V?e, co pot?ebujete k podnikání, a báli jste se zeptat

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 08. 06. 2005

Netradi?n? zam??ená, ale o to zajímav?j?í a u?ite?ná p?ehlídka informa?ních technologií prob?hne 15. - 16. ?ervna v hotelu Olympik v Praze. Název "Small Business Solutions" (dále SBS) napovídá, ?e p?jde o p?ehled ?e?ení ur?ených drobnému a st?ednímu podnikání. Na rozdíl od jiných odborných konferencí není SBS ohrani?eno oborov? ?i produktov?, ale pokrývá ?irokou oblast pot?eb klienta a zákazníka z ?ad malých a st?edních firem.

Za malé jsou pova?ovány firmy do 50 za st?ední pak do 250 a? 300 zam?stnanc?. Díky kombinované form? výstavy a konference si náv?t?vníci mohou p?edvád?né produkty nejen d?kladn? prohlédnout a ?osahat?, ale také se seznámit s mo?nostmi jejich implementace b?hem konferen?ní ?ásti.

Páte?í ka?dého firemního ?e?ení jsou podnikové aplikace, kterým bude na SBS v?nován velký prostor. Mezi ?adou p?edvád?ných produkt? jmenujme ERP systém MFG/PRO od spole?nosti Minerva, informa?ní a vzd?lávací systémy (CCA Group), flexibilní ?e?ení Instant Team (Heaven Industries) nebo t?eba software HUMAN pro zpracování personalistiky (HOUR). Chyb?t nebude ani informa?ní systém SAP Business One, vyvinutý speciáln? pro pot?eby malých a st?edn? velkých firem, prezentovaný firmou Popron S&P Systems.

P?edpokladem efektivního podnikání je také bezproblémová komunikace. I v této oblasti má SBS co nabídnout: chyb?t nebude Panasonic, ?pi?ka nejen na poli telefonních úst?eden. Sv?tem stále populárn?j?í internetové telefonie nás provede Unient Communications. Alcatel p?iná?í komplexní ?e?ení, ve kterých krom? IP telefonie nechybí nap?íklad call centrum. U?ite?ným zpest?ením bude naviga?ní systém spole?ností Hewlett-Packard a T-Mobile.

Síová ?e?ení, jako je internet, intranet a vzdálený p?ístup k dat?m, se neobejdou bez dokonalé infrastruktury. Takové jsou produkty Cisco Systems, vedoucí sv?tové spole?nosti v oblasti p?enosu dat, hlasu a obrazu. Eurotel p?iná?í firemním zákazník?m ucelenou nabídku slu?eb vzdáleného mobilního p?ístupu díky kterým, mohou mít sv?j e-mail, kontakty i kalendá? stále po ruce. Zajímavé je také portfolio síových prvk? ProCurve od Hewlett-Packard.

A?koli je bezpe?nost dat stále aktuáln?j?í a záva?n?j?í problematikou, v zabezpe?ení podnikových systém? nacházíme ?asto výrazné rezervy. Co m??ete pro bezpe?nost svých dat ud?lat vy, se dozvíte t?eba z prezentace IBM a Orange & Green Solutions, v?nované bezpe?nosti dat na klienských stanicích. Proti vir?m a útok?m z internetu zase ochrání kvalitní antivir NOD32 (PCS Software), nepr?st?elný firewall (Kerio Technologies) i produkty od firmy AEC (TrustPort).

V?echny pot?ebné údaje na jednom míst?, p?ístupné tak a tehdy, jak je pot?ebujete - to je kvalitní groupware. Vyzkou?ejte nap?íklad bezpe?ný modulární systém OG serverBox, který má v ?esku ji? tisíce u?ivatel? (Orange & Green Solutions).

Webová prezentace plní nejen funkci informa?ní a komunika?ní, ale celou ?adu dal?ích. Které parametry je t?eba dodr?et, aby se vyu?il plný potenciál webu, vám osv?tlí David ?pinar, vedoucí projektu Dobrý web. Redak?ní systém pro správu internetové prezentace WebControl a komplexní prodejní on-line nástroj UniShop p?edstaví Zden?k Burda ze spole?nosti Stickfish.

Kompletní a aktualizované informace o programu konference a zú?astn?ných firmách najdete na internetové adrese www.sbsolutions.cz. Na této adrese m??ete také vyu?ít on-line náv?t?vnické registrace s mo?ností rezervace p?edná?ek.Copyright supersvet.cz, 1998-2005