GLOSA: Nemám rád volební paty!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 07. 06. 2006

Leto?ní volby do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky jsou za námi a jejich výsledkem je bohu?el stará známá písni?ka 101 hlas? (v lep?ím p?ípad?) nebo men?inová vláda (v hor?ím p?ípad?). Osobn? jsem z tohoto výsledku docela znechucený a jen s nelibostí se smi?uji s p?edstavou, ?e by tu m?la dal?í ?ty?i roky vládnout slabá ? a tudí? reforem neschopná ? vláda.

V zásad? je mi jedno, kdo tu bude vládnout (samoz?ejm? n?jakou osobní preferenci mám, ale pro ú?el tohoto ?lánku je to nepodstatné; snad jen dodám, ?e nejsem komunista), ale ? proboha! ? ať u? má kone?n? n?kdo za to vládnutí plnou zodpov?dnost a nevymlouvá se po?ád na to, ?e ho jeho koali?ní partner donutil k tomu ?i onomu. Tento p?ístup je dlouhodob? neudr?itelný a snad i ten nejhloup?j?í politik musí pochopit, ?e je to cesta do pekel ? k na?í sm?le, bohu?el, pro celou republiku.

A co navrhuji?

Osobn? v??ím ve v?t?inový systém, kde vít?z bere v?e a má tak ?anci prokázat své schopnosti a dovednosti. - S touto výhodou ov?em p?ichází i absolutní zodpov?dnost, která v na?em politickém systému absolutn? chybí a mám takový ?patný pocit, ?e na tuto skute?nost spoléhá velká ?ást na?ich politik?.

Pokud vás zajímá, jak si p?edstavuji ideální v?t?inový systém, tak si p?ed?t?te následující odstavec; v opa?ném p?ípad? ho klidn? p?esko?te.

P?edpokládám 200 mandát?. Vít?z voleb bere 101 mandát? a zbytek (tedy 99) mandát? se rozd?lí mezi ostatní strany, které p?ekro?í vstupní minimum (to m??e být klidn? stávajících 5 %). Aby se v?ak zajistilo, ?e vít?zem voleb nebude ?ádná mali?ká strana s jen minimální schopností sestavit vládu, musí pro aplikaci tohoto pravidla vít?zná strana p?ekro?it n?jaký minimální procentuální zisk; ?ekn?me 30 %. Pokud na tento limit vít?zná strana nedosáhne, aplikuje se standardní rozd?lení mandát? dle procentuálního zisku jednotlivých stran, které p?ekro?ily vstupní minimum. ? Samotné fungování Parlamentu ?R bych nem?nil, tak?e on?ch p?ípadných získaných 101 mandát? pro vít?ze voleb by nebylo 100% zárukou pro ka?dodenní ovládnutí parlamentu a i v této situaci by tedy vít?z musel hledat dal?í spojence. Dal?í zajímavou otázkou p?i aplikaci této zm?ny je také samoz?ejm? úloha a pravomoci Senátu ?R, ale to je na pon?kud ?ir?í debatu.

Záv?rem bych rád ?ekl, ?e úlohou tohoto ?lánku nebylo "prázdné ?e?n?ní" o nespokojenosti s výsledkem voleb, ale upozorn?ní na skute?nost, ?e bez silné a akceschopné vlády se na?e republika z dlouhodobého hlediska neobejde a ?ím d?íve si to uv?domíme, tím lépe.

Kompletní výsledky voleb do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky 2006 si m??ete prohlédnout na stránkách volby.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005