Rozhovor s vít?zem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 30. 08. 2004

První ro?ník "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004" je úsp??n? za námi a já vám te? nabízím rozhovor s tv?rcem vít?zného webu www.olomoucko.cz.

S úplnými výsledky "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004" se m??ete seznámit na stránce http://www.supersvet.cz/anketa/vysledek.html.

Otázky kladl: Ji?í Luká?.
Na otázky odpovídal: Pavel Sná?el - webmaster Informa?ního serveru statutárního m?sta Olomouc.


Základní charakteristika Pavla Sná?ela a jeho práce.

Na magistrátu m?sta pracuji dva a p?l roku na tiskovém odd?lení jako webmaster. Z?ízení této funkce na ú?ad? bylo reakcí na nedosta?ující stav informací a technické provedení internetové prezentace m?sta Olomouce.

Redak?ní systém phpRS je v provozu na t?chto stránkách:

Oficiální informa?ní server m?sta Olomouce: www.olomoucko.cz
Ú?ední deska m?sta Olomouce: www.olomoucko.cz/urednideska/
Radni?ní listy m?sta Olomouce: www.olomoucko.cz/radnicni_listy/
Regionální informa?ní st?edisko pro Olomoucký kraj: www.olomoucko.cz/reis/
V sou?asné dob? jsem phpRS nasadil také na radni?ní intranet.


Co pro vás znamená vít?zství v "Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2004"?

Vít?zství v anket? o nejlep?í phpRS roku 2004 je pro m? jako správce webu, ale i pro m?sto veliká pocta. Touto cestou bych cht?l pod?kovat autorovi a spoust? lidí, kte?í p?ispívají do fóra za technickou podporu a jejich nápady (které jsou na stránkách i pou?ity).

V leto?ním roce stránky www.olomoucko.cz také získaly první místo v krajském kole sout??e o nejlep?í stránky m?st a obcí Zlatý erb 2004 (více zde). Jsem rád, ?e se mi touto cestou povedlo redak?ní systém phpRS zviditelnit v oblasti ve?ejné správy, kde takové redak?ní systémy je?t? nejsou zcela roz?í?eny a pro spoustu m?st a obcí m??e být phpRS velkým a nenákladným pomocníkem.


Kdy jste se poprvé seznámil s phpRS systémem a co vás na n?m zaujalo? Zkou?el jste p?ípadn? i jiné alternativy a s jakým výsledkem?

V dob? kdy jsem p?i?el na ú?ad byly stránky krom? jedné ?ásti (Radni?ní listy) statické. Dynamické stránky b??ely na jednoduchém RS dodaném externí firmou na platform? Microsoft s MS Access databází. Ve snaze centralizovat v?echny weby a v co nejkrat?í dob? dát do provozu nové celkov? dynamické stránky m?sta jsem se na za?átku roku 2002 za?al zajímat o mo?nosti jaké jsou v oblasti redak?ních systém?. Oslovil jsem n?kolik firem, které se specializují na redak?ní systémy i p?ímo pro ve?ejnou správu, ale p?i kone?ném celkovém se?tení náklad? za instalaci, provoz a dal?í aktualizace jsem se rozhodl pro jinou alternativu.

Jako snad ka?dý jsem na lokále testoval PhpNuke. Nuke byl pro m? sice slo?itý na úpravy, ale o jiné mo?nosti jsem tenkrát nev?d?l. P?i hledání ?eské lokalizace na Nuke jsem ale ve vyhledáva?i narazil na stránky www.supersvet.cz. PhpRS m? na první pohled zaujal a za?al jsem ho testovat (tenkrát to byla asi verze 1.7.0). Na phpRS se mi zalíbila jednoduchost, rychlost, snadná instalace a hlavn? rozvíjející se základna u?ivatel?.

První verzi webu www.olomoucko.cz jsem spustil na verzi 1.8.0. Jediné co jsem tenkrát z phpRS vyu?íval byl hlavní blok s aktualitami a mo?nost vyhledávání. V té dob? jsem za?al v?echny texty ze staré verze webu vkládat do databáze a ?lenit podle kategorií.

Koncem roku 2003 jsem spustil novou verzi stránek na verzi 2.3.5b, která b??í dosud a se kterou jsem velmi spokojen. Na této verzi ji? pln? vyu?ívám v?ech mo?ností phpRS (download sekce, ankety ...) i pluginy (kniha host?, po?ítadlo p?ístup? a hlavn? RSS). Oblast ve?ejné správy je velmi specifická, proto se stále sna?ím nalézt co nejvhodn?j?í ?len?ní a strukturu stránek


Informa?ní server statutárního m?sta Olomouc vypadá ji? na první pohled velmi dob?e a ur?it? to stálo velké mno?ství práce. Do jaké míry vám tento úkol phpRS systém uleh?il a naopak co v?e jste si musel sám dod?lat nebo upravit?

P?ímo ve zdrojovém kódu phpRS toho moc neupravuji. V?t?inou to jsou jen n?jaké zajímavé úpravy (t?eba stránkování aktualit apod.), které verze 2.3.5b je?t? nem?la. Nejvíce ?asu jsem strávil nad layoutem a úpravami css. V?echny jednotky jsem se sna?il p?ed?lat z pevných hodnot na (em), abych zajistil alespo? ?áste?nou p?ístupnost podle pravidel www.blindfriendly.cz. Jedinou aplikaci, kterou jsem do phpRS zatím p?idal je telefonní seznam magistrátu (která v?ak není jako plugin). Vyu?ívá jen layout z phpRS.


Co v?e obná?í správa webu o velikosti a struktu?e informa?ního serveru statutárního m?sta Olomouc a jakou roli v tom hraje phpRS systém?

Správa v?ech web? m?sta Olomouce i s pomocí phpRS je práce na 8-10 hodin denn?. Nejedná se jen o zadávání aktualit (co? je pro u?ivatele jediná viditelná zm?na na hlavní stránce). Jsou to zejména úpravy statických stránek v oblastech pro podnikatele, pro turisty, o m?st?, demografické tabulky, kulturní akce, informace z ú?ední desky, aktualizace telefonního seznamu apod. V sou?asné dob? je nap?íklad na webu www.olomoucko.cz 1100 a na webu Radni?ní listy 1624 ?lánk?. A?koliv phpRS podporuje mo?nost aktualizace a vkládání ?lánk? dal?ími pov??enými osobami, v sou?asné dob? tuto mo?nost je?t? zcela nevyu?íváme pro zna?nou ?lenitost webu. Tuto mo?nost mají jen tiskový mluv?í na vkládání tiskových zpráv (do aktualit na úvodní stránku) a pov??ená osoba na odboru ochrany pro vkládání krátkých zpráv v p?ípad? mimo?ádné události (povodn? apod.).


P?edstavte si, ?e jsem za?ínající webmaster n?jaké st?edn? velkého m?sta a uva?uji o nasazení phpRS systému: "Máte pro m? n?jakou radu?"

Snad jen doporu?ení phpRS. Nebojte se otestovat si phpRS v rámci obce a ú?adu. Pro spln?ní zve?ejn?ní povinných informací o obci phpRS bohat? sta?í a zvládne i mnohem více. Sta?í se podívat na weby vyu?ívající phpRS. Je tam ji? spousta m?st a obcí. Jediné v ?em se od sebe prezentace m?st li?í je struktura ?len?ní informací na stránkách. Ale na to je?t? bohu?el ?ádný standard vymy?lený není. Ka?dá obec má své priority (turistika, pr?myslové zóny pro podnikatele, aktuality a dokumenty z ú?adu), které bude na svých stránkách up?ednost?ovat.


D?kuji vám za rozhovor a gratuluji k vít?zství.

D?kuji za mo?nost pou?ívat tak skv?lý redak?ní systém jakým phpRS opravdu je.Copyright supersvet.cz, 1998-2005