Zveme vás na Databázový sv?t 2006

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 10. 11. 2006

Leto?ní ? v po?adí ji? ?tvrtý ? ro?ník p?ední ?eské databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 30. listopadu. Databázový sv?t 2006 jsme zam??ili na téma Od transak?ního po analytické zpracování. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Databázový sv?t 2006

Od transak?ního po analytické zpracování

30.11.2006, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín

Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t a Centrum pro výzkum informa?ních systém? ? odborná sekce ?SSI (www.cvis.cz).

Cíl konference:
Konference je zam??ena na problematiku vyu?ití databázových technologií v praxi. Klade si za cíl seznámit ú?astníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi v celé ?iroké ?kále mo?ných vyu?ití ? od transak?ního a? po analytické zpracování.

V rámci konference budou slavnostn? vyhlá?eny výsledky ji? ?estého ro?níku sout??e Databázový produkt roku 2006, která probíhá formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v listopadu 2006.

Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Academia centrum
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
08:15 - 09:00Registrace
09:00 - 09:05Zahájení konference a úvodní slova
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
09:05 - 09:10P?ivítání ú?astník? konference d?kanem FaME UTB ve Zlín?
doc. PhDr. Vnislav Nová?ek, CSc., d?kan FaME, UTB ve Zlín?
09:10 - 09:35Datová explose a jak se s ní vypo?ádat
Petr Zavoral, SAS Institute
09:40 - 10:10Caché Hyperindex - pr?lom v rychlosti analýzy transak?ních dat
Michal Tomek, Intersystems
10:15 - 10:40Kdo chce zabít Databázi?
Zbyn?k Jankovský, Cleverlance
10:45 - 11:05P?estávka na kávu
11:05 - 11:45Informix Dynamic Server jako zdroj dat pro analytických aplikace
Jan Musil, IBM
11:50 - 12:05Jak výkon HW ovliv?uje výkon DB aplikací
Petr Rektorys, REKONIx
12:05 - 13:35Ob?d
13:35 - 14:00Internetová ?e?ení mana?erských analýz
Jaromír ?marda, Vema
14:05 - 14:40Podpora analytických aplikací v IBM DB2
Pavel Procházka, IBM
14:45 - 15:15Náklady na vývoj databázových ?e?ení
Slavomír Skopalík, Elekt Labs
15:20 - 16:00Výhody jednotného databázového systému na
p?íkladu práce s prostorovými daty
David Krch, Oracle Czech
16:00 - 16:20P?estávka na kávu
16:20 - 16:45Od transakcí p?es analýzu k syntéze
Petr Ma?as, LCS International
16:50 - 17:30Pro? je SQL Server 2005 ideální platformou
pro analytické zpracování dat?
Pavel Cach, Microsoft
17:35 - 18:00HADB aneb High Avalibility Database
Zden?k Kotala, Sun Microsystems
18:05 - 18:20Slavnostní vyhlá?ení výsledk? sout??e
Databázový produkt roku 2006
18:25 - 19:20Panelová diskuse na téma
"Aspekty vývoje sou?asných databázových aplikací"
moderuje Marek Kocan, Databázový sv?t
19:20 - 19:25Losování cen
19:25 - 19:30Záv?re?ná slova a zakon?ení konference
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
Na záv?r konference prob?hne slosování o hodnotné ceny po?adatel? a partner? konference. Podrobný popis programu bude v nejbli??ích dnech uvád?n v samostatných souvisejících ?láncích Program Databázového sv?ta 2006 xxx.

Jak vidíte, program bude pestrý a d?le?itou informací je i fakt, ?e také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to v?etn? ob?da a ob?erstvení. Podmínkou je tedy jen a pouze registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registra?ním formulá?em, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2006reg@dbsvet.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005