Váno?ní a novoro?ní p?ání 2006

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 12. 2006

Vá?ení ?tená?i a p?íznivci phpRS projektu, jménem redakce Super Sv?ta a phpRS vývojového týmu bych vám rád pop?ál ?astné a veselé pro?ití váno?ních svátk?, hodn? dárk? pod strome?kem a úsp??ný nový rok 2007.

Sou?asn? bych vám rád také pod?koval za va?i p?íze?, kterou jste nám v pr?b?hu celého roku 2006 projevovali a ji? nyní se t??ím na nové výzvy a úkoly, které nás ?ekají v nastávajícím roce 2007. - Stru?ný p?ehled plánovaných úkol? najdete v ?lánk? "phpRS projekt ? plány a vize 2006/07". Já ji? jen nazna?ím, ?e jednou z nejd?le?it?j?ích akcí p?í?tího roku bude vývoj a následné vydání zcela nové ?ady verzí redak?ního systému phpRS ozna?ené jako 3.x.x.

Tak?e ?astné a veselé ... a ?ádné fronty v obchodech!
Vánoce 2006Copyright supersvet.cz, 1998-2005