Tag: BODY (aneb znáte své t?lo?)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 18. 02. 1999Nepochybuji o tom, ?e ka?dý správný WEB programátor ví, z jakých dvou základních ?ástí se skládá struktura HTML dokumentu. - Ano, jsou to: Hlava (HEAD) a t?lo (BODY). (... je?t? p?idat n?jakou tu kon?etinu a máme zase o pár virtuálních lidí navíc. Ale dost ?ertování, v?nujme se tématu.)

Na první pohled se m??e zdát, ?e definice t?chto dvou základních ?ástí je velmi lehká, ne-li banální, av?ak skute?nost je jiná. - Nyní mi ani tak nejde o technologickou ?i spí?e syntaxní správnost, ale o maximální vyu?ití toho, co nám sou?asný standardizovaný HTML jazyk nabízí.

Tak tedy neváhejte a pono?te se spole?n? se mnou do nejtajn?j?ích hlubin definice "t?la" dokumentu, a sice párového tagu <BODY>.

Syntaxe tagu <BODY>:

<BODY  BACKGROUND="url"  BGCOLOR="barva"  TEXT="barva"  LINK="barva"  VLINK="barva"  ALINK="barva"  LEFTMARGIN=n  TOPMARGIN=n  BGPROPERTIES="fixed" >

Rady, pravidla a tipy:

  1. Obrázek jako pozadí je nadmíru efektivní, ale také p?ece jenom dosti záludný o?í?ek. Musíte si uv?domit, ?e se v ka?dé situaci v?dy skládá celé pozadí stránky z vámi definovaného obrázku, a to i v p?ípad?, ?e okno je v?t?í ?i men?í ne?-li jsou rozm?ry va?eho obrázku.

    V p?ípad?, ?e chcete, aby pozadí va?í stránky vypadalo jako celistvé (byť je slo?eno pouze z jedno opakovaného obrázku), musíte pou?ít tzv. beze?vý obrázek. To jest obrázek, u kterého p?esn? navazuje levá strana na pravou a horní na dolní.

  2. I kdy? je to mo?ná velká móda u super-velkých a hlavn? hojn? nav?t?vovaných WEB server?, tak vám moc nedoporu?uji jakkoli m?nit barvu odkaz?, jeliko? je to hra s ohn? u vyschlého lesa. - 1. jednotlivé barvy v?ech typ? odkaz? jsou standardizované a za?ité u u?ivatel?, tak pro? jim zbyte?n? plést hlavu, 2. v p?ípad?, ?e si tento krok moc dob?e nepromyslíte a vyberete nevhodnou barvovou paletu, tak si m??ete necht?n? sní?it náv?t?vnost va?eho serveru, a o náv?t?vnost p?ece na Internetu jde.
  3. Pozor! Tento atribut BGPROPERTIES="fixed" nepracuje v Netscape Navigatoru.Copyright supersvet.cz, 1998-2005