Výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 04. 12. 2006

Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t slavnostn? vyhlásil výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006. Stalo se tak poslední listopadový den na konferenci Databázový sv?t 2006 po?ádané spolu s Centrem pro výzkum informa?ních systém?. Podobn? jako v p?edchozích letech byla i v roce 2006 tato sout?? po?ádána s úmyslem ocenit nejlep?í databázové produkty na trhu.

Hodnocenou oblastí byla pro rok 2006 podpora vysokého po?tu konkuren?ních u?ivatel?. Hlasování probíhalo na p?elomu ?íjna a listopadu 2006 a bylo rozd?leno mezi odbornou komisi a odbornou ve?ejnost. Bylo ud?leno také Mimo?ádné ocen?ní redakce Databázového sv?ta.

Ocen?ní odborné komise získal pro rok 2006 produkt Oracle Database 10g Release 2 Enterprise Edition spole?nosti Oracle. Odborná komise byla slo?ena ze 13 zástupc? komer?ní a akademické sféry:
V rámci ?tená?ské ?ásti sout??e bylo odevzdáno na 1 400 platných hlas? a ocen?ní získaly tyto produkty (s ur?ením po?adí):
  1. MS SQL Server 2005 Enterprise Edition spole?nosti Microsoft
  2. Oracle Database 10g Release 2 Enterprise Edition spole?nosti Oracle
  3. Firebird 2
Mimo?ádné ocen?ní redakce Databázového sv?ta bylo ud?leno produktu DB2 Universal Database 9 Enterprise Server Edition spole?nosti IBM.

V dopl?kové sout??i po?ádané p?ímo na konferenci byl 290 ú?astníky za Databázovou osobnost roku 2006 zvolen Petr Zavoral ze spole?nosti SAS Institute ?R.

?éfredaktor informa?ního portálu Databázový sv?t Marek Kocan k ?estému ro?níku sout??e ?íká: "Databázový produkt roku si ji? vydobyl p?ední pozici mezi ka?doro?n? ud?lovanými ocen?ními nejen softwarovým produkt?m. Jsem rád, ?e leto?ní téma umo?nilo nominovat i databázové platformy z kategorie svobodného software ? jeden zástupce této kategorie dokonce ocen?ní získal. V?em ocen?ným je?t? jednou gratulujeme."

Databázový sv?t
Databázový sv?t (www.dbsvet.cz) je odborným informa?ním médiem zam??eným na databázové technologie. Mezi hlavní slu?by pat?í nejen poskytování informací formou ?lánk?, ale nap?íklad také po?ádání virtuálních ?kolení a testování. Cílem redakce je nabídnout ?tená??m maximum slu?eb s p?idanou hodnotou, které ?tená??m umo?ní prohloubit si dnes tak pot?ebné znalosti. Databázový sv?t vydává spole?nost AVRE Publishing (www.avrepublishing.cz). Pro bli??í informace je mo?né kontaktovat redakci (redakce@dbsvet.cz).Copyright supersvet.cz, 1998-2005