Internet a datové limity

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 04. 2004

Poslední m??ení reáln? dosahovaných rychlostí u poskytovatel? tzv. "vysokorychlostního Internetu" zrealizovaná v únoru a b?eznu jednozna?n? ukazují, ?e rychlost p?ipojení k Internetu p?estává být pal?ivým problémem a na?e pozornost se tak logicky p?esouvá k jiným o?ehav?j?ím otázkám.

Jednou z aktuáln? problematickým otázek je uplatn?ní a vý?e tzv. "datových limit?", které mohou významn? ovlivnit kvalitu vámi odebírané slu?by.

Co je to "datový limit"?

Datový limit je jednou z mnoha mo?ností, jak "usm?rnit" (- v n?kterých p?ípadech spí?e "omezit") chování odb?ratele jakékoliv datové slu?by; ve smyslu zamezení nebo omezení nadm?rného (?i spí?e nestandardního) vyu?ívání poskytované slu?by. Za "nadm?rné vyu?ívání" se v?t?inou pova?uje stav, který p?ekra?uje n?jakou jednozna?n? definováno mezní hodnotou.

Cílem "datového limitu" v podání poskytovatel? p?ipojení k Internetu ? obzvlá?t? u agregovaných slu?eb ? je omezit aktivitu u?ivatele (stahování, p?ípadn? i odesílání, dat) do takové míry, aby po del?í dobu významn? nezat??oval datové linky daného poskytovatele a následn? tímto chování nezhor?oval dostupnost a kvalitu konkrétní slu?by i pro ostatní odb?ratele.

V?e je samoz?ejm? o n?co slo?it?j?í a kvalita poskytované slu?by závisí na mnoha dal?ích faktorech, mezi které nap?íklad pat?í: vhodn? dimenzovaná kapacita datových linek poskytovatele p?ipojení, míra agregace nabízené slu?by, cena slu?by, rychlost poskytované linky a také na p?ípadné soub??né aplikaci dal?ího "usm?r?ovacího" nástroje (- nap?. tzv. "Fair User Policy").

Datové limity vs. kvalita slu?by

Z vý?e uvedeného popisu jednozna?n? vyplývá, ?e "datový limit" je restriktivní opat?ení, které vytvá?í ur?ité mantinely. Za p?ekro?ení t?chto mantinel? budete v?dy n?jakým zp?sobem potrestáni, p?i?em? forma trestu bývá r?zná (pen??ní, sní?ení kvality slu?by, atd.).

Tento stav samoz?ejm? vyvolává mnoho polemických otázek; v?etn? t?ch nejzákladn?j?ích: "Pot?ebujeme skute?n? datový limit? P?ípadn? jak velký má být?"

Osobn? se domnívám, ?e vhodné uplatn?ní "datových limit?" je na míst?, jeliko? pom??e ochránit zájmy v?t?iny, p?ed ?asto rozdílnými zájmy, ?ekn?me nestandardní, men?iny. Pokud nevíte, o ?em mluvím, tak je ?e? o tzv. nadm?rném stahováním multimediálních soubor? a podobných aktivitách. Ano, Internet a multimédia k sob? ji? neodmysliteln? pat?í a nejsem schopen si p?edstavit jiný stav. To v?ak rozhodn? není d?vod proto, abych svou ?inností znep?íjem?oval (?i snad znemo??oval) u?ívání této slu?by zbývajícím klient?m p?ipojených p?es stejného poskytovatele.

Zdá se tedy, ?e klí?ovou otázkou není samotná existence "datového limitu", ale spí?e "vý?e datového limitu".

Samoz?ejm? ka?dý ?lov?k má na své p?ipojení k Internetu jiné nároky, ale i p?esto si myslím, ?e se lze p?i tro?e snahy dobrat k rozumnému kompromisu.

Vý?e datového limitu

Z?ejm? nejjednodu??ím zp?sobem, jak zjistit své objemové nároky na p?ipojení k Internetu, je sednou si ke stolu, vzít si kalkula?ku a se?íst hodnotu v?ech p?edpokládaných aktivit vyjád?ených v datových jednotkách (nap?.: KB, MB, p?ípadn? GB).

Pozor na rozdíl mezi "b" (bitem) a "B" (bajtem). 1B = 8b. Mo?ná si ?ekn?te, ?e je to jedno, ale pokud bych tento omyl ud?lat t?eba u 1 Mb (megabit), tak u? to problém je. Proto?e 1 Mb (1024 Kb) = 0,125 MB (128 KB), co? je opravdu velký rozdíl! Pro úplnost je?t? dodávám, ?e pro p?epo?et mezi v?t?í a men?í jednotkou (a obrácen?) - a v bitech nebo v bajte - se uplat?uje hodnota 1024 a ne pouze 1000. Nap?. 1 MB = 1024 KB. Pokud na to v?ak zapomenete, tak v tomto p?ípad? to u? není tak záva?ná chyba.

Já sám jsem dosp?l k následujícím zji?t?ním:

Dial-up:

Není to tak dávno, co jsem pou?íval pro své p?ipojení k Internetu dial-up p?ipojení a tak se s vámi nejprve pod?lím o své zku?enosti s touto technologií. Vzhledem ke skute?nosti, ?e u dial-up nejsou uplat?ovány datové limity, tak následující výpo?et pova?ujte spí?e za orienta?ní pom?cku, která vám pom??e odhadnou va?e p?ípadné minimální nároky u jiných limitovaných (mnohem výkonn?j?ích) slu?eb.

Pokud si dob?e vzpomínám, tak maximální teoretická p?enosová rychlost modemu po standardní telefonní lince je 56 Kb/s, co? je 7 KB/s. V p?ípad? ISDN jste na tom o n?co lépe, jeliko? jeden aktivní kanál má rychlost 64 Kb/s, co? je 8 KB/s. U ISDN se navíc dají jednotlivé kanály sdru?ovat, ale to ponechme stranou.

Kdy? známe maximální teoretickou rychlost na?e p?ipojení, tak si m??eme vypo?ítat i maximální teoretickou "výt??nost" za 1 hodinu (3600 s) na?eho p?ipojení a dále tuto hodnotu vyu?ít v na?ich výpo?tech. V p?ípad? modemu m??eme tedy za 1 hodinu stáhnout p?i 100% vyu?ití maximální teoretickém rychlosti 24,6 MB dat. U ISDN to je 28,1 MB dat.

Je?t? ne? za?nete po?ítat, tak vám jen p?ipomenu, ?e sta?ená data se úpln? p?esn? nerovnají dat?m, které projdou va?im modem ?i jiným za?ízením, jeliko? samotný p?enosový protokol má také n?jaké své nároky (by minimální), o které se sni?uje celkový výkon linky. Tuto zále?itost ji? dále nebudu zohled?ovat, ale myslím si, ?e je dobré o ní v?d?t.

Nyní ji? známe teoretický výkon a m??eme za?ít po?ítat. Je?t? p?ipomínám, ?e prozatím znáte pouze teoretický výkon va?eho p?ipojení a pro p?esnost výpo?tu by tedy bylo vhodné zjistit pr?m?rnou reálnou p?enosovou rychlost, které dosahujete. - Nap?íklad v mém p?ípad? (ISDN p?ipojení) to byla hodnota lehce p?evy?ující 6 KB/s.

Samotný výpo?et se dá samoz?ejm? provést r?znými zp?soby. M??ete si nap?íklad zjednodu?en? ?íci, ?e svou linku v pr?b?hu jedné hodiny p?ipojení vyt??ujete tak na 60 % a zbytek odvodit z vý?e zji?t?ných hodnot.

V mém p?ípad? by to tedy mohlo vypadat následovn?:
(6,1 KB/s * 3600 s) * 0,6 (60 %) = 13176 KB/1hod = 12,8 MB/1hod

Pokud bych dále v?d?l, ?e se p?ipojím zhruba 1-2x denn? (pr?m?r: 1,5x) a 1 m?síc po?ítal jako 30 dn?, tak po dal?ím jednoduchém výpo?tu získám p?edstavu o svém pr?m?rném "objemovém" nároku na p?ipojení za 1 m?síc p?i pou?ití modemu.

12,8 * 1,5 * 30 = 576 MB

Dal?í mo?ností by bylo pokusit se p?esn? vy?íslit své jednotlivé aktivity a pak to se?íst, ale to je p?íli? náro?né.

Poslední alternativou je instalace n?jakého m??ícího programu, který to spo?ítá za vás, ale pokud se nap?. u ADSL pot?ebujete rozhodnout te? hned, jakou alternativu zvolit, tak nelze tento zp?sob uplatnit.

Trvalé (?asov? neomezené) p?ipojení:

U m? tuto oblast reprezentuje p?edev?ím ADSL slu?ba, ke které mám nejsnadn?j?í p?ístup a proto bude následující výpo?et vycházet ze specifikace jedné ze standardních nabídek ADSL p?ipojení.

Maximální teoretická p?enosová rychlost: 512 Kb/s download - 128 Kb/s upload (64 KB/s download - 16 KB/s upload)
Maximální teoretická "výt??nost" za 1 hod: 225 MB download
Pr?m?rná reáln? dosahovaná rychlost: 40-53 KB/s download - 15 KB/s upload

P?edpokládané nároky:
Zatímco u dial-up se dalo zjednodu?en? ?íci, ?e linku vyt??uji t?eba na 60 % nebo 80 %, tak u ADSL to tak jednoduché není, jeliko? linka je dostate?n? rychlá, aby va?e b??né brouzdací a e-mailové nároky plnila z vyu?itím n?kolika málo desítek procent své celkové kapacity a celý výpo?et se tak zna?n? komplikuje.

V p?ípad? rychlých linek bych tedy doporu?il úpln? jiný p?ístup, který bude zalo?en na se?tení pr?m?rné náro?nosti va?ich jednotlivých aktivit. Výpo?et by mohl vypadat nap?íklad takto:

Elektronická po?ta - 52800 KB/1m?s = 51,5 MB/1m?s:
30 e-mail? denn? (20x velikost 4?10 KB, 8x 10-20 KB, 2x 500-1000KB)
Prohlí?ení web? - 1800MB/1m?s:
3 hodiny denn? (20 MB/1hod)
Stahování multimediálních soubor? (trailery, obrázky, hudba, atd.) - 570 MB/1m?s:
1x denn? 10-20 MB
2x m?sí?n? 60 MB (nap?. v?t?í trailer ?i jiná nárazová zále?itost)
Celkem: 2421,5 = 2,36 GB

Z vý?e uvedeného výpo?tu by se tedy mohlo zdát, ?e u tzv. "vysokorychlostního" p?ipojení, by bohat? mohl sta?it 3 GB m?sí?ní limit a v?ichni by m?li být spokojeni.

Realita je v?ak opravdu o n?co slo?it?j?í. Vý?e uvedený výpo?et kalkuluje opravdu jen s tím nejzákladn?j?ím vyu?itím va?í kvalitní linky, p?i?em? samoz?ejm? existují i mnohé (podotýkám legální) slu?by, které byste mohli chtít vyu?ít a va?e nároky by se pak rapidn? zvý?ili.

Nap?íklad poslech internetového rádia spot?ebuje hodn? kapacity va?í linky (pota?mo datového limitu) a p?i ?astém poslechu byste se mo?ná mohli dost divit, kam ?e to zmizel vá? datový limit.

Orienta?ní výpo?et: kvalita rádia - 32 Kb/s (4 KB/s)
4 KB/s * 3600 s = 14 MB/1hod

Dal?í zajímavou zábavou mohou být síové hry a jiné zábavn? orientované aplikace vyu?ívající pro svou ?innost sv?tovou sí.

V nespolední ?ad? pak musím je?t? jednou zmínit multimediální soubory, které se v sou?asnosti neomezují jen na ukázky apod., ale také lze touto cesto nap?íklad získat i kompletní záznam r?zných obchodních a akademických p?edná?ek, jejich? velikost se ustálila na standardní velikost 1 CD, co? je 700 MB. Pokud byste si nap?íklad stáhli jednu ?i dv? p?i 4 GB limitu a vzali v úvahu vý?e uvedené, tak jste dost mo?ná ji? p?ekro?ili sv?j limit.

Postupn? se tedy zdá, ?e úvaha o 3-4 GB limitu je spí?e sm??ná ne? reálná a podle mého názoru za?íná být rozumná nabídka teprve od 6 GB vý?e. ? Osobn? se v?ak domnívám, ?e teprve a? 10 GB limit vám dává trochu více prostoru bez nutnosti se po?ád dívat na ("datom??") a jakoukoliv vy??í nabídku jen vítám jako prosp??nou.

P?eji pohodlné a ni?ím neru?ené brouzdání...Copyright supersvet.cz, 1998-2005