Intentia Opportunity Analyzer - m??ení návratnosti IT investic

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 02. 11. 2005

Plánovací software umo?ní výrobc?m spo?ítat m??itelnou návratnost (ROI) IT investic je?t? p?ed jejich realizací.

Stockholm, ?védsko ? 2.11.2005 - Intentia, globální dodavatel podnikových ?e?ení v oblasti výroby, distribuce a údr?by, dnes informovala, ?e organizace Supply-Chain Council (SCC) zaregistrovala její nový produkt, Opportunity Analyzer (OA), plánovací software ze sady aplikací Intentia Enterprise Performance Management suite. SCC (www.supply-chain.org) je celosv?tová nezisková organizace, která podporuje vývoj nových technologií a proces? v oblasti dodavatelských ?et?zc?, v?etn? modelu Supply-Chain Operations Reference (SCOR).

Opportunity Analyzer pomáhá organizacím zavád?t nejú?inn?j?í IT strategie, které jim pomohou dosáhnout jejich obchodních cíl? ? finan?ních i nefinan?ních. Zam??uje pozornost spole?nosti na interní procesy, které vedou ke zvý?ení výnosnosti a poté ur?í optimální strategie k jejich zlep?ení. OA stimuluje vedení spole?nosti k tomu, aby stanovovalo ?asov? rozfázované, kvantitativní cíle, které povedou k úsp?chu.

"Ze v?ech produkt?, které jsem kdy vid?l, je Opportunity Analyzer nejbli??í skute?nému ROI modelu v tom smyslu, ?e jde o ?e?ení spo?ívající ve vyhodnocování p?íle?itostí spí?e ne? o slibný nástroj", ?ekl Enrico Camerinelli, Chief Analyst and European Director SCC. "K ov??ování hodnoty IT ?e?ení podniku aplikace vyu?ívá zavedené postupy jiným a hodnotn?j?ím zp?sobem."

SCC zaregistroval dal?í vlastnosti produktu Intentia Opportunity Analyzer, které budou pro u?ivatele p?ínosem, v?etn? jeho schopnosti informovat o dopadu IT a obchodních rozhodnutí zp?sobem, který je ?ídícím pracovník?m spole?nosti srozumitelný. K nejvý?e postaveným pracovník?m se ?asto dostávají technicky orientovaná ?e?ení, jejich? výhody nejsou na první pohled patrné. Camerinelli rovn?? zaznamenal schopnost OA propojit rozpoznanou p?íle?itost zlep?ení ?innosti se snadno dostupnou softwarovou aplikací a tím odstranit v?echny p?eká?ky bránící okam?itému ?e?ení. A kone?n?, zvlá?tní pozornost SCC v?novalo skute?nosti, ?e k navrhování cíl? vyu?ívá OA metriku a zavedené postupy SCOR®.

"Organizace se ji? nemusí dohadovat, které strategie zvý?í výnosnost nebo zda ur?itá IT investice bude z hlediska cíl? spole?nosti p?ínosem. Opportunity Analyzer je samostatným komplexním nástrojem pro podnikové ?ízení zm?n (Enterprise Change Management)," ?ekl Ulf Carsten Carlberg, director of Enterprise Performance Management, Intentia. "OA dostane ?ízení pod kontrolu a viditelný výsledný p?ínos se stane hnacím motorem iniciativy. OA podstatn? zvý?í pravd?podobnost, ?e IT projekty budou úsp??né."

V sou?asné dob? má Intentia zákazníky, kte?í vyu?ívají OA v ka?dém regionu své p?sobnosti, v?etn? Spojených stát?, Velké Británie, Francie, N?mecka, ?pan?lska a Skandinávie.

OA lze pou?ívat p?i ro?ním plánování nebo p?ed jakýmkoliv zásadním kapitálovým výdajem, jako je nap?. upgrade produktu nebo nová aplikace. Komplexní obchodní studie je v?t?inou vypracována do 4 ? 6 týdn?, a nástroj lze pou?ít u kteréhokoliv podnikového systému, jako nap?. ?ízení výroby (ERP), ?ízení dodavatelského ?et?zce (SCM) a ?ízení vztah? se zákazníky (CRM).

Více informací o produktu Intentia Opportunity Analyzer naleznete na:
http://www.intentia.com/wcw.nsf/pub/OA_FD357C

Organizace Supply Chain Council

Supply Chain Council (SCC) je celosv?tová, nezisková obchodní asociace otev?ená v?em typ?m spole?ností. Sponzoruje a podporuje vzd?lávací programy v?etn? konferencí, setkání, orienta?ních studií a vývoje referen?ního procesního modelu SCOR navr?eného ke zefektivn?ní ?inností a zvý?ení produktivity spole?nosti. SCC se zavázal u svých praktikujících ?len? zlep?ovat efektivitu dodavatelského ?et?zce.

SCC si stanovila následující cíle:

SCOR je ochranná známka registrovaná v USA a Evrop?.

O spole?nosti Intentia

Intentia je jediným celosv?tovým dodavatelem ?e?ení v oblasti ?ízení podnikových proces? zam??eným zcela na poskytování softwarových aplikací a konzulta?ních slu?eb firmám, jejich? ?innost zahrnuje zejména výrobu, distribuci a údr?bu.

Intentia byla zalo?ena v roce 1984 a poskytuje své slu?by p?es 3000 zákazník?m ve 40 zemích. Na?e obchodní ?e?ení dnes zahrnují oblasti ?ízení podnik?, ?ízení dodavatelsko-odb?ratelských vztah?, ?ízení zákaznických vztah?, ?ízení dodavatelských sítí, ?ízení organiza?ní výkonnosti a organizaci pracovi?ť.

Intentia je ve?ejn? obchodovatelnou spole?ností; s jejími akciemi se obchoduje na stockholmské burze (Stockholm Stock Exchange, XSSE) pod zna?kou INT B.

Nav?tivte na?e webové stránky: www.intentia.comCopyright supersvet.cz, 1998-2005