobu konfigurace routeru a p?ipojení, které k tomu pou?ijete. Uv?domil jsem si, ?e "instala?ní pomocník" se choval jinak p?i p?ipojení p?es WiFi a jinak p?es síový kabel. Konkrétn? p?i p?ipojení p?es síový kabel byl celý proces korektn? dokon?en bez jediného resetu na rozdíl od p?ipojení p?es WiFi.

S tímto záv?rem jsem dorazil na p?vodní místo instalace a v?e vy?ídil b?hem necelých deseti minut. "Super, mám to za sebou," pomyslel jsem si v duchu a rad?ji se nezabýval skute?ností, pro? to nevy?lo hned napoprvé.

A co z toho vyplývá? I zdánliv? banální zále?itost se m??e prom?nit v problém ?i snad dokonce no?ní m?ru.

Na záv?r vám nabízím p?ehled n?kolika málo hodících se zákon? a pou?ek:

Murphyho zákon:
M??e-li se n?co pokazit, pokazí se to.

Schnatterlyho shrnutí v?ech z toho vyplývajících d?sledk?:
Nem??e-li se n?co pokazit, stejn? se to pokazí.

Gattusovo roz?í?ení Murphyho zákona:
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být je?t? h??e.

Maahs?v zákon:
V?e funguje jenom proto, aby se to mohlo pokazit.

Fahnstockovo pravidlo neúsp?chu:
Nepovede-li se vám n?co hned napoprvé, zni?te v?echny d?kazy, ?e jste se o to n?kdy pokou?eli.

Hellrung?v zákon:
M?jte prosím strpení a vada zmizí sama od sebe.

Perrusel?v zákon:
?ádná práce není tak snadná, aby se nedala zbodat.

Dud?v zákon podvojnosti:
Ze dvou mo?ných situací dojde v?dy jen k té ne?ádoucí.

Thine?v zákon:
Proti nahodilosti není obrany.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005