GLOSA: "Tato zpráva není obchodním sd?lením ..."

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 23. 03. 2006

?lov?k je tvor p?izp?sobivý a tak se ani nelze divit, ?e jsme si tak n?jak plí?iv? zvykli na ?ivot se spamem a v?ím "zlem" a "tragikomickými situacemi", které s tím souvisí.

Pokud se ptáte, co pova?uji za "tragikomické", tak nap?íklad skute?nost, ?e m?j po?tovní server ozna?uje naprosto korektní po?tu od mých p?átel za spam a nevy?ádanou reklamu na zvý?ení mu?ské potence mi vesele propou?tí. Samoz?ejm? nejde o pravidlo, to bych se asi ji? dávno rozlou?il se svým poskytovatelem, ale na druhou stranu to nelze ozna?it za výjimku. Ov?em abych byl naprosto korektní, tak musím je?t? dodat, ?e ?ást viny nepochybn? le?í i na mém dosti p?ísném nastavení spam filtru, bez kterého bych v?ak byl naprosto zavalen tunou nevy?ádané po?ty.

Nyní ji? v?ak k podstat? mé dne?ní glosy na téma SPAM.

Venku svítí sluní?ko, na mobilu bliká pouze jeden nep?ijatý hovor a v?bec celé ráno lze charakterizovat jako velmi p?íjemné. Zapínám po?íta? a mé první tahy my?í mí?í k po?tovnímu klientovi. Za?ínám se probírat po?tou a? narazím na následující e-mail.

Dobrý den,

dovolujeme si Vás touto cestou seznámit s odkazem:

www.hudbaonline.cz


S p?áním p?íjemného dne

HudbaOnline.cz
www.hudbaonline.cz
info@hudbaonline.cz

Tato zpráva není obchodním sd?lením ve smyslu zákona ?.480/2004 Sb. ?ádná dal?í zpráva Vám v budoucnu nebude zaslána.

P?iznám se, ?e nejsem právník, ale podle mého názoru je toto sd?lení (e-mail) siln? komer?ní a osobn? nevidím jediný d?vod, pro? bych m?l na zpracování této zprávy vynalo?it jedinou sekundu svého ?asu nebo bit ze svého p?ipojení.

A pro? m? vlastn? tato zpráva "na?tvala", kdy? jsem se vý?e p?iznal, ?e jsem si ji? na ?ivot se spamem zvykl? P?edev?ím díky svému záv?ru, kde se m? autor sna?í p?esv?d?it, ?e on vlastn? nic ?patného ned?lá a je?t? m? navíc uji?uje, ?e m? ji? dále nebude obt??ovat. To mi opravdu p?ipadá, jako kdy? zlod?j k?i?í: "Chyte zlod?je!" ? Tohle nemám opravdu rád; a obzvlá?t? po ránu.

Mimochodem na ten odkaz jsem samoz?ejm? neklikl a co mi bude pam? slou?it, tak ani nekliknu.

P?eji v?em p?íjemný bez-spamový den ...Copyright supersvet.cz, 1998-2005