Vypalova?ky HP CD-Writer zlevn?ny a? o 30 %

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 05. 03. 2001Praha, 5. b?ezna 2001 - Rodina vypalova?ek CD-Writer spole?nosti HP, v?bec nejprodávan?j?í produktová ?ada vypalova?ek na trhu, byla v únoru zlevn?na a? o 30 %. Dramatický nár?st prodeje t?chto mechanik, spolu se stoupající výrobní kapacitou, p?inesl úspory, které HP nyní p?ená?í a? ke koncovým zákazník?m.

Zákazníci tak získávají za?ízení ?pi?kové kvality za více ne? p?íznivou cenu. S nejv?t?ím podílem na evropském i celosv?tovém trhu vypalova?ek CD je HP vedoucím sv?tovým výrobcem této produktové kategorie.

CD-Writer se postupn? stává "povinnou" výbavou domácích i kancelá?ských po?íta??. "IDC plánuje 70% nár?st trhu vypalova?ek CD disk?," ?íká Zden?k Zahrádka, Category Marketing Manager segmentu produkty pro zálohování a archivaci dat. "Nár?st po?tu nových PC se zabudovanou vypalova?kou je odhadován na 27 % v?ech PC prodaných v roce 2001, proto i nadále roste tr?ní potenciál u?ivatel?, kte?í si cht?jí dovybavit svá star?í i nová PC t?mito mechanikami."

HP nabízí nejrozsáhlej?í ?kálu vypalova?ek CD disk? na trhu; zahrnuje interní i externí mechaniky s p?ipojením p?es rozhraní USB, IDE ?i SCSI. Rychlost zápisu se u jednotlivých typ? pohybuje od 4x, p?es 8x a 10x, a? po 12x, tak?e ?ada pokrývá pot?eby r?zných u?ivatel?. V?echny modely p?icházejí se softwarovou výbavou pro rychlé a jednoduché vytvá?ení CD, modely vy??í t?ídy obsahují i extra software, který výrazn? roz?i?uje mo?nosti jejich vyu?ití.

Díky vzr?stajícím po?adavk?m na flexibilní ukládání velkých objem? dat se vypalova?ky CD disk? stávají velmi d?le?itou sou?ástí sou?asných PC. CD disk s kapacitou 650 MB nabízí dostate?nou kapacitu spl?ující nároky u?ivatel kladené na nástroj pro jednoduché sdílení dat a zálohování men?ích datových objem?. Díky vlastnostem, jakými jsou prostor pro 74 minut hudby na jednom disku a miliardy kompatibilních CD p?ehráva??,. jsou vypalova?ky hp cd-writer nenahraditelným nástrojem pro tvorbu a distribuci hudebních CD.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005