Rotující text

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 12. 01. 1999Narazili jste b?hem brouzdání v síti sítí - Internetu - na nezvykle ?ivý (pohybující se) text a cht?li byste v?d?t, jak takový nezbedný text umístit i na va?i web page? Ano!! No tak neváhejte a "z?sta?te nám v?rni" (Ne, ne - co to zase plácám. Rychle ?krtnou! - Asi jsem si zpletl rubriky.) ?t?te dál, jeliko? práv? v tomto ?lánku se hodlám t?mito samohybnými texty zabývat.

Drobné upozorn?ní: Pozor, pozor! Tento samo-pohybující se text je alespo? v sou?asné dob? podporován pouze internet-prohlí?e?em Internet Explorer od firmy Microsoft. (Poznámka: Toto nejen mé tvrzení mohu op?ít o skute?ný test, jen? jsem provedl na konkuren?ním NetscapeŽ Communicator verze 4.04. Stránka se sice p?elo?ila, ale text, který byl umíst?n mezi tagy, jen? mu m?li zajistit jeho pohyblivost, nebyly NetscapeŽ Communicatorem 4.04 brány v potaz, co? zp?sobilo jeho absolutní "ztuhlost". Zkrátka a dob?e v NetscapeŽ Communicatoru tímto ní?e popisovaným zp?sobem text nerozhýbete.)

Ale nyní ji? k samotnému výkladu:

Rotujícího (plynule postupujícího) textu na va?í web stránce lze dosáhnout uzav?ením p?íslu?ného textu do párového tagu <MARQUEE>.

Syntaxe tagu <MARQUEE>:

<MARQUEE  ALIGN=BOTTOM/TOP/TEXTTOP/ LEFT/MIDDLE/RIGHT/ BASELINE/ABSMIDDLE/ABSBOTTOM  BEHAVIOR=ALTERNATE/SCROLL/SLIDE  BGCOLOR=barva  DIRECTION=UP/DOWN/LEFT/RIGHT  HEIGHT=?et?zec  HSPACE=?íslo  VSPACE=?íslo  WIDTH=?íslo  LOOP=?íslo/infinite  SCROLLAMOUNT=?íslo  SCROLLDELAY=?íslo> text </MARQUEE>

P?íklad:

<MARQUEE> Zdravím v?echny ?tená?e Super sv?ta! </MARQUEE>

Zdravím v?echny ?tená?e Super sv?ta!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005