GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j?í?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 17. 01. 2006

ANO i NE. Zále?í na úhlu pohledu a cílové skupin?. Tolik nezaujatá ?i spí?e diplomatická odpov??. ? Poslední dobou mám v?ak pocit, ?e pro "obchodníky" neexistuje ?ádná jiná odpov?? ne? ANO a tak jsem se rozhodl napsat tento protestní ?lánek, ve kterém se stavím na druhou stranu "barikády".

Je?t? ne? se pustím do obhajoby svého názor, tak bych rád upozornil na skute?nost, ?e mám rád (?i spí?e oce?uji) dob?e a kvalitn? zpracované weby a ?e mezi d?le?ité ukazatele kvality ?adím i celkové grafické zpracování webu. Tím v?ak asi kon?í má shoda s lidmi, kte?í ?adí "vzhled webu" na první místo, proto?e osobn? jsem schopen ozna?it za dob?e graficky zpracovaný web i takové stránky, na kterých nenajdete nic jiného ne? bílý podklad a ?erný text (p?ípadn? n?jaký ten obrázek); to v?ak neznamená, ?e bych podobný vzhled doporu?il jako firemní prezentaci ? to je doufám jasné.

A nyní ji? samotná glosa.

Jednou z nejv?t?ích l?í, kterou se sna?í "obchodníci" obhájit svou zamilovanost do grafických omalovánek je známé marketingové r?ení: "Obal prodává zbo?í." - Ano, jsem ochoten p?ipustit, ?e p?kný obal na ví?ku jogurtu m? ovlivní p?i jeho koupi, ale koho z vás ovlivní p?i volb? zpravodajského serveru jeho vzhled (neplést s navigací)? Asi nikoho; tedy pokud vás nezajímá pouze "bulvár", ale i tak p?jdete spí?e po ?ťavnatých titulcích, ne? po vzhledu. Zkrátka obal prodává, ale podle mého názoru úpln? n?kde jinde, ne? v prost?edí Internetu.

Dal?í nepravdou ?i spí?e polopravdou je tvrzení, ?e graficky vy?perkovaný web vám p?itáhne ?tená?e (klienty). - Ono jde toti? o to, o jakých ?tená?ích (klientech) to vlastn? mluvíme. Je to taková ta hra se statistickými údaji. N?kdo ?ekne, ?e výsledek je X a tím to kon?í. Jen?e opak je pravdou. Ono to X platí pouze za ur?itých podmínek a za jiných je výsledek Y. ? Sna?ím se tím ?íci, ?e p?enádherný vzhled m??e na poprvé zaujmout, ale podruhé vás u? nikdo neo?álí.

Pominuli skute?nost, ?e ka?dému se líbí n?co jiného a móda (respektive moderní vzhled) je velmi pomíjivá zále?itost, lze za poslední d?vod, pro? nepova?ovat vzhled webu za to nejd?le?it?j?í, ozna?it implementa?ní problémy, které mají p?edev?ím charakter poru?ování pravidel p?ístupnosti webu. Sta?í si jen p?edstavit web s naviga?ní li?tou ve FLASHy a myslím si, ?e musí být ka?dému jasné, o ?em tu mluvím. ?e? je o ?patn? dostupné navigaci, neprostupnosti webu a nep?ehledném rozvr?ení stránky; to v?e je v?t?inou klasický d?sledek up?ednostn?ní grafiky (vzhledu) v??i obsahu a navigaci.

Záv?rem bych rád ?ekl, ?e v ?ádném p?ípad? neodsuzuji graficky zda?ilé stránky, jen trvám na skute?nosti, ?e v?echny slo?ky webu musí být v rovnováze a hlavním cílem ka?dé stránky je sd?lit n?jakou informaci a pokud se k této informaci nemohu dostat nebo není dostate?n? dob?e viditelná, tak je n?co ?patn?.Copyright supersvet.cz, 1998-2005