Kde se nau?it PHP jazyk

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 01. 2006

"Kde se nau?it PHP jazyk," je otázka, která trápí nejednoho za?ínajícího webového programátora a najít na ni uspokojivou odpov?? není v?bec jednoduché. Doba, kdybych vám bez váhání poradil knihu "PHP ? tvorba interaktivních internetových aplikací" od Jirky Koska, je toti? nenávratn? pry? (spolu s PHP verzí ?íslo 3) a v dne?ní záplav? knih a informa?ních materiál? o PHP se skute?n? orientuje asi jen málo kdo (nemluv? o za?ínajících programátorech).

Tento nep?íli? p?íznivý stav a jedno mé náhodné setkání s jednou velmi zajímavou kni?ní publikací m? p?im?lo k napsání tohoto ?lánku, který lze vykládat jako mou sou?asnou odpov?? na vý?e polo?enou otázku.

Nebudu vás dlouho napínat a rovnou vám prozradím název a autora kní?ky, o které si myslím, ?e by nem?la chyb?t ve va?í soukromé knihovni?ce. Jde o knihu "Velká kniha PHP 5 & MySQL" od W. Jason Gilmore.

Velká kniha PHP 5 & MySQL

Jak ji? samotný název (a tlou?ťka) knihy napovídá, jde o skute?n? velkou (lze nahradit slovem "komplexní") knihu zabývající se nejnov?j?í verzí PHP jazyka ?íslo 5 a jeho nejv?t?ím dosavadním databázovým spojencem ? databázovým serverem MySQL.

V p?ípad? PHP jazyka jde o absolutn? vy?erpávající pohled do schopností a mo?ností tohoto jazyka, který za?íná klasickým úvodem (popis instalace, syntaxe, typy dat, prom?nné, ?ídící struktury, funkce, atd.) a pokra?uje p?es st?edn? obtí?né témata (práce se soubory, ?et?zci, regulární výrazy, zpracování chyb a výjimek, atd.) a? k t?m nejt???ím (zpracování sezení, OOP, DNS, zpracování po?ty, proudy, LDAP, práce s databázemi). ? Samoz?ejm? v?e je naprosto precizn? zpracováno s maximálním d?razem na detail a smysluplné praktické ukázky, které ?iní z této knihy velmi kvalitní informa?ní zdroj a jsou d?vodem pro mé doporu?ující stanovisko. - Jako dobrý p?íklad se okam?it? po otev?ení knihy nabízí první ?ást popisující instalaci PHP jazyka, kde jsou mimo jiné rozebrány i jeho ve?keré konfigura?ní mo?nosti (v?echny volby v souboru "php.ini"), co? lze ozna?it za velmi prosp??nou v?c, se kterou se ov?em bohu?el setkáte jen málo kdy.

Druhou nejv?t?í ?ástí této knihy je soubor deseti kapitol zabývajících se MySQL databázovým serverem, po jejich? prostudování byste m?li být schopni nainstalovat, zkonfigurovat a ovládat vá? vlastní MySQL DB server. ? Myslím si, ?e jako dal?í popis této ?ásti knihy pln? posta?í opis názv? jednotlivých kapitol, které vystihují v?e: MySQL: razantní databáze, Instalace a konfigurace MySQL, Klienti MySQL, Struktury tabulek MySQL, Zabezpe?ení MySQL, Funkcionality MySQL v PHP, Databázové dotazy v praxi, Indexy a vyhledávání, Transakce, Import a export dat.

Poslední t?etí logický celek p?edstavují men?í kapitoly, které se zabývají r?znými tématy p?ímo ?i nep?ímo souvisejícími s PHP jazykem a jeho vyu?itím jako prost?edku pro tvorbu dynamických webových stránek. Namátkou zmi?me nap?. kapitoly: ?ablony se Smarty, Webové slu?by (RSS, SimpleXML, SOAP) nebo SQLite.

Záv?rem mi nezbývá nic jiného, ne? vám doporu?it po?ízení této knihy a pop?át p?íjemné a u?ite?né chvíle p?i jejím ?tení.

Více informací o této knize (+ ukázky kapitol) najdete na domovských stránkách Zoner Press - http://www.zonerpress.cz/kniha-velka-kniha-php5-a-mysql.html.Copyright supersvet.cz, 1998-2005