Netscape Navigator vs. MS Internet Explorer

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 11. 03. 1999Je st?eda - ve?er - 18:00. Dokon?uji poslední mimo-WEBovskou práci a v duchu se ji? chystám na psaní pravidelného ?tvrte?ního úvodníku na?eho i-?asopisu Super sv?t. - P?emý?lím ... (... a kladu si otázku: O ?em pak bych m?l dnes psát? ... aaáá ji? ... ne ... ANO, to je to pravé téma.) - Dne?ní úvodník jsem se tedy po dlouhé a hluboké úvaze rozhodl v?novat praktickým zku?enostem s pou?íváním dvou nejroz?í?en?j?ích Internet prohlí?e??: MS Internet Exploreru a Netscape Navigatoru.

Musím vás v?ak je?t? p?edem upozornit, ?e zde dnes nebudu rozebírat ani aplika?ní vybavenost ba ani slibovanou (?i dodávanou) mate?skou podporu obou konkuren?ních balík?, ale ?e se hodlám zam??it, podle mého mín?ní, na opravdovou podstatu kvality t?chto produkt?, a to na jejich výkonnost, rychlost, spolehlivost a odolnost p?i reálném nasazení v prost?edí Internetu.

Mo?ná, ?e se mnou mnozí nebudete chtít souhlasit, ale v sou?asnosti jsem p?esv?d?en, ?e nejlep?ím produktem z t?chto dvou vý?e jmenovaných softwar? je rozhodn? MS IE. K tomuto kladnému verdiktu pro Microsoft a zápornému "opovr?ení" Netscapem jsem dosp?l díky n?kolika men?ím, ale pou?ných testík?m a p?íhodám v reálném pou?ití ve sv?t? Internetu. - Ov?em je?t? ne?-li vás za?nu p?esv?d?ovat o kvalifikovanosti mého rozhodnutí, cítím povinnost vás upozornit na skute?nost, ?e podobný verdikt ji? prezentovalo i n?kolik jiných ?eských info-server? mezi které nap?. pat?í i Sv?t Namodro.

A co je kamenem úrazu NN? Na vin? je p?edev?ím "p?ekládací" engine (p?eklada? jazyka HTML), který je nejen dosti chudý, ale i hloupý s opravdu malou ?petkou náznaku inteligence. Nev??íte!? Tak bedliv? ?t?te dál a divte se co v?e negativního shledávám na NN:

No, nebudu zde vyjmenovávat v?echny mouchy, které jsem stihl objevit, ale myslím si, ?e NN svou extrémní upjatostí, hloupostí a nepodporou n?kterých "p?ínosných" tag? velmi ztratil ze své pov?sti velmi dobrého I-prohlí?e?e, jen? "byl" úctyhodným soupe?em gigantického Microsoftu.

Av?ak neklesejte na mysli! Chystá se prý nová p?tková verze, která by m?la být kompletn? nová - zbavená v?ech poz?statk? této nepovedené ?ty?kové verze - a vylep?ená o v?echny aktuální Internet technologie.

PS: Vím, ?e MS IE má také své mouchy, ale o t?ch a? n?kdy p?í?t?.

Trocha agenturních mini-zpráv:

Prezident Václav Havel a premiér M. Zeman polo?ili kv?tiny na hrob TGM v Lánech u p?íle?itosti jeho 149. výro?í narození.  -  Generál ?edivý odmítl mo?nost, ?e by po na?em vstupu do NATO byla na na?em území umíst?na cizí vojska nebo dokonce jaderné zbran?.  -  Ministr financí Ivo Svoboda vypovídal p?ed policií ve v?ci p?ípadu Barbory Snopkové, která údajn? velmi chybn? postupovala p?i konkurzu továrny na ko?árky Liberta.  -  Vláda vede jednání s Credit Lyonais, aby odvrátila konkurs Chemapolu.  -  Ministr ?ivotního prost?edí Milo? Ku?vart se rozhodl navrhnout zastavení stavby Temelína - p?esv?d?ila ho zpráva odborné komise! (Já osobn? s tímto rozhodnutím nesouhlasím, proto?e v "kvalitn? spoutané" jaderné energii spat?uji solidní a mnohem ekologi?t?j?í zdroj energie, ne?-li nap?. v uhelných elektrárnách. A nem?li bychom také zapomenout na ty horentní sumy financí, které tato stavba ji? spolykala. - Av?ak 100%-n? nejsem spokojen s byrokracií, jen? vytvá?ela právní rámec smluv ohledn? "Temelínské stavby", proto?e jinak bychom za opo?d?ní dostavby nemuseli platit my ?EZu, ale generální dodavatelé celé stavby!)

P?eji p?íjemný víkend ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005