ChceteZmenu.cz ? Motoristé proti ?ikan?

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 07. 2006

Tisková zpráva portálu ChceteZmenu.cz - Motoristé mají portál proti ?ikan? a skrytému zdan?ní; brzy p?ibude ob?anské sdru?ení.

?eské sd?lovací prost?edky jsou sv?dectvím mediální kampan? ve prosp?ch nového silni?ního zákona. Mediální kampa? je?t? prohlubuje strach ?eských ?idi??. Zásadním efektem nového silni?ního zákona jsou p?edev?ím vystresovaní ?idi?i.

Bodový systém je ?ikanózní. Dvojí postih za dopravní p?estupek je korup?ní pobídka. Podporujeme názor, ?e zákon je t?eba co nejd?íve novelizovat, proto?e je ?patný.

Jestli?e toti? ?idi? m??e být pokutován ji? za p?ekro?ení nejvy??í povolené rychlosti o jeden ?i dva kilometry v hodin?, co? b??n? republiková policie toleruje, ov?em strá?níci nikoliv, pak naprosto popírají funkci tachometru, který není p?esným laserovým m??i?em typu radaru, ale orienta?ním m??i?em, který má za úkol orienta?n? a s rezervou informovat ?idi?e o aktuální rychlosti vozidla. Prosazujeme novelizaci, která zavede toleranci +10 km/h po vzoru Slovenska.

Ptejme se také, pro? jsou pokuty nastaveny tak ?ílen? vysoko? K eliminaci nebezpe?ných ?idi?? toti? pln? sta?í samotný bodový systém. Pokuty v ?ádu desetitisíc? korun jsou naopak skrytým zdan?ním ji? tak velmi zdan?ných motorist?.

M?li bychom ob?anským tlakem vytrvale odstra?ovat vadné místní zna?ení a ?ikanózní sni?ování nejvy??í povolené rychlosti v obci na 30 km/h a mén? v místech, kde to není pot?eba. Je t?eba doplnit ru?ící zna?ky, aby takové omezení netrvalo i tam, kde je nadbyte?né. M?li bychom vy?adovat zvý?ení povolené rychlosti na vybraných m?stských úsecích na 70 km/h, tak jak je to b??né na Slovensku.

Je t?eba zavést na vybraných úsecích dálnic zvý?enou nejvy??í rychlost 160 km/h po vzoru Rakouska.

Cílem portálu je novelizovat silni?ní zákon tak, aby z?stala opat?ení, zvy?ující bezpe?nost provozu a naopak byly odstran?ny pasá?e, ?ikanující motoristy a zavád?jící dal?í skryté zdan?ní.

Robert Va?í?ek
?len P?ípravného výboru ob?anského sdru?ení ChceteZmenu.cz ? Motoristé proti ?ikan?

Kontakty:
Robert Va?í?ek
GSM 608 979 525
moto@stalose.czCopyright supersvet.cz, 1998-2005