Internetová závislost

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 10. 03. 2007

Je?t? nedávno jsem si najivn? myslel, ?e pat?ím k té malé "neposkvrn?né" skupince lidí, co netrpí ?ádnou závislostí nebo fixací na v?elijaké ty "moderní ud?látka" nebo legální drogy v podob? cigaret ?i kofeinu. Musím v?ak bohu?el p?iznat, ?e jsem se ?eredn? spletl a p?eci jenom n?jakou tou závislostí trpím. Konkrétn? jde o Internetovou závislost v podání t??kého pracovního návyku na nep?etr?itou a ni?ím neru?enou p?ítomnost Internetu v mém pracovním po?íta?i. ? "Dobrý den, jmenuji se Ji?í Luká? a jsem (pracovn?) závislý na Internetu!"

A jak se vlastn? taková Internetová závislost pozná? Velmi jednodu?e. Sta?í, aby datový tok uhasl a pak u? jen sledujete postupn? p?icházející p?íznaky "Internetového absáku" ...

V?e za?alo asi p?ed m?sícem, kdy se jsem zpozoroval první p?íznaky p?icházející "bou?e". Má ADSL linka se za?ala chovat pon?kud nestabiln? a tak jsem dlouho neváhal a zavolal jsem na podp?rnou linku, kde mi bylo (po p?epojení na technika) sd?leno, v ?em by mohl být problém a co mám ud?lat pro nápravu.

Jak u? to tak bývá, první tip v?bec nezabral a zhruba do ?ty? dn? jsem p?i?el o Internet nadobro. Náhle jsem pocítil temno a chlad p?icházející z jindy veselého a blikajícího ADSL modemu a za?al jsem si uv?domovat krutou realitu nep?ítomnosti Internetu. K ?emu vám je localhost a na n?m nav??ené servery, kdy? nemáte kam odeslat výsledky nebo elektronická po?ta bez mo?nosti doru?ení? Slu?n? ?e?eno: "K ni?emu!".

Za?al jsem tedy bít na poplach a zárove? zkou?et, kde by asi tak mohla být chyba. Od kamaráda zap?j?ený ADSL modem nepomohl a tak jsem musel bohu?el po?kat a? dorazí technik od Telefónica O2, který v?e prov??í a snad i opraví. Náv?t?va to byla opravdu zajímavá a pro mne docela pou?ná. Zaprvé jsem zjistil, ?e mám linku typu annex A a ?e ta se u? alespo? dva roky (mo?ná i déle) ned?lá a tak pokud je vadný ADSL modem, tak mám docela sm?lu, proto?e odpovídající modem u? asi nese?enu. Samoz?ejm? ten zap?j?ený ADSL modem od kamaráda byl typu annex B, tak?e mé prvotní pokusy se tímto úpln? anulují a nemají ?ádnou vypovídající hodnotu. Pozd?ji jsem navíc zjistil, ?e chyba je bohu?el v mém starém modemu a celý problém tak nemá ?ádné jednoduché ?e?ení. Zadruhé, technik má sebou m??ák pouze na annex B, proto?e sv?j hlavní komplexn?j?í m??ák má aktuáln? v oprav?, a tak se z jednoduché zále?itosti stává pon?kud slo?it?j?í o?í?ek. Jo, Murphyho zákony platí hold pro v?echny lidi v?etn? O2 technik?. Zat?etí, kdy? jste slu?ní a netaháte do problém? emoce, tak se vám to vrátí a technik je hnedle ochotn?j?í a výkonn?j?í. Za?tvrté, interní O2 hot-line linka je kolem 12 hodiny více ne? nedostupná a tak jsme si po?kali na jedno ze t?í m??ení asi p?l hodiny. Tomu ?íkám kvalitní podpora práce. Zapáté, v?t?ina problém? má alespo? n?jaké, by t?eba jen do?asné, ?e?ení a tak se poda?ilo m?j pochroumaný Internet rozchodit. I kdy? jen na neur?itou dobu a s v?domím "nemocného" ADSL modemu. Mimochodem, pozitivního výsledku bylo dosa?eno sní?ením kvality ADSL linky ze strany Telefónica O2. Za?esté, vyplatí se schovávat si záru?ní listy, proto?e díky jednomu takovému papírku jsem nemusel platit výjezd technika, co? není v?bec levná zále?itost.

Fungující p?ipojení k síti sítí je opravdu nádherná v?c. Pár dní temna mi dalo dostate?n? pocítit mou zoufalou závislost na Internetu a ji? nikdy nechci tento pocit za?ít. Mimochodem, nikdy jsem si neuv?domil, jak moc vyu?ívám Internet i v pr?b?hu své práce a co v?e p?es n?j ?e?ím. Díky bohu, ?e nejsem aktivní hrá? n?jaké té on-line hry, proto?e to u? bych si asi musel prohnat hlavou kulku. No nic; dost pesimistických ?e?í.

V?dom si problém? se svým starým ADSL modem jsem se za?al pídit po tom, co v?e musím ud?lat pro zm?nu své ADSL linky z annex A na annex B. Z krátkého rozhovoru z technikem vyplynulo, ?e sta?í jednoduchá elektronicky zaslaná ?ádost s p?ipojeným ?íslem mé smlouvy. Nic slo?itého, tak jsem neváhal a ihned provedl.

To jsem ani netu?il, jak moc budu rád, ?e jsem se dr?el lidového p?ísloví: "Co m??e? ud?lat dnes, neodkládej na zítra." Zhruba za t?i dny mi toti? m?j starý ADSL modem dal sbohem a tak p?i?la druhá doba temna. Na?t?stí zm?na annexu netrvá moc dlouho a do konce pracovního týdne bylo v?e vy?e?eno.

Nyní jsem u? pln? spokojený a u?ívám si své nov? objevené závislosti na Internetu. Navíc jsem si koupil ADSL modem s WiFi, tak?e se nemusím u notebooku zabývat ?ádnými kabely (tomu se ?íká pozitivní náhled na v?c).

A co z toho plyne? Zaprvé permanentní Internet 24-hodin denn? je ú?asná zále?itost a v?bec nechápu, jak jsem mohl být spokojený s dial-upem. Zadruhé u?ívejte si svých závislostí dokud m??ete, proto?e absák je p?kn? o?klivá zále?itost!Copyright supersvet.cz, 1998-2005