ADSL: rychlík nebo osobák?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 12. 2003

ADSL je moderní a velmi zajímavá technologie, která m?la p?inést ?iroké ve?ejnosti rychlý a kvalitní Internet za rozumnou cenu. - Pokud pominu rozdílné p?edstavy v?ech zainteresovaných stran o pojmu "rozumná cena", zbývá tu ji? jen otázka kvality a rychlosti, která se v?ak zdá být obzvlá?t? u ?eského ADSL velkou neznámou.

Pokud tedy uva?ujete o tom, ?e byste se p?ipojili k Internetu prost?ednictvím ADSL p?ípojky nebo jste jen zv?daví, jak to s tou kvalitou / rychlostí vlastn? je, nabízím vám popis vývoje kvality a rychlosti jedné mnou "ost?e" sledované ADSL p?ípojky za období ?íjen ? prosinec 2003.

Pro úplnost dodávám, ?e sledovaná p?ípojka se fyzicky nalézá v Pardubicích a do p?lky prosince m?la rychlost 192/64 kb/s (1:50). V druhé p?lce prosince byla p?evedena na rychlost 512/128 kb/s (1:50). Jako provider byla od po?átku zvolena spole?nost Tiscali (www.tiscali.cz).

Je?t? ne? se pustím do popisu mnou zaznamenaného vývoje, tak bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e ve?keré uvedené hodnoty byly získávány pouze v rámci jedné, vý?e charakterizované, ADSL p?ípojky a k m??í aktuální reálné p?enosové rychlosti byly pou?ity r?zné metody a prost?edky (nap?. firewall na p?ipojené stanici, spec. slu?ba na serveru www.dsl.cz, atd.).

1. období (rychlost 192/64 kb/s)

Kvalita: V pr?b?hu prvního období do?lo zhruba ke t?em n?kolika hodinovým úplným výpadk?m, p?i?em? jejich délka nep?esáhla jeden celý den. Jinak lze kvalitu a spolehlivost spojení ozna?it za velmi dobrou a stabilní. Nedocházelo k ?ádným samovolným pád?m a ukon?ení vytvo?eného spojení. Samotné spojení se vytvo?í b?hem n?kolika málo sekund.

Rychlost: Standardní pr?m?rná p?enosová rychlost se v prvním období pohybovala v rozmezí 6-19 kB/s. V pr?b?hu déle trvajícího stahování v?t?ího objemu dat se tém?? v?dy rychlost pohybovala v rozmezí 15-19 kB/s. Krom? vý?e uvedeným úplných výpadk? do?lo dále k n?kolika málo (?ádov? v jednotkách) citelným sní?ením p?enosové rychlosti na hodnotu 1-3 kB/s po dobu 1-4 hodin.

Osobn? si myslím, ?e celkov? lze první období charakterizovat jako docela dobré, i kdy? ty t?i úplné výpadky celkový dojem dost kazí.

2. období (rychlost 512/128 kb/s)

Kvalita: Pokud pominu dosti chaotický a ?patn? organizovaný p?evod ADSL linky z varianty 192/64 kb/s na 512/128 kb/s, který zp?sobil dosti zbyte?ný n?kolika denní výpadek, tak mohu kvalitu a stability spojení ozna?it za dobrou a bezproblémovou.

Nicmén? si myslím, ?e vý?e nazna?ený problém s p?evodem ADSL linky je velmi ?patnou vizitkou pro ?eský telecom a spole?nost Tiscali a ob? spole?nosti by se m?li zamyslet nad svým p?ístupem k zákazníkovi. Jako p?íklad "absurdního chování" v pr?b?hu p?evodu ADSL p?ípojky na jinou variantu uvádím následující událost: Zhruba po ?ty?ech a? p?ti dnech marného volání na obsazené help-linky a rozhovorech se ?patn? informovanými pracovníky, vám p?ijde na konci celé ??lamastiky? do va?í e-mailové schránky zpráva popisují postup, jak si máte p?enastavit va?i p?vodní konfiguraci, abyste se mohli op?t p?ipojit k Internetu. Nikomu v?ak ji? asi nedo?lo, ?e ne ka?dý má jiný náhradní p?ístup k Internetu, aby si mohli p?íslu?ný mail p?e?íst nebo mo?nost vyu?ít p?átelské slu?by kolegy. Navíc pokud vám nap?íklad nedochází na mobil formou SMS upozorn?ní na nový e-mail, tak se o tomto e-mailu ani nemáte ?anci dozv?d?t. Zkrátka na místo, aby vás upozornili týden dop?edu, tak vám v?e pot?ené za?lou s týdenním zpo?d?ním. Ať ?ije "Kocourkov"!

Rychlost: Dal?ím zklamáním byla rychlost nové rychlej?í varianty, která v?ak spí?e p?ipomíná chudokrevného p?íbuzného první varianty, která sice neoplývala extrémní rychlostí, ale byla schopná trvale udr?et slu?né tempo v hodnotách 6-19 kB/s (p?i del?ím stahování v?t?ích soubor? 15-19 kB/s). Nová varianta 512/128 kb/s se sice v sou?asné dob? pohybuje dle m??ení v rozmezí 1-30 kB/s (nutno ?íci, ?e je to dost málo, vezmete-li v úvahu max. teoretickou rychlost), ale nejhor?í na celé v?ci je skute?nost, ?e v?t?inu ?asu stráví v hodnotách 1-5 kB/s, co? je opravdu zdrcující situace!! K ?emu je vám skute?nost, ?e to pr?m?rn? jednou za deset minut na 1 sekundu vylítne na 30 kB/s, kdy? pak zbytek stahování dat strávíte v mizivých ?íslech.

Musím se p?iznat, ?e m? sou?asný aktuální stav velmi zará?í a jsem opravdu zv?davý, zda se celá situace n?jakým zp?sobem zlep?í.

Záv?rem bych rád vyzval v?echny ?tená?e, kte?í mají jakékoliv stejné nebo jiné zku?enosti s ADSL technologií, aby neváhali a p?ipojili se k debat? nap?íklad prost?ednictvím komentá?e a umo?nili tak vytvo?it lep?í a ucelen?j?í obrázek o aktuálním stavu této technologii v ?R.Copyright supersvet.cz, 1998-2005