Základní formy úpravy textu

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: HTML Helpík, Vydáno dne: 08. 12. 1998

P?edstavte si, ?e by se ka?dá WWW stránka na Internetu skládala pouze z textu, a to je?t? nerozd?leného do odstavc?. Nadpisy by se nikterak neodli?ovaly a neexistovala by zde ani ?ádná mo?nost barevného zvýrazn?ní!

Hr?za!!! Ten zmatek a chaos, který by na Internetu nastal. Najít v takto koncipovaném informa?ním médiu jakoukoli zprávu by bylo nad lidské síly. Snad jen vyhledávací "engine"-y by nám pomohly!

Budoucnost?! - Ne!!! P?ítomnost?! - Taky né! Minulost? - Mo?ná! Tak co...? No?ní m?ra v?e Internet-programátor? a profesionálních firem zabývajících se výrobou WWW prezentací na zakázku.


A pro? tak "drastický" úvod. NO, to proto, abyste si v?ichni - hlavn? auto?i WWW prezentací - uv?domili, ?e Internet vznikl hlavn? z d?vod? p?edávání a ?í?ení informací, ?emu? by m?la odpovídat i forma jejich prezentace. A práv? z t?chto d?vod? obsahuje specifikace HTML jazyka i n?které prvky, které nám umo??ují formátovat odstavce, nadpisy a samotný text.

Chcete-li se tedy nau?it zvládnout základní formy úpravy textu, tak jste na správném míst?, proto?e práv? zde máte jedine?nou ?anci projít takovým malým vzd?lávacím mini-kurzem.

Formátování odstavc?

Pro vytvá?ení odstavc? disponuje jazyk HTML párovým (nepárovým) tagem <P>, který nejen ?e automaticky vytvo?í jedno?ádkovou mezeru, ?i-li nový odstavec, ale umí i za pomoci atributu ALIGN ur?it zarovnávání celého ohrani?eného odstavce. A pro? je párov?-nepárovým tagem? Proto?e nikde není striktn? na?ízeno, ?e by se musel ka?dý konec odstavce, který byl uvozen tagem <P>, zakon?it tagem </P>.

Syntaxe tagu P: <P ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER/JUSTIFY> (</P>)

Standardn? je obsah odstavce zarovnáván k levému okraji va?í web stránky!

Funkci odstavce vytvá?ejícího tagu <P> lze v podstat? nahradit zdvojeným zápisem mezeru zp?sobujícího tagu <BR>, ale ztrácíme tak mo?nost, ur?it zarovnání textu uvnit? vzniklého odstavce.

Formátování nadpis?

Jeliko? nadpisy jsou asi nej?ast?ji pou?ívanou zvýraz?ující sou?ástí WWW stránky a podle nich se i n?kdy ?ídí speciální indexovací roboti, musíme dob?e zvá?it jejich pou?ití, velikost a hlavn? obsah!

Syntaxe tagu H: <Hx ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER/JUSTIFY> </H>

Formátování textu

Pro základní úpravu na?eho textu m??eme pou?ít hned n?kolik r?zných tag? (prvk?):

TagFunkce
<B> </B>Tu?né písmo
<I> </I>Kurzíva
<TT> </TT>Strojové písmo
<U> </U>Podtr?ené písmo
<STRIKE> </STRIKE>P?e?krtnuté písmo
<SMALL> </SMALL>O jeden bod men?í ne? p?edcházející písmo
<BIG> </BIG>O jeden bod v?t?í ne? p?edcházející písmo
<SUB> </SUB>Dolní index
<SUP> </SUP>Horní index


Poznámka: Vlastníte-li n?který z WYSIWYG HTML editor?, tak máte vyhráno a nemusíte se o takovéto drobné úpravy zdrojového kódu v?bec zajímat, proto?e tyto "chytré" editory vý?e zmín?né efekty s odstavci, nadpisy a texty zcela s p?ehledem ovládají. Ale není samoz?ejm? na ?kodu ovládat alespo? ty nejzákladn?j?í tagy, jako jsou nap?. párový tag pro tu?né písmo, kurzívu a strojové písmo.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005