Konference BIST GigaCon

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 24. 07. 2006

Ve dnech 23. a 24. ?íjna 2006 se v pra?ském hotelu Pyramida bude konat konference BIST GigaCon ? Bezpe?nost a poslehlivost informa?ních systém?, organizovana týmem Software-Konferencje.

Konference se zabývá nejnov?j?ími ?e?eními a technologiemi, které zaji?ují bezpe?nost a spolehlivost informa?ních systému.

BIST GigaCon 2006 je v ?eské republice nejv?t?ím p?ehledem dostupných prost?edí a nástroj?, které jsou nezbytné k efektivnímu zaji?t?ní bezpe?nosti informa?ních systém?. Pro ú?astnické firmy je místem kontaktu s potenciálním zákazníkem, p?íle?itostí ukázání p?edností a mo?ností promovaných ?e?ení. Ú?astníci mohou srovnat a ocenit nabízené produkty, setkat se a diskutovat s odborníky.

Konference je ur?ena pro u?ivatelé systému a osoby, které rozhodují o koupi a pou?ivání jednotlivých produkt? a ?e?ení, pro odborníky z informati?ní, telekomunika?ní, bankovní, poji?ovací, logistické, energetické bran?e. Na konferenci je vstup pro ú?astníky zdarma, ale podmínkou ú?asti je registrace.

Témata p?edná?ek: V Polsku se ji? konal VII. ro?ník konference. Ka?dý rok se zú?ast?uje více ne? 1000 osob. Ú?astníci m?li skv?lou p?íle?itost k seznámení se s nejnov?j?í nabídkou produkt? p?edních polských a zahrani?ních firem p?sobicích na trhu IT. Velkým zájmem se t??ily také prezenta?ní stánky firem, ??astníci se mohli konzultovat s zástupci firem. Sponzory konference byly firmy: Check Point, Altkom, Ascomp, Cisco Systems, Computer Associates, Internet Security Systems, HP, Fujitsu Computers Siemens, IBM, Novell, Oracle, Sun Microsystems Softbank a mnoho jiných.

Informace o firm?:

Software-Konferencje Sp. z o.o. je firma, která dodává technické znalosti a informace spojené s IT technologiemi osobám a institucím zabývajícími se informatikou na profesionální bázi. Organizujeme konference s tématikou systémovou, síovou, programátorskou, obchodní, právní a související s r?znými aspekty bezpe?nosti. Jsou to technické konference, mana?erské nebo ur?ené pro právníky a právní poradce. Jejich spole?ným jmenovatelem je informatika, kolem kterého je vytvá?en program konference ?i seminá??. P?i organizaci konferencí spolupracujeme s vládními organizacemi, firmami a institucemi spojenými s tématem IT, s p?edními informa?ními firmami z celého sv?ta, s poradenskými firmami a kone?n? se skupinou nezávislých specialist? a konzultant?.

UPOZORN?NÍ: P?vodní datum a místo konání konference bylo 9.-10. ?íjna 2006 v hotelu Diplomat. Platné datum a hotel je 23.-24. ?íjna 2006, hotel Pyramida.Copyright supersvet.cz, 1998-2005