Osobní zku?enost s ADSL

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 10. 2003

Zhruba p?ed m?sícem se mi naskytla mo?nost osobn? se zú?astnit celého procesu z?ízení p?ístupu k ADSL slu?b? objednané u spole?nosti Tiscali a tak jsem neváhal a v?e jsem si pe?liv? zaznamenal, abych vás mohl o této mé první osobní zku?enosti s ADSL technologií d?kladn? informovat.

P?edem podotýkám, ?e se nejedná o ?ádnou úvahu na téma pom?r cena/výkon nebo jak kvalitní slu?by nám ?eský Telecom nabízí.

Je?t? p?ed tím, ne? se pustím do samotného popisu vý?e nastín?né zku?enosti, tak musím konstatovat, ?e m? tato technologie docela mile p?ekvapila a musím se p?iznat, ?e skute?n? nechápu sna?ení jednoho nejmenovaného subjektu na ?eském telekomunika?ním trhu, který svým postojem rozmach této technologie spí?e brzdí, ne? ji podporuje.

Chronologicky ?azený p?ehled událostí souvisejících se z?ízením p?ístupu k ADSL slu?b? (lokalita Pardubice):

Instalace a konfigurce PC:

Samotná instalace ADSL slu?by nep?edstavuje ?ádný velký problém, obzvlá?t?, kdy? si vyberete ADSL modem s ethernetovým výstupem, který celou zále?itost omezí na jednoduchou konfiguraci vybraného síového rozhraní, jen? lze navíc díky integrovanému DHCP serveru v ADSL modemu omezit na naprosté minimu s tém?? nulovými po?adavky na odborné znalosti u?ivatele ADSL slu?by.

Rád bych také upozornil na skute?nost, ?e i samotný ADSL modem je nutné ur?itým zp?sobem nastavit a i kdy? tuto konfiguraci je teoreticky nutné provést pouze jednou a nikdy více na ni ji? nemusíte sáhnout, tak je dobré si provést alespo? její zálohu, abyste v p?ípad? pot?eby nemuseli nikde pracn? shán?t, co kde vyplnit a nastavit.

Po nakonfigurování síového rozhraní, které je p?ipojeno k ADSL modemu, ji? nic nebrání tomu, abyste se bez jakýkoliv problému p?ipojili k Internetu. V p?ípadn?, ?e pat?íte k lidem, co je?t? stále fungují p?es dashboard, tak se nejprve musíte dostat na "p?epojovací formulá?", ke kterému se dostanete prost?ednictvím standardního webového prohlí?e?e a IP adresy, jen? je uvedena v p?edávacím protokolu k ADSL slu?b?.

A to je v?e, p?átelé!!!

A ?ije bezpe?né p?ipojení!

Záv?rem tohoto ?lánku bych je?t? rád upozornil na jeden aspekt trvalého p?ipojení k Internetu, který je dost ?asto laickou ve?ejností p?ehlí?en nebo dokonce úpln? ignorován.

Konkrétn? mám na mysli zabezpe?ení va?eho po?íta?e proti pr?niku zven?í (z Internetu), které lze provést r?znými zp?soby a je více ne? vhodné si minimáln? alespo? jeden vybrat a ten následn? i zrealizovat.

Jednou z nejleh?ích variant je asi instalace softwarového firewallu na vá? po?íta?, jen? p?i vhodném natavení ud?lá mezi va?im po?íta?em a vn?j?í sítí pomyslnou ze?, p?es kterou propustí je povolené akce a uchrání vás tak nap?íklad velmi nep?íjemného naka?ení trojským kon?m.

Osobn? mohu doporu?it ?eský produkt Kerio Personal Firewall (aktuální verze 4.0), který je navíc pro domácí pou?ití ?í?en zdarma. Jde o pom?rn? zda?ilý produkt, který ji? ve své základní p?ednastavené konfiguraci je schopen odchytit velké mno?ství útok?, co? z n?j ?iní vhodný produkt pro mén? zdatné u?ivatele. Výhodou je i mo?nost definování tzv. "trusted area" (bezpe?ná oblast), pro kterou lze nadefinovat jiná pravidla, co? se nap?íklad hodí v p?ípad?, ?e je vá? po?íta? p?ipojen dal?ím síovým rozhraním i do vlastní lokální sít?.

Kerio Personal Firewall 4.0 si m??ete stáhnout na stránkách spole?nosti Kerio Technologies Inc. - www.kerio.cz.

P?eji p?íjemné brouzdání ...Copyright supersvet.cz, 1998-2005