Za?átky s phpRS (2.)

Autor: Luká? Sou?ek <soucek.l(at)seznam.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 07. 03. 2004

V minulém ?lánku jsme redak?ním systém phpRS úsp??n? nainstalovali. Nyní si postupn? popí?eme v?echny operace, které m??ete provád?t po p?ihlá?ení do administrace systému.

Mnoho u?ivatel? i po úsp??né instalaci redak?ního systému neví, jak s phpRS pracovat. Je to docela zajímavé zji?t?ní, ale p?i pro?ítání p?ísp?vk? v diskuzním fóru zjistíte, ?e takových u?ivatel? není málo. Rozhodl jsem se tedy pro n? napsat tento ?lánek, který by m?l zabránit opakování n?kterých p?ísp?vk? v diskuzním fóru.

Nebudeme upravovat ?ádné soubory, ale pouze se p?ihlásíme do administrace, ve které budeme pracovat.

Administrace systému

Po základní instalaci se do administrace dostanete pomocí t?chto údaj?:

U?ivatel: admin
Heslo: heslo

Po úsp??ném p?ihlá?ení se vám zobrazí v horní ?ásti stránky menu, pomocí kterého provádíte v?echny d?le?ité operace. Postupn? si nyní uká?eme, jaké máme mo?nosti po p?ihlá?ení do administrace.

Editace autor?

V editaci autor? najdete p?ehled v?ech administrátor?, redaktor? a autor?, kte?í se podílejí na vývoji va?eho webu. To znamená psaní ?lánk?, p?idávání anket, p?idávání soubor? pro sta?ení, p?idávání odkaz? atd. Ka?dému u?ivateli m??ete nastavit práva. Nastavením práv, m??ete doty?né osob? povolit t?eba pouze psaní ?lánk?. Proto?e nemáte moc ?asu a nem??ete vá? web spravovat, sta?í druhé osob? nastavit práva tak, aby mohla ?lánky psát i vydávat. Ka?dému u?ivateli tedy nejprve nastavte u?ivatelská práva, ale dejte si pozor, proto?e je rozdíl jestli máte v redakci známého nebo jestli jste n?koho na?li na diskuzním fóru jedné internetové stránky. Pak by historie va?eho webu nemusela být moc dlouhá.

Download soubor?

Tato sekce slou?í k p?idání nového souboru, který poskytnete náv?t?vníkovi va?eho webu ke sta?ení. K p?idanému souboru máte mo?nost dodat dopl?ující informace. Nezapome?te po p?idání nového souboru vyzkou?et jestli sta?ení opravdu funguje. Mnohdy se toti? stává, ?e se k souboru zadá ?patná cesta.

Komentá?e

Sekce, ve které ze za?átku nenaleznete ?ádné informace. Pozd?ji se zde budou zobrazovat ?lánky, které ?tená?i obohatili o komentá?e. V p?ípad? nevhodného komentá?e máte mo?nost jeho text nahradit p?eddefinovaným textem. Zatím není mo?né p?es administraci phpRS komentá? celý smazat.

Editace ?lánk?

V editaci ?lánk? m??ete napsat nový ?lánek a rovn?? je zde k dispozici seznam ji? napsaných ?lánk?. K této sekci by m?li mít p?ístup v?ichni ?leni redakce, jeliko? se jedná asi o nejd?le?it?j?í ?ást va?eho webu.

Úprava weblink?

Sekce, která slou?í ke správ? odkaz? na jiné stránky (tzv. weblink?). P?idanou stránku m??ete obohatit n?jakými dodate?nými informacemi.

Redaktor

U?ivatel, který má p?ístup do této sekce má právo schválit jakýkoliv napsaný ?lánek. V?t?inou se p?ístup do této sekce nechává nastavený pouze administrátorovi webu, aby se na ve?ejnost nedostali nevyhovující ?lánky, ale pokud máte v redakci n?koho na koho se m??ete spolehnout, m??ete mu právo samoz?ejm? ud?lit.

Editace novinek

Editace novinek slou?í ke správ? krátkých zpráv, které informují o nejnov?j?ím d?ní na va?em webu. P?idaná novinka se zobrazuje v systémovém bloku novinky, tak?e pokud novinky chcete vyu?ívat, bylo by dobré tento blok do stránky umístit.

Editace anket

Tady snad není pot?eba se rozepisovat. Ankety slou?í k získání n?jakých informací od náv?t?vník? va?ich stránek. Jednodu?e hlasují pomocí p?eddefinovaných odpov?dí na va?i otázku. Nezapome?te, ?e anketa se zobrazí v systémovém bloku ankety.

?tená?i

P?ehled registrovaných náv?t?vník? va?eho webu. Náv?t?vníci se v?t?inou registrují z d?vodu zasílání informací na email. Po vydání ?lánku m??ete odeslat krátký email s odkazem na nov? vydaný ?lánek. Registrovaný u?ivatel má také mo?nost upravit si vzhled menu.

Úprava blok?

Ne? za?nete s úpravou blok?, nejd?íve si nadefinujte po?et sloupc?, do kterých bude bloky umísovat. P?idání nového bloku je jednoduché, v?e je srozumiteln? popsáno p?ímo v systému. Já jen snad dodám, ?e pomocí systémových blok? zobrazíte t?eba novinky nebo ankety apod.

Stránkové aliasy

A nyní je zde velký kámen úrazu. Mnoho u?ivatel? v?bec netu?í k ?emu stránkové aliasy slou?í a ani je to nijak netrápí. Netu?í ale v?bec, jak by jim mohli ?adu v?cí usnadnit. Pomocí stránkového aliasu dostanete do systému stránku, kterou chcete zobrazit mezi levým a pravým sloupcem, lépe ?e?eno uprost?ed stránky. Není tedy pot?eba informace otvírat v novém okn? apod., abyste se náv?t?vník mohl na va?em webu pohodln? pohybovat pomocí menu a nabídek, ale sta?í pou?ít stránkové aliasy.

Statistika

Tato sekce slou?í pouze pro p?ehled administrátora webu. Statistika náv?t?vnosti vypovídá o tom, kolik lidí na stránky chodí. K dispozici je i podrobn?j?í p?ehled, jako je t?eba typ opera?ního systému, který náv?t?vníci pou?ívají. Zajímavé zji?t?ní asi bude, kdy? budete mít web o opera?ním systému Linux a 90% náv?t?v budou tvo?it u?ivatelé opera?ního systému Windows.

Úprava témat (rubrik)

V této sekci zakládáte nové rubriky. Do t?chto rubrik mohou va?i ?leni redakce ukládat napsané ?lánky. Zajistíte tím tak v?t?í p?ehlednost vydaných ?lánk?. Ke ka?dé rubrice m??ete p?i?adit obrázek, který bude rubriku reprezentovat na hlavní stran? webu.

Galerie obrázk?

Tato galerie slou?í k ukládání obrázk?, které potom pou?ijete v ?láncích. Mnoho u?ivatel? se domnívá, ?e tato galerie slou?í k p?idání obrázk?, které si pak náv?t?vníci mohou prohlí?et. V podstat? je tomu tak, ale náv?t?vník má mo?nost obrázek vid?t jen ve vydaném ?lánku. Ka?dý ?len redakce si m??e vytvo?it vlastní galerii a nastavit jí pot?ebná práva.

Záloha DB

Záloha databáze je velmi u?ite?ná v?c. Pokud budete mít na svém webu 100 ?lánk? a vá? poskytovatel hostingu vám t?eba zru?í konto (v?t?inou se to stává u hostingu zdarma), tak vám t?ch 100 ?lánk? nikdo nevrátí. Pokud ale provedete zálohu databáze, najdete v ní v?echny ?lánky. Nejedná se o zálohu jen ?lánk?, ale vlastn? m??ete zálohovat v?e co máte nastaveno v administraci. Nap?. novinky, ankety, u?ivatele, ?lánky, weblinky, komentá?e a mnoho dal?ího

Konfigurace

V konfiguraci máte mo?nost provést základní nastavení va?eho webu a také m??ete p?idat do systému nový plugin. Zde není pot?eba rozsáhle se rozepisovat, proto?e údaj?m snad rozumí ka?dý.

Reklamní systém

Také velmi u?ite?ná v?c. Máte mo?nost umístit reklamu do horní a dolní ?ásti webu. Pop?ípad? m??ete vytvo?it novou reklamní kampa?, ve které máte i podrobn?j?í statistiky o bannerech.

Logout

Odhlásí vás ze systému.

Záv?r

Sna?il jsem se napsat ?lánek tak, aby mu porozum?l úpln? ka?dý. Doufám, ?e ne? tedy n?jaký za?ínající u?ivatel bude psát do diskuzního fóra, tak si p?e?te tento ?lánek. Myslím, ?e je zbyte?né, aby se p?ísp?vky ve fóru n?kolikrát opakovaly. Je?t? d?le?itá poznámka je, ?e ?lánek je napsán pro verzi 2.3.5, ale ur?it? ho vyu?ijete i v jiných verzích.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005