Rozhovor s vít?zem Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 01. 10. 2005

Vít?zem "Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005" se stal programátorsky orientovaný web "programujte.com", který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.programujte.com.

S úplnými výsledky "Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005" se m??ete seznámit na domovských stránkách phpRS anketa - http://www.supersvet.cz/anketa/.

Otázky kladl: Ji?í Luká?
Na otázky odpovídal: Luká? Churý ? administrátor a autor ?lánk? na webu www.programujte.com


Stru?né p?edstavení va?í osoby - co d?láte a jaký je vá? vztah k po?íta??m a internetu.

Po?íta?e si získali moji oblibu ji? v dobách ATARI (800XE), kde jsem za?ínal na Basicu, poté pokra?oval p?es Pascal a? k jazyku C++. Poslední dobou se seznamuji podrobn?ji s php a zdokonaluji se v grafice. Momentáln? studuji na Masarykov? univerzit? - fakult? informatiky, kde bych cht?l jako grafik nadále pokra?ovat. Internet se pro m? stal zdrojem ve?kerých informací, nepostradatelným pomocníkem a skv?lým rádcem. Je obecn? známo, ?e na internetu lze najít v?e, sta?í jen hledat.


Co pro vás znamená vít?zství v "Anket? o nejhez?í phpRS web roku 2005"?

Samoz?ejm? m? to velmi pot??ilo - a také celý ná? team, který spolu se mnou denn? rozvíjí e-zin. Kdy? vidíte, ?e va?i práci doká?ou ocenit i jiní, máte pak v?t?í chu a elán pokra?ovat dále. Vít?zství nepat?í jen m?, ale celému na?emu teamu, kterému d?kuji.


Kdy jste se poprvé setkal s phpRS redak?ním systémem a co vás na n?m nejvíce zaujalo?

Kdy? m? v po?átcích v?bec napadla my?lenka na stvo?ení takového projektu, bylo mi jasné, ?e pot?ebuji kvalitní systém, který by spl?oval moje nároky, které nebyly nikterak malé. Na redak?ní systém phpRS jsem narazil zcela náhodou a nejvíce m? zaujala samoz?ejm? jeho "cena" a mo?nost ho nadále roz?i?ovat, dopl?ovat o nové funkce, zasahovat do systému i s tak mizernými znalostmi php, jaké jsem tehdy m?l. Systém je navíc ?esky, k dispozici je velké mno?ství plugin? a dopl?k? a za jeho nejv?t?í plus pova?uji snadnou editaci.


Co vás p?im?lo k nasazení phpRS systému na vá? web - www.programujte.com?

Je psán p?ehledn?, ?ádn? okomentován a tím se pro m? stal jedni?kou. Jeho administraci pova?uji za velmi povedenou, spl?uje moje ve?keré nároky. Po nasazení phpRS bylo jasné, ?e to byla správná volba. Ve?keré vý?e uvedené argumenty ?iní z phpRS opravdu kvalitní redak?ní systém, se kterým lze vytvo?it profesionální weby.


www.programujte.com ji? na první pohled vypadá jako velmi dob?e zpracovaný a profesionáln? vedený web (navíc s ka?dodenní aktualizací). Máte pro na?e ?tená?e n?jakou radu, jak tohoto stavu dosáhnout respektive jak vytvo?it kvalitní web?

?lov?k musí chtít. Musí si jít za svým cílem, nesmí ho odradit pochyby druhých, ale také musí um?t p?ijímat rady od druhých. Je dobré mít n?koho, kdo pom??e, poradí, kdo vidí v?ci objektivn?. Hlavní v?cí je ale opravdu chu do toho jít a po?ítat s tím, ?e vám to nezabere jen pár hodin, ale t?eba i n?kolik týdn?, ne? dosáhnete ustanovených cíl?.

Dal?ím nemén? d?le?itým faktorem je inovace a originalita. Dle m? web, který není del?í dobu inovován o nové v?ci (není obm??ován), nem??e na dne?ním internetu usp?t. Pokud, tak ho záhy ?eká stejn? rychlý konec. Pokud se tedy rozhodnete pro web, projekt, ?i prezentaci v?t?ího rozsahu, musíte p?ijít s n??ím originálním, poutavým, pro ?tená?e novým a stále inovovat, upravovat, opravovat a znova inovovat.

D?le?itým faktorem je také komunikace s okolím - ?tená?i. Neodbývat je, reagovat na jejich doporu?ení a návrhy, prodiskutovat s nimi mo?né zm?ny vedoucí ke zlep?ení. Pokud je?t? navíc oplýváte trp?livostí, tak neváhejte a uka?te sv?tu kdo jste a co umíte. Pro takové ?eká sv?t s otev?enou náru?í (a b??ícím serverem :) ).


D?kuji vám za rozhovor a gratuluji k vít?zství.

Také d?kuji a p?eji mnoho úsp?ch? p?i dal?ím vývoji tohoto skv?lého phpRS redak?ního systému.Copyright supersvet.cz, 1998-2005