Game Developers Session 2005

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 07. 03. 2005

Olomouc, 3. b?ezna 2005 - provozovatelé serveru ?eskéHry.cz, olomoucké týmy Ignitron a PUPworX, si vám dovolují oznámit, ?e ve dnech 18. - 20. b?ezna 2005 prob?hne ji? t?etí ro?ník akce nazvané Game Developers Session.

O Game Developers Session 2005:

Akce nazvaná Game Developers Session 2005 je v po?adí ji? t?etí ro?ník srazu ?eských a slovenských herních vývojá??. Jeliko? p?edchozí dva ro?níky sklidily obrovský úsp?ch, rozhodli jsme se v po?ádání Game Developers Session pokra?ovat. Místem konání je letos v kulturní d?m Rubín v Brn? - ?abov?esky.

Leto?ní program se v mnohém nebude odli?ovat od t?ch p?edchozích s tím rozdílem, ?e se bude zam??ovat na obecn?j?í témata a více prostoru se rovn?? dostane diskusím. Dále dojde na p?edstavení zajímavých projekt?, ať u? z ?ad komer?ní (UFO: Aftershock, El Matador) ?i nezávislé (1977, Starship Trooper, Plane Arcade) scény. V pr?b?hu t?í dn? zazní ?ada p?edná?ek na poutavá témata týkajících se her (nap?. Vztah mezi filmovou a herní tvorbou; Teorie a praxe v level designu; D?j, animace, st?ih a kompozice...), dojde na n?kolik workshop? a vynechána nebude ani loni oblíbená panelová diskuse.

Pro více informací o programu, registraci a samotné akci, prosím, nav?tivte stránku http://gds.ceskehry.cz/gds2005.htm Rádi bychom upozornili, ?e po?et míst je omezen a je t?eba se v p?ípad? zájmu registrovat co nejd?íve.

O projektu ?eskéHry.cz:

Server ?eskéHry.cz vznikl v únoru roku 2003 jako podn?t na neexistenci stránky podobného zam??ení na ?eském internetu. Jeho cílem je p?iná?et informace a odborné ?lánky, v?nující se problematice po?íta?ových her, jejich tvorb? a dal?ím v?cem, které s t?mito tématy úzce souvisejí.

Bli??í informace o projektu ?eskeHry.cz vám poskytne:

Michal Acler
PR Manager
telefon: +420 777 018 287
e-mail: agile@ceskehry.cz
www: http://www.ceskehry.czCopyright supersvet.cz, 1998-2005