Kódování HTML stránky

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 11. 03. 1999Jeliko? sou?asný "Internetový sv?t" je ji? obrovský, dá se docela logicky p?epokládat, ?e ne ka?dý ?lov?k k n?mu bude p?istupovat za pomoci stejného softwaru nebo s toto?nou konfigurací shodného programu. - Tento problém samoz?ejm? s sebou p?iná?í nemalé mno?ství r?zných zádrhel?, potí?í, apod. v?cí, mezi n?? také pat?í správné "jazykové" dekódování stáhnuté WEB stránky va?im prohlí?e?em.

Mo?ná, ?e jste si ji? v?imli, ?e ne ka?dá jazyková mutace (dokonce) toto?ného WEB-prohlí?e?e má stejné implicitní nastavení v?ech nabízených voleb/p?epína?? - nato? pak volba "tabulky/znakové sady" (jazyka) pro správné jazykové dekódování HTML stránky.

P?i rozdílném nastavení t?chto parametr? u tv?rce stránky a pozd?j?ího potencionálního "zákazníka" dojde v lep?ím p?ípad? k men?ímu ob?asnému zkomolení zdrojového textu a v hor?ím p?ípad? k úplné ne?itelnosti va?í stránky. Tuto chybu lze samoz?ejm? odstranit zm?nou dekódovacího jazyka na stran? Internet-u?ivatele, av?ak je zde ka?dopádn? pot?ebný "zákazník?v" úkon, který na n?j m??e p?sobit negativn? a v hor?ím p?ípad? u mén? zku?ených u?ivatel? Internetu m??e p?edstavovat dokonce "nep?ekonatelný problém"!

Tomuto "zmatení pou?ívaných jazyk?" (a ?e jich není zrovna málo) lze lehce p?edcházet p?idáním jednoho META elementu do "hlavy" va?í HTML stránky.

Syntaxe META tagu:

<META  HTTP-EQUIV="Content-type"  CONTENT="text/html;charset=windows-1250" >

Vyzna?ené ?ervené místo (windows-1250) ozna?uje prom?nlivou slo?ku tohoto META tagu, která specifikuje autorem pou?itou "jazykovou sadu".

P?i existenci tohoto META tagu ve va?em dokumentu pak máte jistotu, ?e klient?v Internet-prohlí?e? pou?ije správnou jazykovou sadu pro p?eklad va?í stránky. - Jedinou výjimku pak m??e tvo?it p?ípad, ?e klient?m prohlí?e? nebude podporovat vámi definovaný jazyk. Tuto "malou" mo?nost chyby v?ak m??eme tém?? eliminovat pou?itím standardních jazykových sad, jen? jsou sou?ástí v?ech nejroz?í?en?j?ích OS.

P?íklady standardních jazykových sad: Windows-1250, ISO-8859-2 (St?edí Evropa), ISO-8859-1 (Západ), UTF-7 a UTF-8 (Unicode), atd.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005