P?ipravujeme: Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2004

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 07. 06. 2004

N?kolikrát za týden se probírám "Seznamem webových server? vyu?ívajících redak?ní systém phpRS" a sna?ím se zkorigovat obsah, aby byl seznam neustále aktuální a neobsahoval v?t?í mno?ství nefunk?ních nebo ji? "mrtvých" web?.

Poka?dé, kdy? se v?nuji této ?innosti a vidím to ohromné mno?ství registrovaných web?, které navíc reprezentuje pouze men?í ?ást reálného nasazení phpRS systému, napadne m? jedna zajímavá my?lenka. ? "Co takhle uspo?ádat anketu o nejlep?í web vyu?ívající phpRS systém?"

... Nedávno jsem si na tuto otázku odpov?d?l "ano" a tak vznikla "Anketa o nejlep?í phpRS web".

Hlavním cílem této ankety je propagace phpRS systému a podpora svobodného a kvalitního webového publikování. Mezi hlavní kritéria, která by m?la být hodnocena pat?í: kvalita grafického a technologického zpracování, p?ehlednost webu a rozvr?ení naviga?ních prvk?, obsahová nápl? a v neposlední ?ad? také celková my?lenka webu.

Porotu v této anket? budou p?edstavovat u?ivatelé Internetu, jen? budou mít v?dy k dispozici celkem p?t hlas?, které budou moci p?id?lit svým p?ti favorit?m (web?m). Hlasovat lze pouze pro weby, které se zaregistrují jako ú?astníci této ankety (více pravidla sout??e).

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004" se stane web, který získá nejv?t?í po?et hlas? v ?ádném hlasovacím období. V pr?b?hu hlasovacího období nebudou zve?ej?ovány ?ádné pr?b??né výsledky, které by mohli ovlivnit rozhodování doposud nehlasujících lidí.

Odm?nou za vít?zství v anket? o nejlep?í phpRS web bude nejen uznání phpRS komunity, ale i ve?ejná prezentace (propagace) vít?zného webu na stránkách phpRS projektu a kdo ví, zda se ?asem neobjeví i n?jaký ten sponzor.

Pravidla ankety:

  1. Ankety o nejlep?í phpRS web se m??e zú?astnit ka?dý webový server (krom? výjimek uvedených ní?e), který je vytvo?en na základ? phpRS enginu (systému) a spl?uje podmínky legálního vyu?ívání phpRS systému.
  2. S ohledem na d?v?ryhodnost této ankety p?edem vylu?uji mo?nost ú?asti Super Sv?ta (http://www.supersvet.cz). Dále z této ankety vylu?uji v?echny weby, které poru?ují platné zákony ?eské republiky nebo mají erotický obsah.
  3. Anketa se skládá ze dvou kol. První kolo trvá ?trnáct dní a je ur?eno pro registraci web? do ankety. Druhé kolo má délku 28 dní (?ty?i týdny) a je vyhrazeno pro hlasování.
  4. Weby by m?ly být registrovány pod svou základní absolutní URL adresou (nap?.: http://www.supersvet.cz). Po skon?ení prvního registra?ního kola bude provedena kontrola na duplicitu registrovaných web? a ze seznamu budou vy?azeny duplicitní záznamy. 1 web = pouze jedna URL adresa.
  5. V pr?b?hu druhého hlasovacího kola ji? nelze m?nit zve?ejn?né URL adresy registrovaných web?.
  6. Hlasovat lze pouze pro registrované weby a to prost?ednictvím speciálního hlasovacího formulá?e, jeho? umíst?ní bude p?edem známo. Celkem lze hlasovat a? pro p?t r?zných web?, p?i?em? nelze jednomu webu p?id?lit více ne? jeden hlas.
  7. Hlasování bude vázáno na jedine?nou e-mailovou adresu, na kterou bude odeslán kontrolní e-mail. Kontrolní e-mail bude obsahovat ov??ovací link, jeho? aktivace umo?ní zapo?ítání provedeného hlasování. Z jedné e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou. P?id?lenou kvótu p?ti hlasu nelze d?lit nap?. na dva hlasovací úkony.
  8. Pro hlasování pou?ívejte výhradn? své e-mailové adresy, které vám umo?ní dokon?it hlasovací proces. Zvý?ený výskyt nesmyslných adres typu: aaa@seznam.cz, aab@seznam.cz, atd., m??e vést a? k vy?azení t?chto hlas? z ankety.
  9. Po?adatel si vyhrazuje právo vy?adit z ankety (?i jinak potrestat) jakýkoliv web, který poru?í nepsaná pravidla "fair play" sout??e.
  10. Vít?zem ankety se stává web s nejv?t?ím po?tem získaných hlas?.

Co, kdy a jak:

Samotná anketa odstartuje 25. ?ervna 2004 (tedy v den t?etího výro?í zalo?ení phpRS projektu), kdy bude zahájeno první registra?ní kolo.

Tímto bych také rád po?ádal v?echny graficky nadané osoby, zda by se nepokusily vytvo?it pro tuto anketu n?jaké zajímavé logo a p?edev?ím n?jaké základní propaga?ní prvky ? jako jsou reklamní bannery a ikony. Je mi jasné, ?e není moc ?asu, ale pevn? v??ím, ?e se poda?í dát dohromady alespo? pár banner?.

Samotné hlasovací (a informa?ní) zázemí je ji? ve výstavb? a v?e bude v ?as prezentováno.

P?edem díky v?em p?ípadným dobrovolník?m za pomoc a doufám, ?e se nám poda?í polo?it základ pro ka?doro?ní zajímavou událost.Copyright supersvet.cz, 1998-2005