Konference Databázový sv?t 2005

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 10. 11. 2005

1. prosince 2005 prob?hne t?etí ro?ník nejvýznamn?j?í ?ist? databázové konference v ?eské republice ? Databázový sv?t 2005. Nosným tématem leto?ního ro?níku jsou moderní databázové architektury.

Databázový sv?t 2005

Moderní databázové architektury

1.12.2005, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín

Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz).

Cíl konference:
Konference je zam??ena na problematiku moderních databázových architektur. Klade si za cíl seznámit ú?astníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi, se kterými je mo?né se v oblasti databázových technologií v dne?ní dob? setkat.

V rámci konference budou slavnostn? vyhlá?eny výsledky ji? pátého ro?níku sout??e Databázový produkt roku 2005, která probíhá formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v listopadu 2005.

Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Wichterleho sál
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
08:00 - 08:45Registrace
08:45 - 08:50Zahájení konference a úvodní slova
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
08:50 - 08:55P?ivítání ú?astník? konference d?kanem FaME UTB ve Zlín?
doc. PhDr. Vnislav Nová?ek, CSc., d?kan FaME UTB ve Zlín?
08:55 - 09:20Co brání p?echodu na moderní databázové architektury?
Slavomír Skopalík, Elekt Labs
09:25 - 09:55Architektura post-rela?ní databáze
Michal Tomek, Intersystems
10:00 - 10:30Interní architektura SQL optimalizátoru
IBM Informix Dynamic Server verze 10
Jan Musil, IBM ?eská republika
10:30 - 10:45Architektonické zajímavosti IBM DB2
Pavel Procházka, IBM ?eská republika
10:45 - 11:05P?estávka na kávu
11:05 - 11:35Vývoj aplikací s vyu?itím nativního
databázového systému Vema
Jaroslav ?marda, Vema
11:40 - 12:10Bezpe?nostní mechanismy Oracle Database 10g
David Krch, Oracle Czech
12:10 - 14:00Ob?d
14:00 - 14:30N?které aspekty mapování objektového modelu
do rela?ních databází
Jaromír ?ve?epa, LBMS
14:35 - 15:05Skryté trendy IT sv?ta aneb ITC
a databázové technologie v roce 2012
Petr Ma?as, LCS International
15:10 - 15:25Backup database to disk!
Petr Rektorys, REKONix
15:30 - 16:00Po?adavky kladené na sou?asné databázové architektury
Zbyn?k Jankovský, Cleverlance
16:00 - 16:20P?estávka na kávu
16:20 - 16:50R?zné p?ístupy k implementaci
soub??ného zpracování transakcí
Pavel Císa?, IBPhoenix
16:55 - 17:25Architektonické novinky práce s daty
v SQL Serveru 2005
Michael Ju?ek, Microsoft
17:30 - 18:00Vertikální ukládání dat
Ji?í Ptá?ek, Sybase Software
18:05 - 18:20Slavnostní vyhlá?ení výsledk? sout??e
Databázový produkt roku 2005
18:20 - 18:30Losování cen
18:35 - 19:20Panelová diskuse na téma
"Vyu?ití databázových platforem v atypických aplikacích"
moderuje Marek Kocan, Databázový sv?t
19:20 - 19:25Záv?re?ná slova a zakon?ení konference
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI

Na záv?r konference prob?hne slosování o hodnotné ceny po?adatel? a partner? konference. Podrobný popis programu bude v nejbli??ích dnech uvád?n v samostatných souvisejících ?láncích Program Databázového sv?ta 2005 xxx.

Jak vidíte, program bude pestrý a d?le?itou informací je i fakt, ?e také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to v?etn? ob?da a ob?erstvení. Podmínkou je pouze registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registra?ním formulá?em, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2005reg@dbsvet.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005