@-mailová etiketa aneb jak vypadá správný e-mail

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 24. 10. 2000

Co je to "e-mail (elektronická po?ta)" a jak "funguje" asi v?dí v?ichni! Av?ak ne v?ichni ji? tu?í, jaké zásady se p?i psaní e-mail? dodr?ují a co v?e se v elektronické korespondenci pova?uje za korektní a co ne! ...

Nu a proto jsem se rozhodl napsat tento ?lánek, ve kterém se pokusím shrnout v?echny m? známé zásady elektronické korespondence do n?kolika málo bod?, abych tak umo?nil i za?ínajícím Internet-u?ivatel?m plnohodnotn? a hlavn? rychle se za?lenit do na?í obce.

Doufám, ?e tento m?j malý p?ehled e-mailové etikety vnesl do va?í korespondence trochu více sv?tla a pom??e vám psát standardn?j?í dopisy.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005