phpRS vývojové fórum spu?t?no!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 26. 11. 2001

Vá?ení u?ivatelé redak?ního systému phpRS, s pot??ím vám oznamuji, ?e v?era ve?er byl oficiáln? zahájen provoz slíbeného vývojového fóra, které by m?lo slou?it k podpo?e rozvoje tohoto redak?ního systému a také usnadnit komunikaci mezi autory phpRS systému a jeho u?ivateli.

V sou?asné dob? toto fórum disponuje pouze základními funkcemi (tedy mo?ností ?tení a p?idávání vlastních p?ísp?vk?), av?ak do budoucna po?ítáme s roz?í?ením mno?ství poskytovaných slu?eb. - Rádi bychom nap?. p?idali mo?nost vyhledávání ve v?ech existujících p?ísp?vcích nebo navázání vlo?eného p?ísp?vku na "vývojový strom", který bude obsahovat kompletní p?ehled v?ech existujících verzí phpRS systému.

Upozorn?ní k provozu vývojového fóra:

A nyní to nejpodstatn?j?í! phpRS vývojového fórum naleznete na následující adrese: http://www.supersvet.cz/forum/.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005