Jak upravit vzhled phpRS systému

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 17. 04. 2005

Instalace dokon?ena. Web zprovozn?n. Login do administrace se poda?il a v?e je p?ipraveno k vlo?ení prvního ?lánku. Otevírám p?íslu?ný formulá?, vkládám p?edem p?ipravený text a klikám na tla?ítko "P?idat". Systém m? informuje o úsp??ném p?idání nového ?lánku a po kliknutí na hyperlink "Preview" se na m? ji? z mého monitoru usmívá m?j první elektronicky publikovaný ?lánek. ... "Vauuu, jsem dobrej! Zvládl jsem to! Zvládl jsem to úpln? sám a bez cizí pomoci." ... Zaplavujeme m? pocit vít?zství a hrdosti.

Tak tento p?íb?h a jemu podobné známe asi v?ichni. Ov?em v?dy následuje návrat do reality a p?ed námi se objevují nové výzvy a p?eká?ky. V p?ípad? phpRS systému nejspí?e ihned narazíte na otázku: "Jak upravit vzhled phpRS systému?" - Pro n?koho mo?ná lehká, pro dal?ího naopak t??ká otázka. Cílem tohoto ?lánku je podat vám pomocnou ruku a ukázat vám, kde co hledat a jak postupovat.

Co je to phpRS layout (vzhled) a kde ho najdete

phpRS layout (?esky: "vzhled") je souhrnné ozna?ení pro sadu PHP soubor?, obrázk? a zbývajících pot?ebných soubor?, jen? se nalézají ve spole?ném adresá?i a vytvá?í finální podobu webových stránek generovaných prost?ednictvím redak?ního a informa?ního systému phpRS. V p?ípad? standardní phpRS distribuce jsou v?echny p?edinstalované phpRS layouty umíst?ny v adresá?i "image", který se nalézá v ko?enovém adresá?i phpRS aplikace.

V rámci tohoto ?lánku budu pracovat se standardním phpRS layoutem FreeStyle, který se nalézá v adresá?i "image/freestyle/".

Základní struktura phpRS layoutu

Aktuální verze phpRS layoutu ?íslo 2.6 (tedy verze ur?ená pro pou?ití v kombinaci s phpRS systémem verze 2.6.5) má následující strukturu:

Pokud chcete rychle a p?esn? v?d?t, jaké globální a ?lánkové ?ablony obsahuje p?íslu?ný layout, sta?í se podívat do instala?ního souboru (install.php), kde jsou v?echny tyto informace p?ehledn? ulo?eny (orientaci v souboru by vám m?ly uleh?it p?ipojené komentá?e).

Praktické otázky a odpov?di

OTÁZKA:

Kde mohu upravit hlavi?ku stránky? Aktuáln? je tam umíst?n obrázek, který mi nevyhovuje.

ODPOV??:

Hlavi?ka, pati?ka a jiné v?eobecné rysy generovaných webových stránek jsou definovány v rámci globálních ?ablon. V p?ípad? phpRS layoutu FreeStyle existují standardn? dv? globální ?ablony: fs_base.sab a fs_download.sab. První jmenovaná globální ?ablona umo??uje zobrazit t?i informa?ní sloupce, druhá pouze dva sloupce.

Globální ?ablony obsahují standardní HTML kód + speciální phpRS prom?nné, které umo??ují do webových stránek p?idávat automaticky generovaný, na phpRS systému závislý, kód (jedná se nap?íklad o obsah jednotlivých informa?ních sloupc? vycházející z aktuálního nastavení phpRS systému).

N?které tzv. v?eobecné rysy (vlastnosti) generovaných webových stránek jsou definovány prost?ednictvím CSS styl?. Ka?dý phpRS layout má v?t?inou jeden hlavní stylový soubor (soubor s p?íponou css). - Zde lze nap?íklad definovat barvu pozadí stránek, barvu hyperlink?, apod.

OTÁZKA:

Kde mohu upravit po?et informa?ních sloupc?? Aktuáln? jsou t?i a já bych rád provozoval web jen o dvou sloupcích.

ODPOV??:

Tato úprava se skládá ze dvou úkon?. Nejprve si musíte p?ipravit "globální ?ablonu" pro zobrazení pouze dvou sloupc? a následn? tuto globální ?ablonu nastavit jako aktuáln? pou?ívanou. Zmín?né nastavení aktuáln? pou?ívanou ?ablony provedete v administraci phpRS systému - sekce "Konfigurace" - polo?ka "Globální ?ablona".

V p?ípad? vzorového phpRS layoutu FreeStyle lze pou?ít globální ?ablonu "FreeStyle (Download - 2 sloupcový)", která je ji? p?ipravena pro zobrazení pouze dvou informa?ních sloupc?.

Samotná fyzická p?íprava globální ?ablony na zobrazení pouze dvou sloupc? spo?ívá v tom, ?e se v kódu pou?ité globální ?ablony nesmí vyskytovat více jak dv? phpRS prom?nné typu "<*syssl:?*>" (v?t?ina vhodných ?ablon bude obsahovat phpRS prom?nnou: "<*syssl:1*>" a "<*syssl:2*>").

Sou?ástí zm?ny po?tu aktivních informa?ních sloupc? v rámci stránek generovaných phpRS systémem m??e být i úprava nastavení sloupc? v administraci phpRS systému. Konkrétn? jde o sekci "Úprava blok?".

OTÁZKA:

Jak moc a kde mohu zm?nit vzhled ?lánku? Rád bych nap?íklad odstranil n?které informace publikované spole?n? se ?lánkem (nap?. po?et p?e?tení).

ODPOV??:

Kompletní vzhled ka?dého jednotlivého ?lánku ur?ují tzv. "?lánkové ?ablony", kterou jsou standardní sou?ástí phpRS layoutu od phpRS verze 2.5.0. Po?et ?lánkových ?ablon není nijak v prost?edí phpRS systému omezen, tak?e ?ist? teoretiky m??e mít ka?dý ?lánek jinou podobu (vzhled). V praxi je situace samoz?ejm? pon?kud jiná a ?lánkové ?ablony neslou?í p?ímo k odli?ení jednotlivých jedine?ných ?lánk?, ale nap?. k odd?lení r?zných typ? ?lánk? nebo rubrik, do kterých p?íslu?né ?lánky pat?í.

Jak ji? bylo ?e?eno vý?e, ?lánkové ?ablony jsou sou?ástí definice phpRS layout? a standardn? jsou ulo?eny v souborech cla_*.php. Po?ínaje phpRS verzí 2.6.5 p?ibyla jedna speciální ?lánková ?ablona cla_tisk.php, která ur?uje vzhled speciální tiskové verze jednotlivých ?lánk?.

Samotná ?lánková ?ablona je kombinací PHP a HTML kódu a umo??uje definovat vzhled v?ech pot?ebných variant zobrazení ?lánk?. V rámci phpRS systému existují t?i varianty zobrazení ?lánku: krátký ?lánek bez obsahové ?ásti, náhled na ?lánek a úplný ?lánek (tedy ?lánek zobrazující náhled i obsah najednou).

Velmi d?le?itou sou?ástí ka?dé ?lánkové ?ablony je práce s ?lánkovou t?ídou "CClanek", která zprost?edkovává p?ístup k dat?m spojených s aktuáln? zpracovávaným (zobrazovaným) ?lánkem. - Zobrazení konkrétní informace lze pak docílit dotazem na funkci "$GLOBALS["clanek"]->Ukaz(X)", p?i?em? hodnota parametru X jednozna?n? identifikuje po?adovanou informaci. Nap?. volání funkce "Ukaz" s parametrem "titulek" vrátí ?et?zech obsahující název ?lánk?.

Pokud chcete n?kterou ze zobrazovaných informací odstranit z ?lánkové ?ablony, tak ji sta?í jednodu?e vymazat. Tedy jinak ?e?eno, sta?í vymazat konkrétní volání funkce "Ukaz" a p?ípadný, s danou informací související, okolní HTML kód.

OTÁZKA:

Kde se upravuje vzhled jednotlivých blok??

ODPOV??:

Vzhled blok?, které vytvá?í obsahovou ?ást jednotlivých informa?ních sloupc?, se definuje v souboru lengine.php, jen? je nedílnou sou?ástí ka?dého phpRS layoutu. Konkrétn? jde o funkce: "Blok1(...)", "Blok2(...)", atd.

Dal?í informa?ní zdroje

Pokud jste v tomto ?lánku nena?li odpov?? na va?i otázku, tak vám doporu?uji nav?tívit phpRS on-line dokumentaci nebo phpRS fórum.Copyright supersvet.cz, 1998-2005