Ucelená p?ehlídka IT ?e?ení pro malé a st?ední firmy

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 17. 05. 2005

P?ehled sou?asných IT ?e?ení pro malé a st?ední firmy p?iná?í konference a výstava Small Business Solutions (dále jen SBS), která se koná ve dnech 15. - 16. ?ervna 2005 v konferen?ních prostorách pra?ského hotelu Olympik. Smyslem této akce je usnadnit výb?r vhodného IT ?e?ení pro ?iroké spektrum malého a st?edního podnikání.

Za malé a st?ední jsou v?t?inou pova?ovány firmy do 300 zam?stnanc?. SBS je specializovanou akcí s d?razem na kontrakta?ní a akvizi?ní jednání. Náv?t?vu by si tedy nem?li nechat ujít p?edev?ím ti, kdo o nákupu IT technologií rozhodují, aktivn? v oboru p?sobí, nebo sledují z odborného ?i obchodního zájmu sou?asné trendy.

SBS se soust?edí zejména na tyto tématické okruhy: podnikové aplikace a systémy, síová ?e?ení, informa?ní bezpe?nost a telekomunikace. Ucelenou nabídku ?e?ení pro malé a st?ední podniky p?edstaví spolu se svými technologickými partnery Generální partner SBS spole?nost Hewlett-Packard. Podnikový informa?ní systém SAP Business One, vyvinutý speciáln? pro pot?eby malých a st?edn? velkých firem bude prezentovat firma Popron Systems. ERP systémy p?edstaví Minerva a CCA Group, groupwarová ?e?ení Kerio Technologies a Orange & Green Solutions. Na oblast bezpe?nosti se zam??í zejména firmy PCS Software a AEC. V programu je celá ?ada dal?ích zajímavých p?edná?ek z oblasti síových ?e?ení, správy firemní webové prezentace, ?ízení lidských zdroj? ?i klasické i IP telefonie.

Kompletní a aktualizované informace o programu konference Small Business Solutions a zú?astn?ných firmách najdete na internetové adrese www.sbsolutions.cz. Na této adrese m??ete také vyu?ít on-line náv?t?vnické registrace s mo?ností rezervace p?edná?ek.

Po?adatelem SBS je spole?nost Exponet, renomovaný organizátor specializovaných akcí v oblasti IT (LinuxExpo, IPTW).Copyright supersvet.cz, 1998-2005