Jarní "gulá?ová polévka" aneb rady a typy pro m?síc kv?ten

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 30. 04. 2001

Ano, jaro je tu (i kdy? teplom?r ob?as tvrdí úpln? n?co jiného) a s ním i jarní únava, která se do na?ich p?íbytk? vplí?ila jako nep?íjemný stín a boj proti ní se zdá být nejt???ím úkolem na celém sv?t?. Já vím, o ?em pí?i, proto?e ji? celý týden se sna?ím vyprostit z této "paralyzující sít?", která ze m? vysává ve?kerou tv?r?í energii a brání mi tak prakticky ve vykonávání v?ech b??ných pracovních ?inností, kterými se jinak v pr?b?hu celého roku zabývám a to v?etn? této, tedy psaní ?lánk? pro tento ?asopis. Av?ak dost f?ukání, práce ?eká a kurzor se m??e zbláznit z toho blikání na jednom míst?.

Uznávám, ?e m?j dne?ní první p?ísp?vek nemusí být pro mnohé z vás nijak obzvlá?t? zajímavý, ale ur?it? se najdou tací, kte?í jej uvítají a mo?ná jim i pom??e p?i jejich rozhodování. No a pokud p?eci jenom nepat?íte k oné pot??ené ?ásti na?ich ?tená??, tak vás mo?ná zaujme dal?í ?ást, ve které se v?nuji ...

Jak jsem renovoval své PC

Mo?ná se bude divit, ale a? donedávna v hrudi mého tranzistorového milá?ka bu?ilo srdce ozna?ené jako Cleron 366 MHz dopln?né o pouhých 64 MB RAM, co? vzhledem k ostatní výbav? 20 GB IBM pevnému disku, GeForce 2 MX grafické kart? a dal?í spoust? výkonných komponent p?sobilo "p?íli? chud?" a dost mo?ná i jako zata?ená ru?ní páka. - A tak jsem si nedávno ?ekl, ?e je ?as na zm?nu a za?al jsem uva?ovat o nové vhodné základní desce a samoz?ejm? i novém je?t? lep?ím procesoru. Zpo?átku jsem si nebyl v?bec jist, zda-li vsadit na rychle a agresivn? se prosazující spole?nost AMD nebo z?stat u starého známé Intelu a být si jist slu?ným výkonem!

No, nebudu se p?etva?ovat a p?iznám se, ?e na konec o mé volb? rozhodla z v?t?í ?ásti cena daných komponent a jejich výsledky v pom?ru cena/výkon. - P?i takto stanovených hranicích mi bylo jasné, ?e se vít?zem stává firma AMD a její velmi dobrý procesor Thunderbird (v podstat? se jedná o vylep?ený Athlon vyráb?ný 0.18µm technologií a 37 mil. tranzistory). - Bli??í informace o AMD procesorech m??ete nap?. nalézt na stránkách AMD Fanclubu nebo na Sv?t Hardware.

Já jen mohu ?íci, ?e mnou zvolená kombinace: základní deska 1stMainboard AZ11E od FIC(e) (- v sou?asné dob? nejnov?j?í FIC základní deska osazená VIA chipsetem), 128 MB DIMM SDRAM 133 MHz, procesor AMD Thunderbird 850 MHz a nová LEO sk?í? (case) s velmi zajímavých designem a velkým prostorem uvnit? m? opravdu nadchla a dala mi pocítit velkou sílu, kterou te? mé PC nov? disponuje! - A co z toho vyplývá? No, nic extra, jen mnou osobn? prov??ené tvrzení, ?e je to velmi výkonná sestava, která za tu investici stojí a prodlou?í tak ?ivotnost va?eho milá?ka zase o n?jaký ten rok navíc. Jo, abych nezapomn?l, v sou?asné dob? tahle sranda vyjde zhruba n?co okolo 14.000,- K? bez zapo?ítané servisní práce.

Odmítá se vá? po?íta? korektn? vypnout nebo restartovat?

... pokud ano, tak v??te, ?e nejste jediný a ?e i tento problém je lehce ?e?itelný! Tedy pokud jste majitelem, respektive máte ve svém PC nainstalovanou síovou kartu a celý problém spo?ívá v pomyslném zatuhnutí va?eho PC v té jako by nejposledn?j?í fázi celého úkonu, tedy p?ed zobrazením hlá?ky "Nyní m??ete sv?j po?íta? bezpe?n? vypnout" (- alespo? doufám, ?e n?jak takhle ten text zní) nebo t?sn? p?ed samotným restartem (- samoz?ejm? ?e mluvím o softwarovém restartu a ne o mechanickém, který se provádí stiskem p?íslu?ného tla?ítka).

V p?ípad?, ?e spl?ujete v?echny vý?e popsané podmínky, tak je nanejvý?e pravd?podobné, ?e tento problém zp?sobuje ?patný ovlada? va?í síové karty nebo n?která se slu?eb související s va?í síovou ?inností (sdílení prost?edk?, mapování síových disk?, atd.).

První "ovlada?ový" problém v?t?inou zp?sobí samotný opera?ní systém a to svou p?íli?nou aktivitou, kdy? se na základ? princip? technologie PNP pokusí nalézt pro dané za?ízení sv?j vlastní nejvhodn?j?í ovlada? a n?kdy mu to zkrátka nevyjde. Ne ?e by síová karta nepracovala, ale zárove? zp?sobuje takovéto "drobné" a zdánliv? nesouvisející problémy.

Jako konkrétní p?íklad mohu uvést svou síovou kartu Micronet SP2080 Series PCI Ethernet Adapter, která byla p?i automatickém nalezení ozna?ena jako karta zalo?ena na Realtek ?ipu a na základ? této skute?nosti ji byl takté? automaticky p?id?len n?jaký Realtek ovlada?. Tento ovlada? mi v?ak krom? své automatické instalace nep?inesl ?ádnou výhodu a je?t? m? p?ipravil o mo?nost korektní softwarového restartu, který se v?dy t?sn? p?ed svým provedením zasekl. - V?e vy?e?ila a? instalace originální Micronet ovlada?e.

A jak jsem na to p?i?el? - Inu, vzpomn?l jsem si na sv?j zhruba rok starý podobný problém, kdy se mi zase pro zm?nu odmítal m?j po?íta? vypnout a v?dy zatuhl p?ed zobrazením hlá?ky o bezpe?ném vypnutí. Tenkrát se sice jednalo o jinou kartu (3Com) a problém byl v na mapovaných discích, ale z globální pohledu to zp?sobovala ta samá ?ást po?íta?e. - ?ili pokud máte podobné problémy a vlastní síovou kartu, tak ji? víte, kde máte hledat problém!

Kde hledat kvalitní v?tráky?

Sou?asn? se zvy?ováním výkonu stávajících CPU prost?ednictvím zvy?ování jejich pracovních frekvencí dochází také k velkému nár?stu jejich tepelného vyza?ování a tak není divu, ?e se lidé za?ínají ?ím dál tím více zajímat o tom, zda-li je jejich milá?ek dostate?n? provzdu?n?n a zda je jejich super výkonný procesor osazen tím nejlep?ím chladi?em, který je na trhu dostupný.

Sám jsem se v?ak p?esv?d?il, ?e na ?eském Internetu není dostatek kvalitních informa?ních zdroj? k této tématice a ?e m??e být problémem i nalezení domovské adresy spole?nosti jakou je Titan Computer. A práv? proto jsem se rozhodl zde uvést alespo? t?i nejzákladn?j?í internetové adresy, který by m?l ka?dý, kdo chce trochu do této problematiky proniknou, bezpodmíne?n? znát a ob?as je nav?tívit.

A to je v?e vá?ení, p?eji p?íjemný den ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005