Linux versus Nvidia GeForce 2 MX

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: RedHat, Vydáno dne: 07. 04. 2001

aneb jak pod Linuxem rozb?hat grafické X Window (XFree86).

Je?t? ne?-li se pustím do výkladu nebo spí?e popisu své nedávné zku?enosti s vý?e popsaným problémem, tak bych Vás rád upozornil na skute?nost, ?e s UNIXovým opera?ním systémem v podání Linuxu - p?esn?ji verze Red Hat 7.0 - teprve experimentuji a tak se v?e pokusím popsat spí?e z pohledu mén? zku?eného u?ivatele, co? je jist? velmi p?íjemná zpráva pro v?echny ostatní Linuxové za?áte?níky.

Abychom se v?ak opravdu v?ichni dostali do "reálného obrazu" - tedy abychom v?ichni chápali, co je skute?nou náplní tohoto ?lánku -, nemohu si je?t? odpustit následující vysv?tlivku:

Systém X Window je distribuované grafické u?ivatelské prost?edí, které umo??uje opera?ní systém Linux obléci do p?eci jenom slu?iv?j?ího - "grafické kabátu". Poslední verze X Window má ozna?ení X11R6 (?íslo 11 zna?ní hlavní verzi systému X Window a ?íslo 6 zna?ní "release" - vydání).

XFree86 je free (volná/voln? ?i?itelná) implementace X11 (X Window) pou?ívaná ve v?t?in? distribucí OS Linuxu.

A nyní ji? kone?n? p?istupme k samotné "p?íhod?", která ze m? "ud?lala velkého Linux ?amana" :-)) a nau?ila m? v tomto rozhodn? zajímavém opera?ním systému instalovat nové grafické ovlada?e.

"... V?e za?alo ji? p?i samotné instalaci OS Linux Red Hat 7.0, kdy jsem v pr?b?hu instala?ního dialogu poprvé zjistil, ?e tato verze Red Hatu je?t? standardn? neobsahuje grafické ovlada?e pro grafickou kartu Nvidia GeForce 2 MX, co? se dále po "úsp??ném" dokon?ení instalace vý?e uvedeného opera?ního systému projevilo tím, ?e se mi odmítalo spustit Linuxové grafické rozhraní KDE, které je postaveno na XFree86.

Jako první ?e?ení vý?e popsaného problému m? napadlo spu?t?ní KDE v "n?jakém oby?ejném VGA módu", který by mi zp?ístupnil grafické konfigura?ní nástroje, na které jsem tak trochu navyklý z OS Windows a od nich? jsem si sliboval v?t?í automati?nost a hlavn? lep?í rozbor celého problému (- nap?. v n?jaké kolonce uvidím, ?e je instalován ten a ten ovlada? a ?e tyto ovlada?e neodpovídají mé grafice a tak to prost? nechodí!). - Za tímto ú?elem jsem spustil linuxconf a doufal, ?e zde najdu tu pravou kolonku, která mi umo?ní celou v?c provést. Sm?la! Po chvilce prohrabávání se toto konfigura?ní utilitou jsem zjistil, ?e zde mohu konfigurovat r?zní síové zále?itosti, p?ístupová práva, atd., ale o grafice a zobrazovacím za?ízení zde nebyla ani zmínka.

Pokus ?íslo 2! Po chvilce relaxace a dobíjení ?ivotní energie prost?ednictvím vydatné sva?iny jsem op?tovn? usedl p?ed sv?j po?íta? a odstartoval konfigura?ní pokus ?íslo dv?. Tentokrát jsme v?ak nic neponechal náhod? a vzal jsem si sebou je?t? jednu pom?cku a sice instala?ní CD, které krom? samotného jádra OS a spousty dal?ích program? také obsahuje docela slu?né mno?ství dokumentace, jen? by nám m?lo práv? v takovýchto situacích pomoci. - Má p?edtucha byla naprosto správná a b?hem první ?tvrthodiny prolézání elektronickými manuály jsem nalezl zmínku o konfigura?ním nástroji ozna?eném jako "XF86Config", který by m?l zp?ístupnit konfiguraci grafického rozhraní.

"Ano," zajásal jsem a ji? se t??il na funk?ní KDE! - Av?ak jak jsem pozd?ji zjistil, má radost p?i?la pon?kud p?ed?asn?, proto?e konfigura?ní nástroj pracoval sice perfektn? a dle mých p?edstav, ale mnou po?adovanou kartu (Nvidia GeForce 2 MX) jsem zde nena?el a ani se mi nepoda?ilo nastavit "oby?ejný VGA re?im" jako primární zp?sob spu?t?ní grafického prost?edí.

I kdy? se v podstat? jednalo o dal?í neúsp?ch, tak jsem tu?il, ?e je to p?eci jenom krok správným sm?rem a rozhodl jsem se touto cestou pokra?ovat. - Restartoval jsem své PC, nabootoval jsem do Windows a p?ipojil jsem se ke globální síti sítí Internetu, kde jsem nakonec (jak jsem správn? p?edpokládal) nalezl ?e?ení celého problému.

Po n?jaké chvíli brouzdání jsem se toti? proklikal a? na Linux driver download stránku provozovanou spole?ností nVidia, kde se nalézají v?echny pot?ebné Linuxové ovlada?e pro následující nVidia grafické ?ipy: TNT, TNT2, GeForce 256, GeForce2 GTS, GeForce2 MX, GeForce2 Pro, GeForce2 GTS, GeForce 2 Ultra, GeForce2 Go, GeForce3, Quadro, Quadro2 MXR, and Quadro2 Pro chipsets. V?echny ovlada?e také podporují AGP port.

Postup instalace ovlada?e:

1. Stáhnete si p?íslu?né ovlada?e - v mém p?ípad? se jednalo na dva následující souboru: NVIDIA_GLX-0.9-767.i386.rpm a NVIDIA_kernel-0.9-767.rh70-up.i386.rpm, které byly ozna?eny jako: RedHat 7.0, one CPU, uniprocessor kernel.

2. Nainstalujete RPM balí?ky - krom? popisu pr?b?hu instalace a oznámení o úsp??né instalaci by se nem?l zobrazit n?jaký dal?í text. Instala?ní p?íkazy:

$ rpm -ivh NVIDIA_kernel-0.9-767.rh70-up.i386.rpm
$ rpm -ivh NVIDIA_GLX-0.9-767.i386.rpm

3. Ru?ní editace konfigura?ní souboru XF86Config-4 - tento soubor se nalézá v podadresá?i "X11" adresá?e "etc", tedy na následující cest?: "/etc/X11/XF86Config-4". Ve?keré úpravy se provádí v sekci: "Module" a "Device".

Úpravy v sekci "Module": Tato sekce musí obsahovat ?ádek - Load "glx" a naopak nesmí obsahovat ?ádky - Load "dri" a Load "GLcore".
Úpravy v sekci "Device": Je nutné upravit ?ádek Driver tak, aby obsahoval hodnotu Driver "nvidia" a ne nap?. následující hodnotu Driver "nv".

I kdy? nVidia tvrdí, ?e pokud existuje soubor "XF86Config-4", tak není zapot?ebí editovat soubor "XF86Config", tak si myslím, ?e se nic nestane, kdy? pro jistotu upravíte i soubor "XF86Config" a to následujícím zp?sobem:

V sekci "Graphics device section" za nadpisem "Device configured by xf86config:" v podsekci "Section "Device"" p?epí?ete ?ádek Driver tak, aby obsahoval hodnotu Driver "nvidia".

A to je v?e! Nyní ji? jen sta?í spustit X Window prost?ednictvím n?kterého z následujících p?íkaz?: startx, xinit.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005