Co je to redak?ní systém?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 05. 2005

Chcete si na webu z?ídit vlastní informa?ní server nebo firemní prezentaci a nevíte jak na to? Nevadí, Internet vám poradí. A co radí? "Pou?ijte n?který z dostupných redak?ních systém? a máte vyhráno!" Prosté a efektivní. ? Ov?em má to jeden "há?ek". Víte v?bec co je to ten "redak?ní systém" (n?kdy té? ozna?ovaný jako: publika?ní systém nebo Content Management System)? Já ano! A co vy??

Základní definice pojmu "redak?ní systém"

"Redak?ní systém" p?edstavuje aplikaci, která spravuje data a informace r?zného charakteru a obsahu a zárove? se stará i o jejich efektivní vyu?ití a zobrazení na n?kterém z p?edp?ipravených výstup?. V p?ípad? "webového redak?ního systému" je za hlavní výstup pova?ována internetová slu?ba world wide web (tedy zkrácen? "web"), jen? je ka?dému ?tená?i (u?ivateli) p?ístupná skrze tzv. webový / internetový prohlí?e? ? nap?. Internet Explorer, Mozilla, Opera, Netscape Navigator, atd.

Je?t? bych rád upozornil na skute?nost, ?e pojem "redak?ní systém" má mnoho alternativních ozna?ení, které mají samoz?ejm? v?echny shodný význam. Jmenovit? jde o následující slovní spojení a zkratky: RS, publika?ní systém, CMS a Content Management System.

Reálný význam pojmu "redak?ní systém"

Je mi jasné, ?e zna?né ?ásti ?tená?? samotná strohá definice pojmu "redak?ní systém" nic moc ne?ekne, proto vám ihned nabízím druhý praktický výklad, který v?e osv?tlí na ?ad? konkrétních p?íklad?.

Jak jsem ji? vý?e ?ekl, "redak?ní systém" je aplikace, která pracuje s daty a to v obou sm?rech (tedy na vstupu a výstupu). V praxi tzn. ?e "redak?ní systémy" mají vstupní a výstup rozhraní, p?i?em? vstupní rozhraní slou?í pro vkládání dat (mohou mít textovou nebo jakoukoliv jinou multimediální podobu) a výstupní pro jejich prezentaci. Vzhledem ke skute?nosti, ?e prezentace dat je zaji?ťována automaticky dle nastavení systému, správce "redak?ního systému" má v podstat? pouze jediný úkol a to plnit systém aktuálními daty. ? Zde se slu?í dodat, ?e vysp?lé moderní RS umí tuto funkci (tedy po?adavek na pln?ní daty) delegovat na u?ivatele s ni??ími právy a umo??ují tak vytvo?it standardní hierarchii redaktor? a autor?.

Proto?e v?t?ina "redak?ních systém?" disponuje více funkcemi (nap?. anketní subsystém, novinky, atd.), které je nutné n?jak obsluhovat, vyvstal po?adavek na tzv. administra?ní rozhraní. Administra?ní rozhraní (n?kdy té? ozna?ováno jako "backend") slou?í ke globální konfiguraci "redak?ního systému" a m?lo by zárove? umo??ovat plnit jednotlivé ?ásti "redak?ního systému" odpovídajícími daty. Toto rozhraní je v?t?inou dostupné skrze webové stránky, které jsou chrán?ny autoriza?ním systémem.

Základní funk?nost "redak?ních systém?"

Pokud se m? n?kdo zeptá: "Co v?e by m?l um?t redak?ní systém," tak mu odpovím, ?e je to velmi lehká a t??ká otázka zárove?. - Na tuto otázku lze toti? odpov?d?t n?kolika zp?soby, p?i?em? n?které jsou snadné a n?které obtí?né.

Mohu vám toti? ?íci, ?e "redak?ní systém" by m?l um?t spravovat (p?idávat, upravovat a mazat) a zobrazovat ?lánky (= univerzální ozna?ení pro jakékoliv data) a m?l bych "hotovo". V ?ad? p?ípad? to úpln? sta?í a nikdo nem??e namítat, ?e nejde o redak?ní systém, proto?e jde. Pouze neobsahuje ?ádné jiné funkce.

Na druhou stranu vám mohu ?íci, ?e "redak?ní systém" by m?l obsahovat následující vý?et funkcí a budu mít také pravdu. S vý?tem funkcí je to ov?em v?dy trochu "problematické", proto?e ne v?dy se lidé shodnou na tom, co je a co není d?le?ité.

M?j soukromý p?ehled základních funkcí "redak?ního systému": P?ehled zajímavých nadstavbových funkcí:

Výhody a nevýhody "redak?ních systém?"

Hlavní výhodou "redak?ních systém?" je jich zna?ná automati?nost a efektivnost práce s daty.

Dal?ím d?le?itým pozitivem je i tzv. "u?ivatelská p?ítulnost", která m??e dosahovat opravdového komfortu v podání speciálních edita?ních nástroj? (nap?. WYSIWYG editor, který umo??uje se ?lánky pracovat jako ve standardním textovém editoru).

V neposlední ?ad? lze také samoz?ejm? za velké plus pova?ovat i ji? vý?e zmín?ný velký rozsah funk?nosti "redak?ních systém?".

Co se tý?e "nevýhod", tak asi nelze hovo?it o p?ímých nevýhodách, ale spí?e o "odvozených nevýhodách", které vyplývají z konkrétní situace. ? Nap?. závislost na ur?itém ?e?ení, neschopnost roz?i?ovat systém vlastními silami, atd.

Kolik stojí "redak?ní systém"

Hodn?, st?edn?, málo a nic. I tak lze odpov?d?t na tuto otázku. Pravdou je, ?e existují projekty, které nabízí výsledné "redak?ní systémy" zcela "zdarma" a naopak existují firmy, jen? si za své výtvory nechávají zaplatit od malých a? po obrovské finan?ní sumy.

Trh s "redak?ními systémy" je tedy velmi pestrý a vybere si ka?dý.

Já bych zde jen rád zd?raznil, ?e v tomto odv?tví neplatí b??ná rovnice "drahý = kvalitní". Pravda je mnohdy opa?ná, co? jednozna?n? dokazuje velká popularita a úsp??nost ?ady "bezplatných" projekt?. ? Nicmén? abych byl naprosto férový, tak musím dodat, ?e sloví?ko "zdarma" není v tomto p?ípad? také úpln? vhodné. Je nutné si uv?domit, ?e n?kdo musí p?íslu?ný software n?kam nainstalovat a aplikaci zprovoznit a to taky n?co stojí. Minimáln? vá? ?as.

V souvislosti s tímto odstavcem bych vás rád také upozornil na ná? úsp??ný "projekt phpRS", který se zabývá vývojem "redak?ního a informa?ního systému phpRS". ? Bli?ní informace viz. on-line phpRS dokumentace.

Mo?nosti nasazení "redak?ních systém?"

Velmi zkrácen? by se dalo ?íci, ?e mo?nosti nasazení "redak?ních systém?" jsou tém?? neomezené a jsou ohrani?eny pouze funk?ností samotných systém?. - Nicmén? taková odpov?? vám asi moc neporadí, tak?e vám nabízím odkaz na ?lánek "K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém?", který se tímto tématem zabývá pon?kud detailn?ji.

Záv?r

V?e podstatné ji? bylo ?e?eno vý?e, tak vám jen pop?eji spokojené a ni?ím neru?ené "elektronické publikování".Copyright supersvet.cz, 1998-2005