GLOSA: Google vs. Microsoft a jiné trapné lapálie

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 05. 2006

Jako sv?j oblíbený vyhledáva? pou?ívám www.google.com a v prost?edí OS Windows strávím velkou ?ást svého po?íta?ového ?asu. Na druhou stranu pou?ívám i ?eský portál www.seznam.cz a opera?ní systém Linux. Multimediální soubory v?t?inou p?ehrávám p?es WinAmpa a takto bych mohl pokra?ovat asi je?t? hodn? dlouho. ? A pro? vám to vlastn? ?íkám?

Proto?e mám mo?nost volby a takto mi to vyhovuje.

A te? mi vysv?tlete, pro? existují kauzy "OS Windows + p?edinstalovaný multimediální p?ehráva? Windows Media Player" a "Internet Explorer 7 + p?ednastavená vyhledávací slu?by Windows Live Search".

Já to osobn? nechápu a jediné rozumné vysv?tlení, které m? napadá, je snaha o zviditeln?ní jedinc?, spole?ností ?i organizací, které se v t?chto kauzách anga?ují.

Mo?ná si klepete na ?elo a ?íkáte si, ?e jsem hloupý. ? V?dyť je to p?eci absolutn? jasné. Jde o monopol a monopolní chování, které je nutné potla?it!

No; fráze je to hezká, ale podle mého názoru v t?chto p?ípadech absolutn? lichá.

Opravdu si myslíte, ?e v dne?ní informa?ní a multimediální dob? m??e existovat n?jaký (opera?ní) systém bez multimediálního p?ehráva?e, který zvládne p?ehrát ? pokud mo?no - v?echny typy multimediálních dat? Nebo ?e kvalita internetového vyhledáva?e stojí na p?ednastavené volb? u polí?ka rychlé vyhledávání u tohoto ?i onoho prohlí?e?e?

Já tedy ne a jsem docela na?tvaný, ?e vrcholné orgány EU se rad?ji zabývají t?mito absurditami na místo toho, aby ?e?ili otázky tipu "reforma zem?d?lské politiky EU, energetická krize nebo konkurence schopnost EU v??i zbytku sv?ta".

A? nás ekonomicky p?eválcuje miliarda ?í?an? (p?ehrávajících si své audio-video soubory p?es Windows Media Player :-)), tak snad kone?n? pochopíme, ?e existují v?ci d?le?ité a ned?le?ité a ?e ob?as je dobré ?e?it pouze ty d?le?ité v?ci.

Je?t? taková malá úvaha: "Kolikpak asi zpravodajských portál? své vlastní vyhledávání pou?ívá k vyhledávání v konkuren?ních portálech?"

Záv?rem bych rád zd?raznil, ?e tato glosa není o zna?kách a jednotlivých firmách, ale o tom, ?e lidé nejsou stádo ovcí, ale svébytní jedinci a ?e p?i rozhodování by se m?l pou?ívat rozum.Copyright supersvet.cz, 1998-2005