Databázový sv?t oznámil nominace pro Databázový produkt roku

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 03. 10. 2006

O sedm nominací na presti?ní ?eské ceny se pod?lila ?estice firem.

Brno, 3.10.2006 ? Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t dnes oznámil redak?ní nominace pro 6. ro?ník sout??e Databázový produkt roku. Podobn? jako v p?edchozích letech je i v roce 2006 tato sout?? po?ádána s úmyslem ocenit nejlep?í databázové produkty na trhu.

Hodnocenou oblastí je pro rok 2006 podpora vysokého po?tu konkuren?ních u?ivatel?. Hlasování bude probíhat na p?elomu ?íjna a listopadu a bude rozd?leno mezi odbornou ve?ejnost a odbornou komisi. Bude ud?leno také Mimo?ádné ocen?ní redakce Databázového sv?ta. Výsledky budou slavnostn? vyhlá?eny 30. listopadu na konferenci Databázový sv?t 2006 po?ádané spolu s Centrem pro výzkum informa?ních systém?.

Nominaci pro rok 2006 získaly následující produkty (v abecedním po?adí dle názvu produktu): V t?chto dnech probíhá doru?ování nomina?ních listin a sestavování materiál? pro hlasování. V?echny pro leto?ní rok nominované produkty mohou od dne?ního dne pou?ívat ? v?etn? p?íslu?ného loga ? ozna?ení Nominace na Databázový produkt roku 2006.

?éfredaktor informa?ního portálu Databázový sv?t Marek Kocan k ?estému ro?níku sout??e ?íká: "Databázový produkt roku si ji? vydobyl p?ední pozici mezi ka?doro?n? ud?lovanými ocen?ními nejen softwarovým produkt?m. Jsem rád, ?e leto?ní téma umo?nilo nominovat i databázové platformy z kategorie svobodného software ? pevn? v??ím, ?e budou kvalitní konkurencí komer?ním produkt?m."

Databázový sv?t
Databázový sv?t (www.dbsvet.cz) je odborným informa?ním médiem zam??eným na databázové technologie. Mezi hlavní slu?by pat?í nejen poskytování informací formou ?lánk?, ale nap?íklad také po?ádání virtuálních ?kolení a testování. Cílem redakce je nabídnout ?tená??m maximum slu?eb s p?idanou hodnotou, které ?tená??m umo?ní prohloubit si dnes tak pot?ebné znalosti. Databázový sv?t vydává spole?nost AVRE Publishing (www.avrepublishing.cz). Pro bli??í informace je mo?né kontaktovat redakci (redakce@dbsvet.cz).Copyright supersvet.cz, 1998-2005