Super Sv?t oslavil své ?esté narozeniny!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 09. 2004

6. zá?í 2004 oslavil Super Sv?t své ?esté narozeniny a tak m? napadlo, ?e by mo?ná p?i?el vhod men?í ?lánek popisují vývoj tohoto ?eského webzinu.

Jak to v?echno za?alo

... velmi nenápadn? a s minimálními ambicemi; I tak by se daly charakterizovat za?átky webzinu Super Sv?t (www.supersvet.cz), který za posledních 12 m?síc? nav?tívilo 249 tisíc unikátních náv?t?vník? a datový trafik p?edstavuje 99 GB dat. Ano, v porovnání se Seznamem ?i jiným velkým (komer?n? tla?eným) projektem jde o zanedbatelná ?ísla, ov?em pokud se podíváte na statistiku svého vlastního webu, tak mo?ná pochopíte, pro? mám z podobných ?ísel velkou radost a pova?uji je za úsp?ch.

Jak jsem ji? vý?e nazna?il, první m?síce existence byly velmi hubené a denní náv?t?vnost se pohybovala v jednotkách. Webové stránky byly kompletn? statické a jedinou dynamickou ?ást p?edstavovalo po?ítadlo p?ístup?. Správa byla pom?rn? t??kopádná a v?e se ?e?ilo p?es FTP. - I tak m? to ov?em velmi bavilo a cítil jsem hrdost a nad?ení p?i vydání ka?dého nového ?lánku.

Co t? nezabije, to t? posílí!

... je lidové moudro, které p?esn? vystihuje druhou etapu vývoje webzinu Super Sv?t, který p?e?il kru?né za?átky a za?al získávat nové a nové ?tená?e.

Ano, ?lo o první vít?zství, ale bitva nebyla je?t? zdaleka rozhodnuta. Dny, týdny a m?síce ubíhaly a já jsem za?al cítit, ?e dosavadní obsah, který byl z v?t?í ?ásti tvo?en spole?ensko-politickými komentá?i, nejsem schopen dlouhodob? udr?et a za?al jsem se zamý?let nad novým sm??ováním Super Sv?ta.

V roce 2000 jsem si stanovil nový cíl a zapo?al jsem p?erod Super Sv?ta ve spí?e technologicky a programátorsky orientovaný web, který jsem dokon?il v roce 2001, kdy jsem také zalo?il p?idru?ený open source projekt phpRS.

Kvalitní obsah je to nejd?le?it?j?í

... i kdy? to m??e znít jako ot?epaná fráze, tak si myslím, ?e jde o stále platné pravidlo, které navíc odd?luje "plevel od zrna"! Krom toho, ?ím men?í web provozujete, tím by pro vás m?lo být toto pravidlo závazn?j?í.

Osobn? mohu jen doufat, ?e jsem nikdy nesklouzl k v?ednosti a Super Sv?t obsahuje samé kvalitní ?lánky plné d?le?itých a zajímavých rad, návod? a informací.

Namátkou m? nap?íklad napadají následující série ?lánk?, které ve své dob? ur?it? p?edstavovaly zajímavé ?tivo (n?které jsou pou?itelné i dnes ? nap?. seriál o MySQL):

r. 1999: seriál "Microsoft Word-tip"
r. 1999 ? 2000: seriál "WEBMIX: Toulky Internetem"
r. 2000: seriál "Jak si ud?lat (mini)lokální síť aneb rady, triky, atd."
r. 2000 ? 2002: seriál o MySQL databázovém serveru a SQL jazyce
r. 2001 ? 2004: phpRS

Samoz?ejm? obsah Super Sv?ta tvo?ila a doposud tvo?í i spousta dal?ích samostatných ?lánk?, ve kterých se nevyhýbám ani t?m nejo?ehav?j?ím témat?m souvisejícím nap?íklad s ?eským telecomem a jeho dosti svérázným p?ístupem k Internetu (namátkou bych mohl nap?íklad zmínit akci "Internet proti monopolu", která odstartovala boj za finan?n? p?ijatelný p?ístup k Internetu).

Za velmi zajímavou také pova?uji rubriku "Jak na to?", která p?iná?í ?adu u?ite?ných návod? z oblasti správy po?íta?? (hardware, software, network) a tvorby webových stránek. ? V souvislosti s touto rubrikou se musím se p?iznat, ?e jsem docela py?ný i na svou jedinou komplexní herní recenzi, která se zabývala hrou "Heroes of Might and Magic III" a mimo jiné obsahuje i ?ty?dílný strategický návod jak tuto hru hrát a vyhrát.

Webové stránky se musí vyvíjet a ?ít vlastní ?ivot

Asi nejv?t?ím stra?ákem v?ech webových stránek je "ustrnutí v ?ase". Te? nemluvím jen o obsahu a pou?itých technologií, ale i o celkovém pojetí a identit? webových stránek, jen? by se m?la v pr?b?hu ?asu vyvíjet a reagovat na podm?ty z vn?j?ího sv?ta. - Zkrátka vytvo?it webovou stránku je jedna v?c a udr?et ji p?i ?ivot? druhá.

Super Sv?t za svou existenci pro?el n?kolika etapami svého vývoje, které v?dy znamenaly posun na novou úrove? existence (doufám, ?e lep?í a kvalitn?j?í) a vlily tak celému projektu novou krev do ?il. Nutno dodat, ?e ob?as to byl i krok do neznáma, jen? vy?adoval dostatek odvahy a p?kný kus práce.

Mezi nejd?le?it?j?í zm?ny bezesporu pat?í: p?echod ze statických stránek na dynamicky generované, zm?na webhostingu (opu?t?ní free-webhostingu) a p?echod webu na vlastní doménu, vytvo?ení a aplikace redak?ního systému phpRS a v neposlední ?ad? i zm?na hlavního obsahového zam??ení Super Sv?ta.

Záv?r

Rád bych pod?koval v?em ?tená??m za p?íze?, kterou nám projevují a jako malý dárek k této p?íle?itosti jsem si dovolil p?ipravit redesign vzhledu na?eho webu ? Super Sv?t ? www.supersvet.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005