Odd?lovací a ozdobné ?áry

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 18. 01. 1999.... tvo?í velmi d?le?itý prvek p?i vytvá?ení kvalitních, uspo?ádaných, p?ehledných a profesionáln? zhotovených WWW stránek. - Jsou práv? tím elementem, který "dovádí" va?e web pages k dokonalosti a hlavn? tak d?le?ité p?ehlednosti. A práv? p?ehlednost hraje v tomto oboru (vytvá?ení WWW stránek) velkou roli, proto?e je mnohem, mnohem snaz?í najít hledanou informaci na uspo?ádané a p?ehledné stránce, ne?-li na "rozbordelované" a nep?ehledn? uspo?ádané stránce, jen? nap?. nevyu?ívá práv? t?chto odd?lovacích ?ar jako "uklid?ujícího" elementu.

Ji? samotný název této kapitoly sám o sob? napovídá, ?e lze tento prvek - ?áry - rozd?lit na dv? skupiny, a to odd?lovací a ozdobné. Nyní si tedy postupn? uká?eme, jejich pou?ití a hlavn? tvorbu:

Odd?lovací ?áry

... plní p?edev?ím, jak ji? sám název napovídá, odd?lovací a zp?ehled?ující funkci. Jeliko? je to velmi významná (alespo? z hlediska mnou vý?e popsaného) funkce, byl tento prvek integrován p?ímo do jazyka HTML, co? do jisté míry usnad?uje jeho pou?ití. Zobrazení ?áry má v HTML jazyce na starost nepárový tag <HR>.

Syntaxe tagu <HR>:

<HR  ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER  SIZE=n  COLOR=barva  WIDTH=n  NOSHADE >

P?íklad:

<HR SIZE=4 WIDTH="40%">


Ozdobné ?áry

... p?edstavují velmi efektivní a také hojn? pou?ívaný prvek p?i tvorb? WWW prezentací. Za prvotní úkoly tohoto elementu lze asi ozna?it: odd?lovací a zp?ehled?ující funkci + zlep?ení graficko-um?lecké kvality stránky. P?i pou?ití tohoto "ozdobného" prvku, je kladen velký d?raz na jeho harmonickou souhru s celou stránkou (- nejlépe s celým graf. prost?edím va?eho Internet serveru).

Mo?ná vás to p?ekvapí, ale tento element se p?evá?n? vytvá?í za pomoci tenkých obrázk? (= prou?ky). Pou?ití do jazyka HTML integrovaného tagu <HR> je v této oblasti prakticky nemo?né, jeliko? je zde kladen vysoký nárok na mo?nost kreativní grafické úpravy. - ?ádnou výjimku v této oblasti netvo?í ani tzv. animované gif obrázky ?i snad nepravidelné obrazce (nap?. napodobenina lana), jen? hojn? vyu?ívají tzv. transparentního pozadí - pr?hledné pozadí.

Tedy, jak jsem ji? o n?co vý?e nazna?il, je tvorba tohoto prvku toto?ná s vkládáním b??né obrázku do va?í WEB stránky. Nyní vás o této prosté skute?nosti p?esv?d?ím na jednom malém p?íkladu.

P?íklad:

<IMG SRC="nohy.gif" WIDTH=468 HEIGHT=10>

Poznámka: Myslím si, ?e v tomto p?ípad? je p?ímo nutností, definovat rozm?ry obrázku, aby do?lo hned na první pokus ke správnému polohovému sestavení va?í WEB stránky. V opa?ném p?ípad? by zde jinak vyvstala nutnost, u ka?dého nov? na?teného obrázku, nového p?eformátování stahované Internetové stránky, co? nejen ?e zpomaluje celý na?ítací cyklus, ale i do zna?né míry zhor?uje výsledný positivní efekt z va?í stránky.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005