K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 07. 2004

Líbí se vám p?edstava vyu?ívání redak?ního systému, ale nejste si zcela jisti, zda se hodí pro ?e?ení va?eho problému? Odpov?? na tuto otázku a jí podobné naleznete v tomto ?lánku, který se zabývá vyu?itelností redak?ních systém?.

Co je to redak?ní / publika?ní systém?

Redak?ní systém p?edstavuje aplikaci, která spravuje informace r?zného charakteru a zárove? se stará i o jejich efektivní vyu?ití a zobrazení na n?kterém z p?edp?ipravených výstup?. V na?em p?ípad? p?ipadá v úvahu primárn? výstup skrze WWW slu?bu, ale v zásad? je úpln? jedno, jakým zp?sobem jsou data ve finále publikována.

Základní funk?ní vlastnosti redak?ních systém?

(Upozor?uji, ?e následující p?ehled je zna?n? omezený a plní pouze roli základního informa?ního p?ehledu.)

Mo?nosti nasazení

Sou?asné redak?ní systémy jsou natolik vysp?lé a do zna?né míry i univerzální, ?e je lze vyu?ít p?i ?e?ení tém?? v?ech typ? informa?ních web?, krom? vysoce specializovaných zadání typu: elektronický obchod nebo webový portál (sm?sice r?zných slu?eb v?etn? katalogu stránek, chatu a e-mailové slu?by).

To v?ak samoz?ejm? nem?ní nic na skute?nosti, ?e existují zadání, pro jejich? ?e?ení se redak?ní systémy hodí lépe a na druhou stranu existují i typy úloh, kde se jejich vyu?ití jeví jako mén? vhodné ?e?ení nebo je dokonce úpln? nevhodné. ? Samotné rozhodování je navíc v?t?inou roz?í?eno i o finan?ní stránku v?ci, která v?t?inou vyznívá lépe pro nasazení redak?ního systému v porovnání s vývojem vlastního webu. Nicmén? pokud se ?patn? rozhodnete a ve finále poznáte, ?e vám zakoupený redak?ní systém nevyhovuje, tak s tím v?t?inou ji? nic ud?lat nejde a musíte následn? stejn? zaplatit i za vývoj vlastního webu a prvotní euforie je pry?. Doporu?uji vám tedy dbát p?ísloví: "Dvakrát m??, jednou ?e?!"

P?íklady vhodného vyu?ití redak?ního systému (dále RS):

Sporné vyu?ití RS:

P?íklady nevhodného vyu?ití RS:

P?eji p?íjemné a efektivní publikování ...Copyright supersvet.cz, 1998-2005