Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 22. 08. 2007

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 je ji? minulostí a zbyla pouze poslední, ov?em o to více milá, povinnost a sice oficiální vyhlá?ení výsledk? leto?ního, v po?adí ji? ?tvrtého, ro?níku. Dop?edu pouze prozradím, ?e leto?ní souboj o první p?í?ky byl opravdu vyrovnaný a rozhodoval ka?dý hlas.

Je?t? ne? se spole?n? pustíme do výsledk?, tak bych vám rád p?ipomn?l, ?e i leto?ní ro?ník se skládá ze dvou nezávislých sout??ních kategorií, které hodnotí p?ihlá?ené weby z r?zných kvalitativních hledisek. První kategorie (Anketa o nejlep?í phpRS web) je zam??ena na celkové technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie (Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web) hodnotí p?edev?ím atraktivitu a p?ita?livost zpracování webu a výherce ur?uje výsledek ve?ejného hlasování internetových u?ivatel?.

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007" se stal informa?n? orientovaný web "Irsko Aktuáln? - ?eské stránky o Irsku" (sout??ní id 29), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.irsko-aktualne.cz/. Kvalitu tohoto webu ocenila "zlatou medailí" nadpolovi?ní v?t?ina porotc? a web www.irsko-aktualne.cz si tak bezesporu zaslou?í své vít?zství v na?í anket?. Nutno v?ak dodat, ?e i druhý web v po?adí si získal velkou p?íze? porotc? a tak souboj o první p?í?ku nebyl v?bec jednoduchou zále?itostí.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Druhé místo v "Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007" obsadil vojensky orientovaný web "MILITARY ZONE - Vojenská historie" (sout??ní id 17), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.militaryzone.cz.

Cena za druhé místo v "Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?noval IT portál Programujte.com, mediální partner a sponzor této ankety.

Druhé místo v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007

T?etí bronzovou p?í?ku získal geograficko badatelský magazín "Moskyt" (sout??ní id 7), který najdete na adrese http://www.moskyt.net/.

Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

Vít?zem "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007" se stal hudebn? a tane?n? orientovaný web "TRIDENT" (sout??ní id 36), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.trident.sk/ a ve ve?ejném hlasování celkem získal 37 bod?, co? mu zaru?ilo t?sné vít?zství.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Vít?z Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

Na druhém míst? v "Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007" se umístil oficiální web kapely "NI? NOVÉ" (sout??ní id 60), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.nicnove.sk/ a ve ve?ejném hlasování získal 36 bod?.

Cena za druhé místo v "Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?noval IT portál Programujte.com, mediální partner a sponzor této ankety.

Druhé místo v Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

T?etí a ?tvrtou p?í?ku spole?n? obsadily weby "RZP, a.s." (web spole?nosti RZP, a.s. zabývající se poskytováním rychlé zdravotnické záchranné slu?by; http://www.rzp.sk/; sout??ní id 33) a "RESETCLUB - THE MUSIC AREA" (web zabývající se hudbou, hudebními festivaly, tane?ními kluby, apod.; http://www.resetclub.sk/; sout??ní id 34). Oba weby získaly shodn? celkem po 34 bodech.

Výsledky losování mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

Výsledky losovaní výherc? mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007 budou vyhlá?eny v n?kolika málo následujících dnech.

Dal?í informace v?etn? úplných výsledkových listin najdete na stránkách Ankety o nejlep?í phpRS web roku na adrese http://www.supersvet.cz/anketa/.

V?em výherc?m gratulujeme k jejich úsp?ch?m a d?kujeme v?em zú?astn?ným za jejich odvahu a snahu.

P?eji p?íjemný den ...



Copyright supersvet.cz, 1998-2005