Xara WebStyle 1.2 aneb webová grafika snadno a rychle

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 10. 08. 2001

... a pokud ?íkám: SNADNO a RYCHLE, tak myslím opravdu snadno a rychle a ne p?esn? pravý opak podpo?ený mohutnou marketingovou kampaní n?jaké mezinárodní korporace! Nu a pokud je?t? stále váháte, zda-li je Xara WebStyle ten pravý software pro vás, tak jen dodávám, ?e jeho instala?ní nároky ?iní pouhý 5 MB (slovy: p?t) datového prostoru, co? je p?i dne?ních b??ných 100 MB nárocích skute?n? neuv??itelná v?c!

Ale te? ji? p?kn? po po?ádku, jak se slu?í a pat?í na softwarovou recenzi.

Výrobcem tohoto vynikajícího programu je spole?nost Xara Ltd., která se v sou?asné dob? p?evá?n? specializuje na výrobu ?pi?kových grafických nástroj? se zam??ením na webovou grafiku. Pokud si myslíte, ?e jste o této firm? sly?eli ji? d?íve, tak v??te, ?e její produkty bývali sou?ástí sv?toznámého programu Corel Draw.

Av?ak dost o firm? Xara - hlavním aktérem této "recenze" je její software Xara WebStyle 1.2!

Mezi základní dovednosti tohoto programu pat?í efektivní tvorba: 2D a 3D nadpis?, grafických tla?ítek v?ech mo?ných tvar? s neomezenou délkou textu, odd?lovacích ?ar, zvýraz?ovacích te?ek, ?ipek a hv?zdi?ek a v neposlední ?ad? také tvorba rozmanitých "tapet" na pozadí webových stránek. Samoz?ejmou vlastností tohoto programu je i schopnost exportovat v?echny vytvo?ené grafické prvky do dvou nejpou?ívan?j?ích grafických formát? sou?asného Internetu a to do GIF nebo JPEG soubor?.

Obrázek 1: Menu s výb?rem grafických prvk?

Postup tvorby: Z p?edem definovaných ?ablon si vyberete druh vámi po?adovaného grafického prvku (nadpis, tla?ítko, atd.) a pak ji? jen upravíte standardní nastavení v?ech mo?ných vlastností (velikost, barva, pozadí, atd.) tak, aby v?e vyhovovalo va?í p?edstav? o daném prvku.

Obrázek 2: Submenu s výpisem typ? 3D nadpis?

Ukázkový p?íklad:

Zadání: Chci vytvo?it 3D nadpis.

?e?ení:

  1. V hlavním menu programu (viz. Obrázek 1), do kterého se m??ete v?dy vrátit prost?ednicím tla?ítka "Graphic Type", vyberete polo?ku "3D Headings", ?ím? se p?esunete do dal?ího výb?rového submenu, které obsahuje výpis v?ech p?eddefinovaných typ? 3D nadpis?.
  2. V zobrazeném submenu (viz. Obrázek 2) si vyberete po?adovaný druh 3D nadpisu a op?t jej potvrdíte kliknutím.
  3. Nyní ji? jen zbývá upravit n?kolik málo dostupných vlastností u vámi zvoleného typu 3D nadpisu (text nadpisu, barevné schéma - jednotlivým ?ástem 3D nadpisu m??ete p?i?adit jakoukoliv barvu, velikost textu, typ stínu, atd.) a ihned m??ete p?ejít k poslední fázi, ve které celý výsledek ulo?íte do GIF ?i JPEG souboru.
  4. I kdy? samotné ulo?ení spo?ívá v podstat? pouze v ur?ení umíst?ní a jména souboru, tak lze nap?. prost?ednictvím dal?ích voleb docílit i r?zné kvality a tím i velikosti výstupního souboru nebo v p?ípad? GIF souboru (de)aktivace transparentnosti.

Kde a jak m??ete získat software Xara WebStyle 1.2?

I kdy? nepochybuji o tom, ?e se na Internetu najde spousta souborových (softwarových) server? (nap?. Download), které vám tento program velmi rádi "nabídnou" ke sta?ení, tak bych vás p?eci jenom rád odkázal p?ímo na mate?ský server spole?nosti Xara, kde si tento vynikající program m??ete nejen stáhnout, ale i získat jeho zku?ební 15 denní trial verzi + navíc n?jaké ty ?erstvé informace!

P?eji v?em p?íjemný víkend ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005