LinuxExpo: IBM, Red Hat, Mozilla i OpenOffice.org 2.0

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 05. 04. 2005

Ve dnech 12. a? 14. dubna 2005, se uskute?ní pátý ro?ník veletrhu LinuxExpo, nejv?t?í st?edoevropské konference a výstavy zam??ené p?edev?ím na opera?ní systém Linux, Open Source software a související témata.

Letos bude LinuxExpo hostit Hotel Olympik v Praze, jeho? reprezentativní prostory poskytují nejen vysoký standard, ale p?inesou i komfortní zázemí konferen?ní ?ásti, na kterou kladou po?adatelé akce stále v?t?í d?raz. V rámci konferen?ního programu shlédnou náv?t?vníci nejen celou ?adu odborných a populariza?ních p?edná?ek, ale budou se moci zú?astnit i n?kolika specializovaných konferencí.

Tajemství strategie spole?nosti IBM ve vztahu k Linuxu a otev?eným standard?m nám poodhalí hned první z konferen?ních blok? v úterý 12.4. Zasv?cené informace se dozvíme p?ímo od specialist? IBM z ?eska i zahrani?í. Linux nezanedbává ani legendární SILICON GRAPHICS. O jeho vyu?ití nejen pro náro?né vizualizace, ale t?eba jako platformu pro budování infrastruktur moderních podnikových ?e?ení budou hovo?it zástupci SILICON GRAPHICS s.r.o. b?hem st?ede?ního konferen?ního programu. Pokud se chcete dozv?d?t více o distribuci Red Hat, ur?it? si nenechte ujít ?tvrte?ní konferenci s názvem "Red Hat - Prost?edí pro Byznys". P?inese ji distributor Red Hat v ?R, firma Servodata.

Z dal?ích prezentovaných distribucí jmenujme nap?íklad Mandrakelinux, zastoupený spole?ností QCM. P?es rostoucí komer?ní specializaci nezapomíná LinuxExpo ani na neziskové a vzd?lávací projekty, které se p?edstaví v rámci Free Linux Zone, p?ipravované ve spolupráci se serverem Linuxsoft. Vydr?íte-li do ?tvrte?ního odpoledne, m??ete být p?ítomni exkluzivní premiéry nové verze populárního kancelá?ského balíku OpenOffice.org 2.0. David Majda z týmu Czilla p?ednese p?edná?ku Mozilla pro vývojá?e, prezentovat se budou také známá ?eská live distribuce Danix, DTP ?e?ení pro Linux aplikace Scribus, databáze Firebird a mnoho dal?ích zajímavých projekt?.

Kompletní p?ehled konferen?ního programu, stejn? jako aktuální a podrobné informace o veletrhu LinuxExpo najdete na internetové adrese www.linuxexpo.cz. Tam se také náv?t?vníci mohou registrovat a získat tak volnou vstupenku na dny pro ve?ejnost, nebo si dokonce rezervovat místa na jednotlivých p?edná?kách.Copyright supersvet.cz, 1998-2005