?tastný nový rok 2003

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 12. 2002

Dárek

Týden uplynul jako voda a o slovo se hlásí Silvestr a sním spojené "radovánky"!

Dovolte mi, abych vám touto cestou, je?t? p?ed za?átkem v?ech plánovaných oslav, pop?ál hodn? ?t?stí a zdraví v novém roce 2003 a vyjád?il nad?ji, ?e se zde, tedy na t?chto stránkách, op?t brzy setkáme a budeme spole?n? pokra?ovat v rozd?lané práci.

Za v?echny p?íznivce projektu phpRS a ?asopis Super Sv?t, Ji?í Luká?

PS: Ní?e v ?lánku najdete odkaz na novoro?ní p?ekvapení!

P?ed pár dny se nám poda?ilo dát dohromady první, tak trochu zku?ební, off-line verzi phpRS dokumentace v HTML Help formátu, a tak m? napadlo, ?e by to mohl být zajímavý dárek! A zde je výsledek.Copyright supersvet.cz, 1998-2005