IP Telephony Workshop - ?iroká nabídka produkt? pro IP telefonii

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 05. 09. 2005

IP Telephony Workshop (IPTW), nejv?t?í odborná akce o IP telefonii, p?edstaví ji? podruhé ?irokou nabídku produkt? a slu?eb.

Málokteré odv?tví oblasti informa?ních technologií zaznamenává v sou?asné dob? tak dynamický rozvoj jako internetová telefonie. Integrace hlasových a datových slu?eb je zajímavá jak z hlediska redukce náklad? na provoz a jednoduchostí správy sít?, tak p?edev?ím ?irokou nabídkou dopl?kových slu?eb a aplikací.

IP Telephony Workshop je specializovanou akcí, pokrývající komplexn? nabídku produkt? a slu?eb v oblasti IP telefonie. IPTW je rozd?len na ?ást konferen?ní a výstavní, které se vhodn? dopl?ují. Náv?t?vníci si tedy mohou nejen vyslechnout informace o novinkách a mo?nostech jejich vyu?ití, ale v p?ípad? zájmu mají dostatek prostoru a ?asu si p?ímo na míst? konkrétní ?e?ení prohlédnut a vyzkou?et. Leto?ní ro?ník IP Telephony Workshopu se uskute?ní 22.-23. listopadu v hotelu Olympik v Praze.

IP Telephony Workshop

IPTW je p?edev?ím kontrakta?ní a prezenta?ní akce. Náv?t?vníky tedy tvo?í zejména zájemci o vyu?ití IP telefonie v podnikatelské i soukromé sfé?e, IT mana?e?i, administráto?i podnikových síti, ale také nap?íklad potenciální technologi?tí partne?i prezentovaných spole?ností.

Ji? ve svém prvním ro?níku se IPTW stal nejv?t?í odbornou akcí v ?R zam??enou na IP telefonii. Na lo?ském ro?níku se prezentovalo 21 firem a nav?tívilo ho 700 odborných náv?t?vník?. Mezi prezentovanými firmami byli nap?íklad Cisco Systems, Alcatel, Hewlett-Packard, Nortel Networks, Kapsch Telecom, Unient Communications, 2N TELEKOMUNIKACE, Avaya, GiTy, Panasonic ?i Siemens.

Po?adatelem IPTW je spole?nost Exponet s.r.o., renomovaný organizátor specializovaných akcí v oblasti IT (LinuxExpo, Small Business Solutions). Aktuální a podrobné informace naleznete také na internetové adrese www.iptw.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005