M?lo by se za informace publikované na Internetu platit?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 07. 06. 2002

V rámci tohoto ?lánku se pokusím nalézt odpov?? na v nadpisu polo?enou otázku, která v poslední dob? nabývá na významu a to nejen z pohledu vydavatel?, ale p?edev?ím ze strany ?tená??.

Úvodem bych rád ?ekl, ?e ní?e uvedené my?lenky a postoje p?edstavují pouze m?j osobní názor na celou problematiku a budu jen rád, kdy? se mnou budete prost?ednictvím komentá?? k tomuto ?lánku polemizovat nebo vyjád?íte souhlas s mým názorem. - Osobn? si myslím, ?e men?í diskuse na toto téma by mohla být velice u?ite?ná a p?ínosná jak pro m?, tak i pro vás - ?tená?e!

Bez mu?ení se p?iznám, ?e m? k napsání tohoto ?lánku nevyprovokovala jen sama vá?nost tohoto problému, ale i nedávný p?echod významného ?eského herního serveru BonusWeb do "placeného módu", kdy je p?evá?ná ?ást informací publikovaných a archivovaných na tomto serveru k dosa?ení a? po úhrad? ro?ního p?edplatného ve vý?i 500,- K?. Zárove? bych vás v?ak rád upozornil na skute?nost, ?e tento server není zdaleka první velký ?eský web, který p?istoupil k tomuto významnému rozhodnutí, co? jen potvrzuje má slova, ?e se nejedná o nikterak malý a bezvýznamný problém. - Jako vzorový p?íklad nám m??e nap?íklad poslou?it server www.iHNed.cz, který provozuje spole?nost Economia OnLine, a. s.

A jaký mám na tento problém názor já? Podporuji nebo zavrhuji placení za webový obsah?

Mo?ná vás zklamu, ale v zásad? podporuji placení za profesionáln? zpracované a publikované informace prost?ednictvím Internetu a p?ipadá mi to stejn? p?irozené, jako placení za odb?r svého oblíbeného po?íta?ového ?asopisu nebo za mo?nost dívat se na televizi. Zkrátka za p?ístup k informacím se v?dy platilo a nevidím d?vod, pro? by m?l být Internet výjimkou, a to obzvlá?t? v dob?, kdy se ji? dávno nejedná o ?ádné "akademické dítko", ale o p?kn? rozsáhlou a ?ivotem kypící sí!

Zárove? se v?ak musím p?iznat, ?e osobn? pova?uji n?které pokusy o dobrovolné zpoplatn?ní internetového obsahu nap?íklad typu Q(?ka) za dost naivní a myslím si, ?e nemají ?ádnou reálnou ?anci na úsp?ch (a to jak z pohledu vydavatele, tak i z pohledu ?tená?e). Av?ak to nic nem?ní na mém vý?e uvedeném názoru, ?e by se m?lo za p?ístup ke kvalitn? zpracovanému informa?nímu serveru s minimáln? dobrým obsah platit a to prakticky bez výjimky. I kdy? je logické, ?e za n?které by kvalitní informace je t??ké po?adovat peníze, jeliko? se mohou nap?íklad týkat ?ist? bezplatných projekt? a samotní tv?rci by asi nep?ipustili jejich zpoplatn?ní (- myslím si, ?e do takové kategorie nap?íklad pat?í i server informující o projektu Apache HTTP server)

Pro? podporuji placení?

Mo?ná vám mé d?vody p?ipadají moc velko-podnikatelské, ale já osobn? si myslím, ?e nikdo z vás by necht?l provozovat ?innost, která by mu krom? trochy uspokojení p?iná?ela jen samé finan?ní ztráty!

To je asi v?e, co vám mohu k tomuto problému ?íci a doufám, ?e m? za tento p?íli? racionální názor ihned "neodsoudíte ke smrti - ne?tením"!

Pozn. autora: Mohu vás ujistit, ?e se nechystám zpoplatnit ?tení tohoto webu, p?esto?e m?j názor tíhne p?esn? k opa?nému stavu! D?vody snad nemusím uvád?t.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005